ANBI-publicatie College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Putten

behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Putten
Telefoonnummer (facultatief): 0341-354029
RSIN/Fiscaal nummer: 0027.17.384
Nummer Kamer van Koophandel

Website adres:

76438090

www.gkputten.nl

E-mail: scriba@gkputten.nl
Adres: Achterstraat 39
Postcode: 3882 AE
Plaats: Putten

De Protestantse gemeente te Putten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Putten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.gkputten.nl vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan in het ANBO-document op onze website.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Zie voor deze verkorte staat het ANBI-document op de website.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 27.913 22.065 20.873
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 243 1 9
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 0
Bijdragen van leden en anderen 266.00 377.501 263.329
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 0
Totalen baten A 294.156 399.567 284.211
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 15.987 25.729 48.675
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 6.115 5.070 6.185
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 8.159 12.246 6.156
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 159.547 162.042 181.703
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 18.117 5.324 5.846
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 15.900 15.572 15.795
Salarissen en vergoedingen 54.646 57.553 54.919
Kosten beheer, administratie en archief 13.107 13.123 14.114
Rentelasten/bankkosten 900 1.039 884
Totaal lasten A 292.478 297.698 334.277
Operationeel resultaat (A) 1.678 101.869 -50.066
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 1.066.087 0
Incidentele lasten 0
Incidentele baten en lasten (B) 1.066.087 0
Resultaat verslagjaar (A+B) 1.678 1.167.956 -50.066
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 31.914
Toevoegingen bestemmingsreserves -1.066.087
Toevoegingen bestemmingsfondsen -100.960
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -1.167.047 31.914
Resultaat naar Algemene reserve (D) 1.678 909 -18.152

ANBI publicatie Diaconie – ZWO Gereformeerde Kerk Putten

behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie – ZWO Gereformeerde Kerk Putten
Telefoonnummer: 0341 – 360530
RSIN/Fiscaal nummer: 824120978
Nummer Kamer van Koophandel: 76438120
Website adres: www.gkputten.nl
E-mail: penningmeester.diaconie@gkputten.nl
Adres: Achterstraat 39
Postcode: 3882 AE
Plaats: Putten
Postbus n.v.t.

De Gereformeerde Kerk te Putten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Putten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 11 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.gkputten.nl vindt u het beleidsplan – visie, kernwoorden en activiteiten, van de Diaconie en doel,visie en activiteiten van het ZWO – van onze gemeente.

Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voor een concrete beschrijving van de activiteiten / projecten wordt verwezen naar de nadere toelichting bij onderdeel H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Diaconie – ZWO Gereformeerde Kerk Putten Begroting Rekening Rekening
KVK 76438120 – RSIN 824120978 2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 1  1
Opbrengsten levend geld  19.775 19.989  20.358
Door te zenden collecten en giften   1.000 2.856  900
Sub totaal baten  20.775 22.846  21.259
Bijdragen Zending Werelddiac. Ontwikkelingssamenwerk.   33.175 38.623  43.623
Totaal baten (A)   53.590 61.469
 64.882
Uitgaven en Kosten (Lasten)
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventaris -1.525  -1.570
Verplichting / bijdragen aan andere organen  2.300 2.065  2.251
Kosten beheer, administratie en archief      300 118  –
Rentelasten / Bankkosten      300 161  349
Diaconaal werk plaatselijk  10.875 4.441  3.747
Diaconaal werk regionaal / landelijk   6.000 14.995  15.182
Afdrachten door te zenden collecten en giften   1.000 2.947  168
sub totaal lasten  20.775 201  20.127
Uitgaven Zending Werelddiac. Ontwikkelingssamenwerk.  33.175 38.623  42.463
Rekeningsaldo- ZWO  1.160
Totaal lasten (A)  53.590 61.824
 750
Operationeel resultaat (A)  –   -354
 1.132
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten -20  –
Incidentele lasten  –
Incidentele baten en lasten (B) –   -20
 –  
Resultaat verslagjaar (A + B) –   -374
 1.132
Mutaties bestemmingsreserves / -fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves € 4.459  3.327
Onttrekking bestemmingsfondsen
Toevoeging bestemmingsreserves € -4.085  -4.459
Toevoeging bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves / -fondsen (C) –    € 374
 -1.132
Resultaat naar Algemene reserve (D) –    –
 –  

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadere toelichting:

Nadere toelichting jaarrekening 2021 Diaconie – ANBI

Diaconale doelen 2021                                                                                           € 14.994,93
Door de Diaconie is in 2021 aan de volgende projecten aandacht / een financiële bijdrage gegeven:

