Bij het sluiten van het huwelijk leest de predikant het huwelijksformulier voor. In dit formulier worden de plichten en rechten van het aanstaande echtpaar genoemd. Er zijn verschillende huwelijksformulieren. Sommige zijn langer, andere weer wat korter. Het gekozen huwelijksformulier wordt in zijn geheel voorgelezen en eindigt altijd met de bevestiging van het huwelijk. Dit kan in de vorm van een vraag zijn. Het aanstaand echtpaar zal hier ‘ja’ op antwoorden. Het kan ook in de vorm van een belofte zijn, die het bruidspaar tegen elkaar uitspreekt. Soms is het ook mogelijk om een eigen trouwbelofte uit te spreken, of twee verschillende beloftes uit te spreken.

De liturgie –de opbouw van de dienst- wordt vaak door de bruidsparen zelf geschreven en gepersonaliseerd met een passende opmaak. Laat de predikant het tekstboekje nakijken voordat het gedrukt wordt.

De liturgie bestaat bijna altijd uit de volgende onderdelen, in een bepaalde volgorde: Eerst worden enkele liederen gezongen. Vervolgend worden gebeden uitgesproken en worden één of meer bijbelgedeeltes voorgelezen. Hierna volgt een korte preek of overdenking en vervolgens komt de bevestiging van het huwelijk met behulp van een huwelijksformulier. Daarna worden de ringen uitgewisseld (wanneer je daarvoor gekozen hebt), vindt een collecte plaats en wordt de trouwbijbel of huwelijkskaars uitgereikt. Als afsluiting vindt de laatste zegen plaats: één voor het bruidspaar en één voor alle aanwezigen.

Meer weten?

Aanvragen voor kerkelijk huwelijk worden in eerste instantie bij de wijkpredikant gedaan.

In onderling overleg wordt er dan een gelegenheid bepaald.

Loading