ANBI publicatie Diaconie – ZWO Gereformeerde Kerk Putten – behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie – ZWO Gereformeerde Kerk Putten
Telefoonnummer: 0341 – 360530
RSIN/Fiscaal nummer: 824120978
Nummer Kamer van Koophandel: 76438120
Website adres: www.gkputten.nl
E-mail: penningmeester.diaconie@gkputten.nl
Adres: Achterstraat 39
Postcode: 3882 AE
Plaats: PUTTEN
Postbus: n.v.t.

De Gereformeerde Kerk te Putten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Putten.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

Zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.gkputten.nl vindt u het beleidsplan – visie, kernwoorden en activiteiten, van de Diaconie en doel,visie en activiteiten van het ZWO – van onze gemeente. Voor 2023 specifiek zijn de diaconale speerpunten:

  • Extra aandacht voor armoedeproblematiek (onder meer energiearmoede).
  • Extra aandacht voor vluchtelingenwerk. (In Putten zijn in 2022 ook vluchtelingen uit ter Apel opgevangen, niet uit te sluiten is dat dit in 2023 weer gebeurd), is een behoorlijk aantal Oekraieners ondergebracht.
  • Aandacht voor het Groene Kerk zijn.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voor een concrete beschrijving van de activiteiten / projecten wordt verwezen naar de nadere toelichting bij onderdeel H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Diaconie-ZWO Gereformeerde kerk Putten
KVK 76438120

Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 53 1
Bijdragen van leden en van anderen 31.985 23.982 19.989
Door te zenden collecten en giften 21.965 29.523 41.479
Totaal baten (A) 52.950 63.558 61.469
Uitgaven en kosten
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventaris 0 0 -1.525
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 2.300 2.265 2.065
Kosten beheer/administratie/archief 700 124 118
Rentelasten/Bankkosten 300 207 161
Diaconaal werk plaatselijk 10.875 3.516 4.441
Diaconaal werk regionaal/landelijk 6.000 9.078 14.995
Diaconaal werk wereldwijd 11.810 2.239 0
Afdrachten door te zenden collecten en giften 21.965 39.523 41.568
Totaal lasten 53.950 56.952 61.823
Operationeel resultaat (A) 0 6.606 -354
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 0 -40 -20
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B) 0 -40 -20
Resultaat verslagjaar 0 6.566 -374
Mutaties bestemmingsreserves en

fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves 4.459
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegen bestemmingsreserves -376 -4085
Toevoeging bestemmingsfondsen -6.189
Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen C 0 -6.565 374
Resultaat naar algemene reserve D 0 0 0

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadere toelichting:

Nadere toelichting jaarrekening 2022 Diaconie – ANBI

Plaatselijk werk

In 2022 is hieraan 3.516 euro besteedt. Het gaat om attenties maar ook om goed gevulde pakketten met boodschappen voor mensen die weinig te besteden hebben. Maar ook is er aandacht geweest voor mantelzorgers.

Ook is 750 euro besteedt aan het inloophuis in Putten, een ontmoetingsplek voor mensen die daar behoefte aan hebben. Dit inloophuis is een samenwerkingsverband van diverse Puttense diaconieen die samenwerken in het Diaconaal Platform Putten..

Plaatselijk is ook ondersteuning geboden aan Oekraïners en aan tijdelijke in Putten opgevangen asielzoekers. Voor ondersteuning aan Oekraïners is extra gecollecteerd en ook is het resultaat 2021 van net iets meer dan 4k toegevoegd aan een een bestemmingsfonds ter ondersteuning van Oekraieners. In 2022 is ca 2k uitgegeven inzake oekraieners in putten in allerlei vormen, er zijn tweedehands fietsen verstrekt, voor Oekraïense kinderen is een schoolreisje betaald etc. Per saldo resteerde ultimo 2022 6k, daarvan is inmiddels in 2023 ook een deel uitgegeven, onder meer tbv een transport van goederen naar de Oekraiene

Bovenplaatselijk werk (in Nederland)

Aan veel stichtingen buiten Putten is in totaal ruim 9 k overgemaakt. Deze stichtingen zijn actief op gebieden als verslavingszorg, hulp aan ex gedetineerde, dak en thuislozen, werk in achterstandswijken, opvang van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen etcetera. Ook is geld overgemaakt tbv de ondersteuning van ongedocumenteerden en naar het vakantiebureau van de PKN. Deze organisatie organiseert vakanties voor mensen die door ziekte, beperking of veroudering niet meer op vakantie kunnen.

