Home/Meer informatie/ANBI informatie

ANBI-publicatie College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Putten

behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Putten
Telefoonnummer (facultatief): 0341-354029
RSIN/Fiscaal nummer: 0027.17.384
Nummer Kamer van Koophandel

Website adres:

76438090

www.gkputten.nl

E-mail: scriba@gkputten.nl
Adres: Achterstraat 39
Postcode: 3882 AE
Plaats: Putten

De Protestantse gemeente te Putten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Putten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.gkputten.nl vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan in het ANBO-document op onze website.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Zie voor deze verkorte staat het ANBI-document op de website.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI publicatie Diaconie – ZWO Gereformeerde Kerk Putten

behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie – ZWO Gereformeerde Kerk Putten
Telefoonnummer: 0341 – 358674
RSIN/Fiscaal nummer: 824120978
Nummer Kamer van Koophandel: 76438120
Website adres: www.gkputten.nl
E-mail: penn-diaconie@gkputten.nl
Adres: Achterstraat 39
Postcode: 3882 AE
Plaats: Putten
Postbus n.v.t.

De Gereformeerde Kerk te Putten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Putten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 11 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.gkputten.nl vindt u het beleidsplan – visie, kernwoorden en activiteiten, van de Diaconie en doel,visie en activiteiten van het ZWO – van onze gemeente.

Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voor een concrete beschrijving van de activiteiten / projecten wordt verwezen naar de nadere toelichting bij onderdeel H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Diaconie – ZWO Gereformeerde Kerk Putten Begroting Rekening Rekening
KVK 76438120 – RSIN 824120978 2020 2020 2019
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €             50  €               1  €             56
Opbrengsten levend geld  €       18.725  €       20.358  €       17.519
Door te zenden collecten en giften  €         1.000  €            900  €            263
Sub totaal baten  €       19.775  €       21.259  €       17.838
Bijdragen Zending Werelddiac. Ontwikkelingssamenwerk.  €       30.500  €       43.623  €       36.690
Totaal baten (A)  €       50.275  €       64.882  €       54.528
Uitgaven en Kosten (Lasten)
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventaris  €              –  €        -1.570  €           -480
Verplichting / bijdragen aan andere organen  €         2.350  €         2.251  €         2.274
Kosten beheer, administratie en archief  €            300  €              –  €            104
Rentelasten / Bankkosten  €            300  €            349  €            264
Diaconaal werk plaatselijk  €         9.825  €         3.747  €         4.782
Diaconaal werk regionaal / landelijk  €         6.000  €       15.182  €       13.250
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €         1.000  €            168  €            263
sub totaal lasten  €       19.775  €       20.127  €       20.458
Uitgaven Zending Werelddiac. Ontwikkelingssamenwerk.  €       30.500  €       42.463  €       30.580
Rekeningsaldo- ZWO  €         1.160  €         6.110
Totaal lasten (A)  €       50.275  €       63.750  €       57.148
Operationeel resultaat (A)  €              –    €         1.132  €        -2.620
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten  €              –  €              –  €              –
Incidentele lasten  €              –  €              –  €              –
Incidentele baten en lasten (B)  €              –    €              –    €              –  
Resultaat verslagjaar (A + B)  €              –    €         1.132  €        -2.620
Mutaties bestemmingsreserves / -fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves  €              –  €         3.327  €         5.947
Onttrekking bestemmingsfondsen  €              –
Toevoeging bestemmingsreserves  €              –  €        -4.459  €        -3.327
Toevoeging bestemmingsfondsen  €              –
Totaal mutaties bestemmingsreserves / -fondsen (C)  €              –    €        -1.132  €         2.620
Resultaat naar Algemene reserve (D)  €              –    €              –    €              –  

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadere toelichting:

Nadere toelichting jaarrekening 2020 Diaconie – ANBI

Diaconale doelen 2020
Door de ontwikkelingen van het Corona Virus (Covid-19 virus) kon er alleen op 9 februari 2020 een reguliere kerkdienst met Heilig Avondmaal georganiseerd worden. In samenwerking met de predikanten en de Diaconie is er een onderzoek gedaan naar eventuele alternatieven om in kleine groepen toch het Heilig Avondmaal te organiseren. In dit kader is er op  zondagavond 8 november 2020 een avondmaalviering gehouden en was in januari 2021 een tweede dienst gepland. Deze tweede dienst kon helaas geen doorgang vinden zodat de evaluatie van het onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden.

