Hoe willen de Plussers met elkaar in gesprek gaan en omzien naar elkaar.
In het nieuwe Doelgroepenpastoraat is  Ontmoeting een belangrijk doel.  Het is een vorm van Omzien naar elkaar.
Maandag 31 oktober jl. was er in de kerk voor de Plussers een brainstormavond. Er was veel belangstelling. Niet minder dan zo’n 60 mensen waren gekomen om samen na te denken en te praten over de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Doelen van de avond waren: informatie verstrekken over Doelgroepenpastoraat en over de doelgroep Plussers, inventariseren welke ontmoetingsmogelijkheden er bekend zijn, inventariseren welke nieuwe mogelijkheden tot ontmoeting er zijn en tenslotte inventariseren wie bereid is medewerking te verlenen aan het organiseren van ontmoetingen. De avond was meteen  een mooie ontmoetingsgelegenheid.
Na de opening en het welkom gaven voor de pauze Gerda van Donk en Bert de Weerd een toelichting op het nieuwe Doelgroepenpastoraat en op de doelgroep Plussers. Hiermee sloten zij aan bij de informatie die al eerder via Samenspel aan de gemeente is verstrekt.
Na de pauze bespraken de aanwezigen  in kleine groepjes de volgende drie  vragen.
1. Welke mogelijkheden van elkaar ontmoeten kennen we binnen onze kerk?
2. Welke suggesties zijn er voor nieuwe activiteiten?
3. Wie zijn bereid hieraan medewerking te verlenen?
Na een half uur kwam iedereen weer bij elkaar. Alle groepjes deden kort verslag van de onderwerpen die zij hadden besproken. Uit de reacties bleek dat er nu al veel mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Dat bleek overigens ook al uit verschillende reacties die de pastoraatgroepleden voorafgaand aan deze bijeenkomst  hadden ontvangen en die er op neer kwamen dat er al zoveel mogelijkheden zijn (onder andere via Vorming en Toerusting) dat er bij een deel van de Plussers geen behoefte bestaat aan nog meer activiteiten.
Toch leverden de gesprekken deze avond nog heel wat nieuwe suggesties op. We noemen er enkele.
Een themawandeling, fietstocht met ontbijt, sponsorloop, reizen (motortocht, bustocht, paar dagen kamperen)  museum, concert, musical, samen naar Nederland Zingt, naar Pinksterconferentie of naar Opendoors, een gezamenlijke start van het seizoen/gemeenteweekend.  Dit alles al dan niet met een Bijbels of actueel onderwerp. Daarnaast Bijbelavonden, thema-avonden over belangrijke onderwerpen, in groepjes koffiedrinken op verschillende adressen.
Gerda van Donk vertelde daarna wat de pastoraatgroep  met de ontvangen informatie gaat doen.
De pastoraatgroep gaat  eerst inventariseren. Daarna gaat de pastoraatgroep na welke activiteiten georganiseerd  kunnen worden, waarbij duidelijk is dat niet alles binnen een jaar mogelijk zal zijn. Ook wees Gerda er nogmaals op dat de pastoraatgroep de activiteiten niet zelf gaat organiseren maar dat het de bedoeling is dat de mensen van de doelgroep hier zelf een belangrijke rol in gaan spelen.
De resultaten van  deze avond worden via Samenspel bekend gemaakt. Daarnaast neemt de pastoraatgroep contact op met mensen die hebben aangegeven hun medewerking te willen verlenen.

Het was een geslaagde avond waarin de gestelde doelen zeker behaald zijn.
Mochten er mensen zijn die na het lezen van dit verslag enthousiast zijn geworden en die bereid zijn te helpen bij het organiseren van een activiteit, dan kunnen zij zich aanmelden bij één van de leden van de pastoraatgroep of zij kunnen dit mailen naar het volgende emailadres: pgplussers@gkputten.nl.

De pastoraatgroep Plussers,
André van den Enden, Bert de Weerd, Dick Boekema. Gerda van Donk, Henk van Bokhorst, Johanna Rustenhoven, Roel Terluin en Wilma Tijssen.