Sinds het vorige verslag heeft de kerkenraad vergaderd op 9 maart en 6 april .

Onderstaand een overzicht van de gespreksonderwerpen.

 • Zoals gebruikelijk starten we de vergadering met een meditatief moment, we staan als kerkenraad stil bij de vraag: door wie of wat laten wij ons inspireren, hoe voeden wij ons in ons geloof? Deze vraag leidt tot een inspirerende uitwisseling van persoonlijke ervaringen.
 • Het College van Kerkrentmeester geeft een terugkoppeling m.b.t. de stand van zaken rondom de Actie Kerkbalans van januari:                                                                                                        
  • de toezeggingen zijn met een paar % gestegen, op basis van de gedane toezeggingen verwacht het College geen tekort voor 2017
  • er is een sterke daling van toezeggingen door jongeren in de leeftijdscategorie van 18-30 jaar; 80% van de te ontvangen gelden komt van gemeenteleden van 50 jaar en ouder.
 • In samenwerking met de Geref. Kerk Vrijgemaakt is besloten om voorafgaand aan de kranslegging op 4 mei opnieuw een meditatieplechtigheid te organiseren. Het gemeentebestuur zal een bijdrage leveren aan de plechtigheid. Ook de gezamenlijke kerken zijn uitgenodigd om hieraan mee te werken.  Dit jaar zal de herdenking plaats vinden in onze kerk.  
 • Als kerk willen we meer gebruik gaan maken van social media. Het College van Kerkrentmeester is in gesprek met het SKG (Stichting Steun Kerkgelden); zij hebben ervaring met het gebruik van een kerk-app. Met de kerk-app kunnen gericht berichten worden verzonden, ook veel financiële zaken kunnen via deze app worden afgehandeld.
 • Er heeft een gesprek plaats gevonden met de organisatie van  Interchurch over de inhoud van de diensten, de financiën, maar ook over de spelregels. De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, dat betekent voor de organisatie dat zij bepaalde uitgangspunten en formaliteiten van de kerk dienen te respecteren. Een goed gesprek met begrip voor gevoelens en standpunten van beide kanten. We zijn blij dat er dit jaar opnieuw een aantal diensten georganiseerd worden. Het is fantastisch dat zoveel jongeren naar deze diensten komen.
 • Het voorstel van het verjaardagsfonds om  haar opbrengsten te gebruiken voor de aanschaf van verduisteringsgordijnen in de kerkenraadskamer wordt overgenomen. Dit biedt de mogelijkheid om ook overdag met de beamer te werken.
 • I.v.m. een te organiseren activiteit  voor aanvang van de dienst op Hemelvaartsdag wordt de aanvangstijd van de dienst verplaatst naar 10.00 uur.
 • Het thema van het meditatief moment van april is ‘gastvrijheid’, één van de intenties van ons Mission Statement. De voorzitter, Adri Benschop, leidt dit thema in, afgesloten met de vraag: Hoe gastvrij zijn wij in onze gemeente?
 • Complimenten zijn er voor de vormgeving van het kruis op de achterwand.
 • Er is aandacht voor de openstaande vacatures. De kerkenraad is verheugd dat ze een aantal cruciale vacatures inmiddels in hebben kunnen vullen, voor de overige vacatures worden nog mensen benaderd.
 • Wouter van Zelderen is uitgenodigd om een toelichting te geven op de jaarrekening  die op de gemeenteavond van 20 april gepresenteerd zal worden. André van der Nagel geeft een toelichting op de jaarrekening van de Diaconie/ZWO/Caravanproject.
 • De laatste vergaderingen heeft het onderwerp ‘Procedurevoorstel Levensverbintenissen’ regelmatig op de agenda gestaan, zowel op de vergaderingen van de Kleine, als de Grote Kerkenraad. Inmiddels ook voorgelegd op de Gemeenteavond van april j.l. Een uitgebreid verslag treft u elders in dit nummer van Samenspel.

 

Tot zover de belangrijkste punten uit de laatste twee vergaderingen.

Vriendelijke groet, Teunie van Zelderen