Voor: alle gemeenteleden van de gereformeerde kerk aan de Achterstraat te Putten.

Als voorzitters van de kerkenraad doen wij een beroep op al onze gemeenteleden.

De procedure voor het werven van ouderlingen is in januari 2011 in het Pastoraal overleg besproken en van start gegaan. Gelukkig zijn wij een erg actieve gemeente met een grote diversiteit aan commissies. Op een in het algemeen genomen soepele wijze worden de vacatures van aftredende commissieleden  doorgaans ingevuld. Alleen het werven van ouderlingen verloopt jaar in jaar uit zeer moeizaam.

Uit de reacties van gemeenteleden maken wij op dat velen van hen die gevraagd worden op zien tegen het ouderling zijn. Als je doorvraagt bij degenen die benaderd worden, blijkt in veel gevallen het beeld dat men bij de taak van ouderling heeft, niet meer te kloppen met de dagelijkse praktijk. Dat maakt dat mensen, vanwege dat verkeerde beeld, er enorm tegen op kunnen zien om deze taak op zich te nemen. Het is echter veel mooier en dankbaarder werk dan menigeen denkt.

Coördinator-ouderling zijn van onze kerk heeft vele mooie kanten die wij graag bij u onder de aandacht brengen;

  • U maakt onderdeel uit van het pastoraal overleg dat 1x per maand vergaderd. U legt vele nieuwe contacten en ontmoet mensen waarmee u een band opbouwt gedurende uw periode van ouderling zijn. Vanzelfsprekend komen er serieuze zaken aan de orde, maar er wordt gelukkig ook gelachen.
  • U werkt samen in een wijkteam met een diaken en contactpersonen en bespreekt daar met elkaar het pastorale werk van uw wijk. Dit gebeurt op een heel ontspannen wijze in een huiselijke sfeer.
  • Uw werk gaat over geloven en leven en heeft alles te maken met omzien naar elkaar. Door uw werk als coördinator ouderling verrijkt u uw eigen geloofsleven.
  • U hoeft niet tegen het wijkwerk op te zien, omdat u het samen doet met anderen. Ook in geval er zich moeilijke situaties in de wijk voordoen.
  • Natuurlijk zoals bij al het vrijwilligerswerk kost het tijd, maar u krijgt er veel voor terug.

De realiteit betreffende de vacante plaatsen.

Totaal zijn er 8 vacante plaatsen met ingang van het nieuwe seizoen. Als deze vacatures niet worden ingevuld heeft u en hebben wij een groot probleem. Wij doen daarom een dringend beroep op uw verantwoordelijkheid en willen u vragen na te denken over voorgaande. Het pastorale werk moet doorgaan en we mogen niet ophouden om te zien naar elkaar. We zijn geroepen om Zijn werk voort te zetten.

Daarom vragen wij u: Bent u bereid één van de vacante plaatsen in te vullen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of wilt u zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, uw predikant of ons.

Ook als u twijfelt dan bent u van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een keer het pastoraal overleg bij te wonen, dat wordt gehouden iedere derde donderdag van de maand, aanvang 19.30 uur.

Stelt u zich eens voor dat er zoveel aanmeldingen zouden komen naar aanleiding van onze oproep dat we een wachtlijst moeten aanleggen.

Beste mensen, dat zou toch geweldig zijn.

Ter afsluiting en inspiratie hierbij het navolgende gedicht;

 

KERKENWERK

Ja Heer, U roept ons telkens weer

Om voor uw kerk te werken

Maar ijverig zijn wij meestal niet

Dat zult U ook wel merken.

’t Is eigenlijk niet zo’n goed idee

om ons in dienst te nemen.

 

U hebt het ook aan mij gevraagd

(dat was wel even schrikken)

Omdat ik, denk ik, in dat werk

Al spoedig zal verstikken

En al mijn stuntelig gedoe

Zou immers niemand baten.

 

Uw antwoord is: Kom op mijn kind,

ik zoek geen krachtfiguren

maar mensen met eenvoudig hart

die ik op pad wil sturen.

Wees in het kleine maar getrouw

want dat heb ik hard nodig.

 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met een hartelijke groet van de voorzitters van de kerkenraad,

Nanda Kempkes (tel. 357743 of e-mail n.kempkes@hetnet.nl) en Johan Grift ( tel. 354270 of e-mail jgrift@planet.nl)