Sinds het vorige verslag heeft de kerkenraad vergaderd op 5 januari en 2 februari .

Onderstaand een overzicht van de gespreksonderwerpen.

 • Het meditatief moment van de vergadering van januari is gevuld met een gesprek over de doop. We zien een verschuiving in de doopaanvragen, steeds vaker komt het voor dat de doopaanvraag van één van de ouders komt.  Dit is één van de redenen voor de predikanten geweest om een nieuwe vorm van doopcatechese op te zetten. De catechese beslaat 3 gespreksavonden voorafgaand aan de bediening van de doop. In het nieuw op te stellen beleidsplan is het goed om een duidelijke visie op te nemen hoe we tegen de doop aankijken en de medeverantwoordelijkheid van de kerkgemeenschap te onderstrepen aangaande de geloofsopvoeding.
 • Er is aandacht voor de actie Kerkbalans die 21 januari van start gaat. Zodra de toezeggingen binnen zijn wordt  een gesprek gepland met het College betreffende de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren.
 • Kerk-tv is operationeel . Er komt nog een bedieningspaneel bij de zitplaats van de koster. De afspraak is dat de diensten via kerk-tv 2 dagen beschikbaar zijn.
 • Het afdrukken van liturgieën zal beperkt worden. We hebben de techniek in huis om liturgieën perfect weer te geven. De luisteraars van kerktelefoon zullen uiteraard wel liturgieën blijven ontvangen.
 • Het onderwerp voor het meditatief moment van februari is: ‘waardig ouder worden’; n.a.v. een manifest, gepubliceerd in oa Trouw. Een onderwerp dat ook besproken is op de laatste vergadering van het Pastoraal Overleg. Adri Benschop heeft namens onze kerk het manifest ondertekend.
 • Er is overleg geweest met de GK-Vrijgemaakt en de Hervormde Kerk over de 4-mei bijeenkomst. Binnenkort volgt een gesprek met de gemeente. Daarna zal ook contact worden gezocht met de andere kerken over het houden van een meditatieve bijeenkomst voorafgaand aan de kranslegging.
 • Complimenten zijn er voor het College van Kerkrentmeesters inzake de organisatie rondom het jubileum van het kostersechtpaar.
 • Op de agenda voor deze vergadering staat het Beleidsplan van de Lerende Kerk. Een nieuwe taakgroep waaronder diverse onderdelen vallen. Eén van de onderdelen is de pointgroep, de pointgroep is dit seizoen nog niet bij elkaar geweest bij gebrek aan leiding. Een oproep via Proloog en tijdens de kerkdienst heeft gelukkig resultaat gehad. De kerkenraad stemt in met het verzoek van de Lerende Kerk om 4 (maandelijkse) bijeenkomsten voor de pointgroep te organiseren tijdens de ochtenddienst. Voor volgend seizoen hopen we een ander tijdstip te kunnen vinden.
 • De generale Synode van de PKN heeft in november 2016 ingestemd met een aantal wijzigingen van de kerkorde. Dit heeft ook consequenties voor de “presentie” van de kerk, de landelijke organisatie van de PKN en wijze waarop de kerken met elkaar zijn georganiseerd in classicaal verband.
  Nadat de synode de voorstellen in november 2016 heeft aangenomen zijn deze nu voorgelegd aan de classes van de PKN, ter consideratie, dat wil zeggen dat de classes hierop kunnen reageren. De classis Nijkerk waartoe wij behoren heeft dit geagendeerd in haar vergadering van januari jl. en heeft de plaatselijke kerken om een reactie gevraagd.
  Deze reacties zullen worden besproken en op grond daarvan zal de classis Nijkerk voor 1 mei 2017 een advies uitbrengen aan de generale synode die vervolgens in september 2017 een definitief besluit zal nemen over wijziging van de kerkorde.
  In de huidige structuur kennen we 75 classes, dit wordt terug gebracht naar 11. Als voorzitter van de classicale vergadering wordt een classispredikant benoemd. Nieuw te vormen ‘Ringen’ worden de ontmoetingsplaatsen voor de diverse kerken.
  Adri Benschop en Marja van Barneveld (afgevaardigde naar de classis) hebben de laatste classis vergadering bezocht en een concept reactie opgesteld die wordt besproken tijdens deze vergadering. We begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar onze verwachting is dat de organisatie zeer afstandelijk gaat worden door de inkrimping. De ‘Ringen’ zijn te vrijblijvend en hebben geen formele status. Deze verwachtingen zullen worden opgenomen in de reactie die naar de classis gestuurd gaat worden.
 • We hebben gesproken over de organisatie van een gezamenlijke startzondag. Voorstel vanuit het Pastoraal Overleg is om het 3e weekend in september een startweekend te organiseren voor alle gemeenteleden, dus niet alleen voor de jeugd.
 • Het Pastoraal Overleg gaat een avond organiseren voor nieuw-ingekomenen.
 • Er wordt gesproken over het jaarboekje dat in principe eind van dit jaar weer uitgegeven gaat worden. Over de vormgeving wordt nagedacht, e.e.a. uiteraard gecoördineerd door Paul de Haan. We komen hier in een volgende vergadering op terug.

 

Tot zover de belangrijkste punten uit de laatste twee vergaderingen.

Vriendelijke groet, Teunie van Zelderen