Waarheen?

Hoe vaak gaat u naar de Andreaskerk? Hoeveel Andreaskerkleden bezoeken onze kerkdiensten? Samen tellen we zo’n 4400 leden. Dan moeten die gebouwen op zondagavond toch uitpuilen?! De animo voor de avonddiensten neemt echter sterk af en al heel lang blijkt dat het niet een eenvoudig optelsommetje is; voor de Samen-op-Wegdiensten is het niet: 1+1= 2. Zijn we nog samen op weg? Zo ja, waarheen?

Intentie

In 2008 tekenden beide kerkenraden een intentieverklaring. We gaan er voor en we streven ernaar op termijn één kerk te zijn, met eerbiediging voor elkaars identiteit en we maken zeker geen haast. De kerkenraad buigt zich weer eens over dit voornemen. Gaan we voor één kerk? Bedoelen we dat we de kaartenbakken samenvoegen, dat we beschikken over vier predikanten en een kerkelijk werker? Hoe zit het dan met die verschillende identiteiten? Of willen we gewoon Gereformeerd blijven (wat dat dan ook is) en samenwerking blijven zoeken waar dat mogelijk is?

Terreinen

We tellen ook onze zegeningen. De samenwerking tussen de diaconieën is vruchtbaar, V&T is duidelijk een product van samenwerking en de senioren ontmoeten elkaar regelmatig in Samen-op-wegverband. Het paarse boekje is het resultaat van samenwerking tussen verschillende kerken en voor de jeugd worden maandelijks bijzondere diensten georganiseerd. Bij het opstellen van het preekrooster zoeken de predikanten naar andere indelingen en zo pleisteren we verder aan het gebouw van de samenwerking. Waarheen? Eerlijk gezegd weten we dat niet precies. We zijn op weg en onderweg spreken we elkaar. Ook hier geldt: wordt vervolgd.

Proloog

Vanaf september 2014 werken we met een zondagsbrief (die overigens al op donderdag digitaal verschijnt). Hoewel de besluitvorming de juiste weg heeft gekend, was het toch even wennen: zo vroegen diverse commissies aanvankelijk nog om beamerberichten, dachten anderen dat Proloog niet zou verschijnen als Samenspel verscheen, weer anderen dachten dat je geen fotoreportages via de beamer meer mocht doen en we misten nogal wat actuele berichten die het medeleven zouden moeten kunnen bevorderen. Gaandeweg kwamen vragen op, veelal praktisch van aard en getuigend van groeiend inzicht, die in strijd bleken met de statuten en spelregels die we zelf hadden opgesteld. De kerkenraad stelt vast dat we nog steeds moeten wennen aan de discipline van het tijdig inleveren van de informatie en dat we aan het eind van het seizoen gaan kijken wat er beter kan. Dat noemen we een evaluatie. In de vergadering van mei nemen we daar de tijd voor en daarin komen we dan ook tegemoet aan de vragen die op de gemeenteavond van november zijn gesteld.

Vacatures

Dit is een vast agendapunt, dat we hopelijk tegen de zomervakantie van de agenda kunnen afvoeren. Het wordt niet eenvoudig, maar we blijven een beroep doen op de gemeente. Daarnaast is het aantal vacatures toegenomen: op eigen verzoek (en om uiteenlopende persoonlijke redenen) heeft de kerkenraad ontheffing uit het ambt verleend aan: Iris van den Hoorn, Jim van den Hoorn en Mayelle Geskus. De kerkenraad is hun dankbaar voor het vele goede werk dat zij verricht hebben.

Gesprek

Wij zijn de PKN voor! Waar zij in de landelijke pers een digitale enquête onder twee miljoen mensen aankondigde, waren wij al bezig onze uitnodigingen te verwerken. Wij houden geen enquête, wij gaan in gesprek. U bent van harte uitgenodigd mee te praten. Het gaat om de toekomst van onze kerk. Voor alle duidelijkheid nogmaals de mogelijkheden :

De bijeenkomst met de jeugd heeft op 1 maart plaatsgevonden.

Starters (zij die aan de start van hun maatschappelijke carrière staan)                                 23 maart

Bouwers (ouders van schoolgaande kinderen, uitbouwers van carrière)                                            9 maart

Plussers (zij die beschikken over een behoorlijke dosis werk- en levenservaring)                          24 maart

Senioren                                            (middag, aanvang 14.30 uur)                                                    12 maart

Alle leeftijden (zij die juist een doorsnee van de gemeente willen ontmoeten)                            26 maart

Wandelaars (zij die wandelend het gesprek willen voeren; middag, 14.30 uur)                               29 maart

De bijeenkomsten zijn in de kerk, ’s avonds om 20.00 uur.(tenzij anders vermeld).

Voor alle groepen passen we prettige en aansprekende werkvormen toe. Mocht om een of andere reden het antwoordstrookje nog niet in ons bezit zijn, u kunt zich alsnog digitaal aanmelden: gkscriba@kernetputten.nl

Voor nadere mededelingen verwijs ik u naar de Prologen die voorafgaand aan de bijeenkomsten verschijnen. Wilt u wel zo vriendelijk zijn eigen schrijfgerei mee te nemen? (De toekomst van de kerk moet wel betaalbaar blijven!)

Uw scriba,

Jaap Plomp