Voor de collecten tijdens een Heilig Avondmaalsdienst worden ieder jaar door de Diaconie specifieke doelen aangewezen. Ondanks het feit dat er maar één normale HA collecte kon worden uitgevoerd heeft de Diaconie besloten toch de gekozen doelen een bijdrage te geven t.w.:
– Voedselbank Harderwijk – Huisvestings- en transportkosten
– Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
– Kerk in actie – Bevordering vrolijkheid asielzoekerscentra kinderen
– Het Passion – Time out voorziening dak- en thuislozen Hummelo

Door de Diaconie is tevens aan de volgende projecten aandacht gegeven:
– Kerk in actie – Scharlakenkoord Amsterdam, vrouwen in de prostitutie
– Kerk in actie – Vluchtelingenhulp buitenland
– Kerk in actie – Vluchtelingenhulp binnenland
– Kerk in actie – Vakanties met aandacht
– Stichting Chevallierfonds Ermelo – Rehabilitatie en resocialisatie cliënten GGZ
– Gevangenenzorg – begeleiden van gevangenen en familie naar een toekomst zonder criminaliteit
– St. vrienden van Hoeve Ruimzicht – dagbesteding aan mensen met (beginnende) dementie en
geheugen- en eenzaamheidsproblematiek
– St. Naaste – Nazorg ex gedetineerden
– St. Gave – Opvang vluchtelingen
– Hospice Ermelo- Opvang terminale patiënten
– Hospice Nijkerk – Opvang terminale patiënten
– Kinderhospice Barneveld – Opvang terminale patiënten
– De Ontmoeting – opvang dak- en thuislozen
– St. Opkikker – lichtpuntjes voor ernstig zieke kinderen
– St. stoelenproject De Duif – Hulp aan dak- en thuislozen
– Huis van Compassie Nijmegen – Opvang van mensen in kwetsbare positie
– St. Kruispunt – Opvang dak- en thuislozen

In het kader van Corona / Covid-19 virus is in 2020 door de Diaconie deelgenomen aan de Tulpenactie en is de Amaryllisactie georganiseerd voor  ondernemers, medewerkers zorg en medewerkers onderwijs.

Tevens is een extra bijdrage in de extra coronakosten versterkt aan:
– St. Nederlands Ugandees Wezenproject
-Lwengo Kids Foundation
– St. Mago
– St. Kontaanoo
– Flame Foundation
– St. Etike
– St. Little John
– MAF

Nadere toelichting jaarrekening 2020 ZWO – ANBI

Werelddiaconie en Zending
De ontvangen gelden voor Werelddiaconie en Zending wordt voor een belangrijk deel ingezet voor de activiteiten van Kerk In Aktie.

Opbrengsten collecten in kerkdiensten
In het dienstjaar 2020 is deelgenomen aan een landelijke noodhulpactie van Kerk in Aktie voor:
– Landbouwwerk in Oeganda
– Noodhulp vluchtelingenkamp Lesbos
– Noodhulp Afrika/Azië (Pinkstercollecte)
– Noodhulp Beiroet Libanon
– Sterke vrouwen Papoea – Indonesië
– Adventsactie Vluchtelingen

40 dagen tijd
Het project doel voor de  40 dagen tijd 2020 betrof Stichting Little John – Kinderen in nood projecten in Oekraïne.

ZWO Projecten
De ZWO projecten die in 2020 een financiële bijdrage hebben gekregen waren:
– Stichting Congo – samen bouwen aan een leefbare toekomst;
– Stichting ondergrondse kerk – SDOK – Inzet voor vervolgde christenen;
– Lwengo Kids Foundation – noodhulp honger i.v.m. corona;
– Stichting Bootvluchtelingen – medisch post
– Stichting Hoop voor Albanië –  voedselhulp
– Stichting Hart voor Kinderen – kwetsbare en verlaten kinderen wereldwijd een betere toekomst;
– St For a change – Bestrijding armoede in Malawi;
– Stichting ORA – zendings- en hulpverleningsinitiatieven in o.a. Azië, Afrika en Oost Europa;
– Noodhulp vluchtelingenkamp Lesbos
– Calcutta Rescue- ondersteuning NGO’s in Kolkata en West Bengale (Indië);
– Stichting Tear – Rohinya vluchtelingen;
– Stichting Micondo Congo – bouw school – strijden tegen ongeletterdheid
– Hand in Hand Ghana – leefgemeenschap verstandelijk beperkte kinderen in Nkoranza Ghana

Actie schoenendoos
Ondanks de corona beperkingen voor de reguliere kerkdiensten is de actie schoenendoos toch in 2020 een groot succes geworden. De inzet van de jeugd uit onze kerk, de basisscholen De Wegwijzer, De Pelikaan en Bij de Bron resulteerde in een groot aantal gevulde schoenendozen welke de Diaconie – ZWO mocht ontvangen. Het transport en het uitdelen van deze schoenendozen werd verzorgd door  Lwengo Kids Foundations.

 878 total views,  4 views today