 • Kerk in aktie – Scharlakenkoord Amsterdam, vrouwen in de prostitutie
 • Kerk in aktie – Project zo kun je iets betekenen voor mensen om de hoek
 • Kerk in aktie – Jong Protestant – diverse jeugdactiviteiten
 • Kerk in aktie – Binnenlands Diaconaat
 • Kerk in aktie – Stichting Vrolijkheid t.b.v kinderen in azc’s
 • Kerk in aktie – Kinderen in de knel
 • St. Gave – Opvang vluchtelingen – rugtasjes
 • Stichting Kruispunt Arnhem – Opvang dak- en thuislozen
 • St. De Ontmoeting Harderwijk – Opvang dak- en thuislozen
 • St. Chris en Voorkom – Verslavingspreventie
 • Stichting Het Passion Hummelo – Opvang dak- en thuislozen
 • Stichting Pietersberg – De Herberg – Beschutting bieden aan mensen met problemen
 • Leger des Heils – Diversen w.o dag- en nachtopvang
 • Huize Agnes – Opvang vrouwen en kinderen ver van huis
 • Fonds Slachtofferhulp – Hulp slachtoffers ongevallen, misdrijven of rampen
 • Stichting Hest Putten – Hulpgroep ernstig zieken en stervenden thuis
 • Hospice Ermelo- Opvang terminale patiënten
 • Hospice Nijkerk – Opvang terminale patiënten
 • Kinderhospice Barneveld – Opvang terminale patiënten
 • St. Naaste – Nazorg ex gedetineerden
 • Rudolph stichting – De Glind – Gezinsvervangende opvang kinderen
 • Stichting Zwijwaarts SVZV – Steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning

Voedselbank
In samenwerking met de Nieuwe Kerk, de Andreaskerk en de Gereformeerde kerk zijn er 2021 een aantal corona proof inzameldata gerealiseerd. De door de Diaconie ontvangen giften, in totaal een bedrag van € 231,00 met bestemming Voedselbank zijn volledig doorgestort.

Nadere toelichting jaarrekening 2021 ZWO – ANBI

Opbrengsten collecten in kerkdiensten
In het dienstjaar 2021 is deelgenomen aan een landelijke (noodhulp)acties van Kerk in Aktie voor:
* Waterproblematiek Bangladesch;
* Kinderen in de knel;
* Noodhulp Zuid Afrika;
* Pinksteractie Feest van Hoop;
* Noodactie vaccinatie buitenland:
* Noodhulp Haiti;
* Opbouw kerken Syrië.

Werelddiaconie en Zending
De ontvangen gelden voor Werelddiaconie en Zending wordt voor een belangrijk deel ingezet voor de activiteiten van Kerk In Aktie.
De hogere lasten voor Werelddiaconaat is een gevolg van de afdracht van de ontvangen gelden voor de landelijke (noodhulp) acties zoals die hierboven zijn gespecificeerd.

40 dagen tijd
Het project doel voor de  40 dagen tijd 2021 had een binnenlands diakonaal karakter t.w. de ondersteuning diaconaat in arme regio’s in Nederland en is derhalve verantwoord in de jaarrekening Diaconie 2021.

ZWO  – Eigen Projecten
De ZWO projecten die in 2021 een financiële bijdrage hebben gekregen waren:

 • MAF – bijdrage realisatie landingsbanen voor onbereikbare gebieden;
 • Evangelisering in Libanon – herbouw kerken en woningen;
 • Pax – Slachtoffers Lord’s Resistance army / kindsoldaten Congo;
 • Mediar Nederland – Droogte Madagaskar;
 • Mediar Nederland – Jemen in nood;
 • St ORA Nederland – Interkerkelijke hulp organisatie in Azië/Afrika en Oost-Europa;
 • Calcutta Rescue Nederland – covid steun;
 • St Blijvende hulp voor Roemenië;
 • Ondersteuning kosten Covid – div hulporganisaties
 • St Famecon 1 – kerstpakketten kinderen Quatamala;
 • Hoop voor Albanië;
 • Noodhulp vluchtelingen grens Polen – Wit Rusland;
 • Hulp opstarten onderwijs in Afrika na corona lockdown.

Hiermee is het volledige budget ZWO eigen projecten in 2021 ingezet.

Actie schoenendoos
Ondanks de corona beperkingen voor de reguliere kerkdiensten is de actie schoenendoos toch in 2021 een groot succes geworden.
Het transport en het uitdelen van deze schoenendozen werd dit jaar verzorgd door de Stichting Kontaanoo.

Loading