De complete lijst van ondersteunde stichtingen met de geschonken bedragen treft u hieronder aan:

Stichting Gave 50 rugtasjes vluchtelingen 150
Speelgoed rugtasjes St Gave kinderen vluchtelingen 882
Prot chr stichting Meet, inloopcentrum Ede 250
Stichting Het Passion, opvang dak en thuislozen 250
Stichting Kruispunt, daklozen opvang 250
Interkerkelijk stichting Naaste, nazorg ex gedetineerden 250
St Betuwe wereldwijd, gereedschap ontwikkelingslanden 250
Stichting Perspectief, vakantie boeren in de knel 250
Huis van Compassie, activiteiten kwetsbare mensen 250
Stichting de Instap, nazorg ex gedetineerden 250
Stichting betuwse jeugdkampen, vakantie voor kinderen 250
P.R. Herwig het anker charlois, steun in achterstandswijken 250
Stichting Exodus, hulp na detentie 250
St GAVE, vluchtelingenwerk 250
Kerk in Actie 250
Stichting Hest, hulp ernstig zieken en stervenden 250
Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 250
Gevangenenzorg Nederland 250
Kerk in Actie Hulp ongedocumenteerden 750
Stichting gelukkig ouder worden, activiteiten voor ouderen 250
Oliebollen en beignets tbv vluchtelingen in Putten 347
Kerk in Actie: Vakantie met aandacht 2.700

Het resultaat 2022 van de diaconie van bijna 4k is gereserveerd in een reserve voor duurzaamheid. Uit deze reserve worden allerlei kleinschalige activiteiten gefinancierd die te maken hebben met duurzaamheid. Het kan gaan om lezingen, maar bv ook om de kosten verbonden aan het bezoeken van (biologische) boerenbedrijven

Last but not least: In samenwerking met de Nieuwe Kerk, de Andreaskerk en de Gereformeerde kerk zijn er in 2022 voor de voedselbank een aantal (corona proof) inzamelacties gerealiseerd.

Nadere toelichting jaarrekening 2022 ZWO – ANBI (het werk buiten Nederland)

Veel van de voor buitenlandse doelen binnenkomende gelden worden doorgezonden naar Kerk in Actie ivm internationale noodsituatie of als algemene bijdrage aan Kerk in Actie (KIA) voor wereldwijde zending en diaconale doelen.

Voor 2022 zijn de volgende middelen aan Kerk in Actie ter beschikking gesteld:

40 dagentijd project PKN: Hand in hand Ghana 2.500
Zending en evangelisatie KIA 7.772
Werelddiakonaat KIA projecten 11.594
Voedselhulp Afrika 1.739
Wereldvoedseldag KIA 390
Hulp Syrie 1.125
Hulp Pakistan 3.287
Hulp Rwanda 1.125

Naast de hulp via de landelijke kerkelijke organisatie KIA, is er ook rechtstreeks geld overgemaakt naar diverse projecten in het buitenland. Een deel daarvan betreft projecten waar de diaconie ook een aantal kinderen in een sponsorprogramma ondersteunt. In totaal betreft dit:

Onderwijs Afrika via sponsorprojecten, onder meer opstarten na Covid-19 2.800
Onderwijs Afrika via Edukans 500
Bijdrage zendingsreis 200
Additionele bijdrage sponsorprojecten i.v.m. inflatie in Afrika 3.000
Bijdragen schoenendozenproject 225
Sponsorkinderen, bijdrage 2022 2.753

De diaconie/zwo sponsort kinderen bij

1) Stichting Ugandees Wezenproject

2) Lwengo kids foundation

3) St. Kontaanoo

4) Flame Foundation

5) St Etike

6) St Mago

In totaal gaat het om 13 kinderen verspreid over diverse afrikaanse landen. Post Covid waren er opstartkosten bij genoemde projecten, en omdat ook de inflatie in Afrika fors bleek zijn aan de via sponsoring ondersteunde organisaties extra gelden toegekend.

Loading