Op de gemeentevergadering van 20 april heeft de Kerkenraad een procedurevoorstel gepresenteerd voor het bespreken van het thema levensverbintenissen.

In 2013 en 2014 is dit thema binnen onze gemeente op diverse bijeenkomsten uitvoerig aan de orde geweest. De Kerkenraad heeft destijds besloten om dit na vier jaar weer op de agenda te zetten. Vorig jaar heeft de Kerkenraad een commissie ingesteld met de opdracht om een advies uit te brengen over het proces om dat nu opnieuw aan de orde te stellen. Die commissie constateerde dat een herhaling van de discussie van vier jaar geleden waarschijnlijk niet heel vruchtbaar zal zijn. De commissie stelde voor om het proces in tweeën te knippen:

 • In een eerste fase met elkaar de randvoorwaarden te creëren voor een goed besluitvormingsproces. Om, samengevat, ervoor te zorgen dat we als gemeente met elkaar verbonden blijven en in gesprek met elkaar die verbinding kunnen verbeteren.
 • Een tweede fase waarin we opnieuw kijken naar het besluitvormingsproces “an Sich”.

Het advies van de commissie is heel zorgvuldig. Het roept ook de vraag op hoeveel tijd we daarvoor nodig denken te hebben. Hoewel het advies nog maar ruim een jaar oud is hebben wij de indruk dat er sinds die tijd in onze gemeente ontwikkelingen zijn, die de zorg over het met elkaar verbonden blijven en het risico van het ontstaan van verdeeldheid wellicht wat hebben verminderd. Met die ontwikkelingen bedoel ik dat we er verder over hebben gepraat in de kerk, het feit dat er in onze Kerk in november een doop heeft plaatsgevonden van een kind van twee moeders. Niet dat we daarmee vooruit willen lopen op het onderwerp levensverbintenissen, maar het heeft ook wat heeft losgemaakt. De zorgvuldige wijze waarop onze predikanten daar mee zijn omgegaan heeft zeker bijgedragen aan het ontwikkelen van begrip voor elkaar.

Het heeft ons als Kleine Kerkenraad en Grote Kerkenraad ertoe gebracht ook dit onderwerp Levensverbintenissen, zoals we ook hebben beloofd in 2014, opnieuw op de agenda te zetten. We hebben er in de Kleine én de Grote Kerkenraad over gesproken hoe wij die discussie op een zorgvuldige manier opnieuw zouden kunnen voeren. Of we dat dit seizoen al doen of volgend kerkelijk jaar. We hebben daarbij overwogen dat overtuigde tegenstanders en voorstanders ook na een uitvoerige discussie vermoedelijk hun standpunt niet wijzigen, maar ook dat het vermogen om elkaar te respecteren in de loop van de tijd misschien wel is toegenomen. We weten het niet en willen niet op de conclusie vooruitlopen. Laten we het gesprek maar aangaan. De Grote Kerkenraad ons heeft voorgehouden om hier vooral niet overhaast mee om te gaan, om de tijd te nemen, en dat zorgvuldig voor te bereiden en de hele gemeente daarin mee te nemen. Dat heeft geleid tot het volgende procedurevoorstel:

 

Procedurevoorstel

 1. Vaststellen procedure Kleine Kerkenraad                 maart 2017
 2. Bespreken procedure Grote Kerkenraad                 maart 2017
 3. Bekendmaken procedure Gemeentevergadering      april 2017
 4. Bijpraten nieuwe ambtsdragers                              september 2017
 5. Agenderen onderwerp levensverbintenissen Pastoraal Overleg najaar 2017
 6. Gespreksavond Gemeente o.l.v. predikanten            najaar 2017
 7. Formuleren concept besluit Kleine Kerkenraad          november 2017
 8. Bespreken voorgenomen besluit Grote Kerkenraad   januari 2018
 9. Bespreken reacties Gemeente en Grote Kerkenraad  februari 2018
 10. Eventueel besluit aanpassen en bespreken in Kleine en Grote Kerkraad maart 2018
 11. Voorleggen Gemeentevergadering                            april 2018
 12. Definitief besluit Kleine Kerkenraad                          mei 2018

 

Dus samengevat:

 • In het najaar een gespreksavond over dit onderwerp voor de gehele gemeente, waar bij onze predikanten een toelichting geven, zoals dat ook in 2013 en 2014 is gebeurd over de Bijbelse fundering van verschillende opvattingen
 • Naar aanleiding daarvan in het Pastoraal Overleg, in de Kleine en Grote Kerkenraad opnieuw met elkaar te bespreken hoe de reacties zijn vanuit onze gemeente. Afhankelijk daarvan kunnen we de verdere route bepalen. Als de bereidheid om tot een besluit te komen aanwezig is kunnen we de volgende stap zetten:
 • In een Gemeentevergadering in april 2018 een voorgenomen besluit formuleren en daarover de gemeente om een reactie te vragen.
 • In een extra Gemeentevergadering in mei 2018 om daarna een besluit te nemen.
 • Voor de wijze van besluitvorming zullen we een commissie vragen een advies uit te brengen zoals dat dat door de laatste commissie vorig jaar is geadviseerd.

 

We willen niets forceren, maar de Kerkenraad van vier jaar geleden heeft de gemeente toegezegd dat we er op terug zullen komen en dat moeten we ook doen. Belangrijk is daarbij dat we in dit hele proces transparant zijn, waarbij woorden als betrouwbaar en geloofwaardig een belangrijk uitgangspunt zijn. Vanuit de oproep van Paulus: aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.”

Dat betekent dat we de gemeente hierover zullen informeren, over de procedure, over de inhoud en over het proces van besluitvorming. In Samenspel maar bij belangrijke stappen ook met een mededeling na afloop van een kerkdienst, zoals dat eerder is gedaan.

 

Mocht u vragen over deze procedure hebben dan kunnen u altijd contact opnemen met één van ons.

 

Namens de Kerkenraad,

Adri Benschop

Kees Groeneveld