Tweetallen

Ooit, zo’n veertig jaar geleden, stond ik op tweetal. De kerkenraad boog zich over het agendapunt “vacatures” en stelde dan een lijst met tweetallen op. Voor elke functie konden gemeenteleden stemmen en één van de twee werd dan later bevestigd als ouderling, diaken of als ambtsdrager met een speciale opdracht. De ander bleef gefrustreerd of opgelucht achter. Soms kwam er een ouderling van tevoren langs om te vragen of je op tweetal wilde staan; hij noemde dan ook de naam van de concurrent en meldde je of je kans maakte of dat je alleen voor de volledigheid op de lijst kwam te staan.

Nu

Nu kennen we ook tweetallen. Binnen de nieuwe structuur van het pastoraat werken twee ouderlingen samen in vier wijken. Dat is een andere werkelijkheid. Gelukkig kunnen de ouderlingen het pastoraat samen met een aantal contactpersonen bemensen en weten we ons gezegend met een groot aantal vrijwilligers. De tijd van tweetallen is echter voorbij. Jaarlijks begint de speurtocht naar talent, moeizaam, maar op een enkele hardnekkige vacature na, weten we elk jaar weer mensen bereid te vinden het stokje over te nemen. Zo blijft het kerkelijk bedrijf in beweging, wetend dat we allen voorbijgangers zijn (zelfs voorgangers zijn voorbijgangers).

Afscheid

Op 8 september nemen we afscheid van: Aalt van Bokhorst, Agyelle Kiks, Bert de Weerd, Cees Schep, Cornelis Klomp, Elsa Geerse, Mathijs Suidman, Roel Terluin, Ton Enserink en Wilco Louw. Zij hebben zich ( de één wat langer dan de ander) met hun mogelijkheden ingezet voor onze kerk en dus ook voor het Koninkrijk van God. Het is niet eenvoudig, maar wel dankbaar werk. Je stapt er wijzer en verrijkt uit. Het is ook goed je taak over te laten aan een ander gemeentelid, wetend dat niemand er alleen voor staat. Hier past een woord van dank voor het vele, liefdevolle werk, dat zij de afgelopen periode hebben verricht.

Welkom

Als gemeente zijn we natuurlijk buitengewoon flexibel: we zwaaien de aftredenden uit en heten de nieuwe ambtdragers van harte welkom. Op de vraag of wij hen willen ontvangen, zeggen wij volmondig: “Ja, van harte!” Dat moet voor de verse ambtsdragers hartverwarmend zijn en voor de afzwaaiers een enorme troost: gelukkig, ook zonder ons gaat het werk door. We zijn immers allen voorbijgangers!

De kerkenraad stelt u voor de volgende personen te benoemen:

als coördinator-ouderling:

Mevr. G. van Donk-van Beek, Graaf Wichmanstraat 15,

Dhr. H. Kiezebrink, Hoge Eng-Oost 44,

Dhr. A. Overweg, Kinsiusstraat 28,

als jeugdouderling:

Dhr. C. Groeneveld jr., Havikstraat 52,

Mevr. A. v.d. Pol, Muntersgoed 17,

als diaken:

Dhr. J. Beukema, Harderwijkerstraast 42a,

Mevr. S. Veeningen-Greidanus, Mennestraat 21,

Dhr. K. Veldman, Nijkerkerstraat 13

Als er geen wettige bezwaren worden ingediend, zullen wij hen bevestigen in de morgendienst van 8 september aanstaande. Overigens zoeken we nog steeds een voorzitter voor het pastoraal overleg, de commissie van kerkrentmeesters, zijn er nog wijken vacant en we hebben dringend behoefte aan een coördinator- communicatie. Opdat het werk doorgaat……. Enne, het hoeven geen tweetallen te zijn!

Uw scriba,

Jaap Plomp