“Een kerk is van blijvende waarde”

 Aan de leden van de Gereformeerde Kerk te Putten,

Zoals ieder jaar ontvangt u ook nu weer een enveloppe met het verzoek om mee te doen aan de Actie Kerkbalans.

Om te beginnen willen wij onze dank uitspreken voor de steun die wij het afgelopen jaar van u hebben gekregen. Door een extra actie voor het orgel zijn er inmiddels voldoende middelen om in 2011 tot de noodzakelijke renovatie over te gaan. Mede door de enthousiaste inbreng van gemeenteleden konden de onderhoudskosten aan pastorieën en kerkgebouw in 2010 worden beperkt. Jaarlijks ook worden met de boeldag en de kerstmarkt middelen bijeengebracht, niet alleen voor een extern project, maar ook om bij te dragen in de kosten van onze kerk.

Dat alles geeft ons reden tot grote dankbaarheid.

Hoe belangrijk ook, het werkelijk kerk-zijn met elkaar zit in andere dingen. We willen met elkaar een gemeenschap zijn waar mensen zich thuis kunnen voelen. Een gemeenschap waar warmte , geborgenheid en saamhorigheid belangrijke waarden zijn. Een geloofsgemeenschap die zich in navolging van Jezus Christus geïnspireerd weet door een boodschap van geloof, hoop en liefde.

Dat is ook de boodschap die wij als kerk willen uitdragen, als een blijvende waarde, voor ons allemaal, voor iedereen.

Daarom is onze “Kerk aan de Achterstraat” ook zo’n waardevolle plek.

Een plek om samen te komen, een plek om na te denken over de gebeurtenissen in het dagelijks leven en de betekenis die de kerk daaraan kan geven. Een plek ook waar mensen geluk of troost vinden. Maar vooral ook is de kerk een plaats om samen te komen met God, ons te laten inspireren door zijn woord en stil te staan bij ons geloof in Hem. Een waardevolle plek om samen te bidden en te zingen tot Zijn eer.

Ons kerkgebouw is ook, heel praktisch, een plek voor onze vergaderingen, voor het plannen van activiteiten door de vele vrijwilligers waarmee wij, samen met u, onze kerkelijke gemeente vorm geven. Echter, met alleen enthousiaste vrijwilligers zijn we er helaas nog niet. Voor al onze activiteiten en voor onze gebouwen zijn financiële middelen nodig.

Voor onze kerk zijn de vrijwillige bijdragen die jaarlijks gedaan worden via de Actie Kerkbalans verreweg de belangrijkste inkomsten. Dus ook voor het komende jaar moeten we weer een beroep doen op uw vrijgevigheid.

Op de achterzijde van deze brief vindt u een samenvatting van onze Begroting 2011. De totale kosten worden geschat op  € 328.500,–. De Begroting sluit met een exploitatietekort van € 9.000,–.

Met een kleine verhoging van uw bijdrage (2%), en rekening houdend met een bedrag aan giften dat jaarlijks binnenkomt en met een mogelijke bijdrage van het verjaringsfonds, boeldag en kerstmarkt, verwachten wij het exploitatietekort te kunnen voorkomen. Daarvoor doen wij een beroep op u.

Wilt u ons ook in 2011 weer helpen met uw financiële bijdrage?

Namens het college van kerkrentmeesters willen wij u daarvoor bij voorbaat hartelijk danken.

Wij zien het jaar 2011 met vertrouwen tegemoet.