Zijn wij Gereformeerd of zijn we PKN? Houdt deze vraag een keus in? Is PKN een hoger begrip en ben je als Gereformeerde kerk automatisch PKN? Dat hoeft niet. Garderen heeft ervoor gekozen Gereformeerd te zijn zonder PKN-kerk te worden. Wij zijn Gereformeerd en PKN. Binnenkort komt er een bord waarop wij kleur bekennen. De Andreaskerk is ook PKN. Zij zijn niet Gereformeerd, maar de bloedgroepen vertonen zoveel overeenkomst, dat we decennia geleden al besloten hebben samen op weg te gaan, zelfs voor er sprake was van PKN.

Dat proces volgt de weg der geleidelijkheid, we hebben geen haast en doen samen wat we samen kunnen doen: vorming en toerusting, diaconale activiteiten, oecumenische bijeenkomsten, jeugdige activiteiten, seniorenbijeenkomsten en avonddiensten.

Onderweg maken beide kerken ontwikkelingen door die het samen-op-wegproces boeiender, maar ook ingewikkelder maken. Zo heeft de Andreaskerk een sterke groei doorgemaakt en toont de leeftijdsopbouw een sterke afwijking van die van onze kerk. De Andreakerk is jeugdiger. Zij heeft zelfs een pastoraal werker in dienst, die zich speciaal richt op het jeugd- en jongerenwerk. In de Andreaskerk groeide de wens in hoge frequentie jeugddiensten te houden.

Die wens kwam naar voren in het overleg dat de vier predikanten van beide kerken hadden bij de samenstelling van het preekrooster van 2015. Daarnaast speelde de gedeelde zorg over de gezamenlijke  avonddiensten. Het bezoek loopt terug en er is zeker geen sprake van een optelsom Andreaskerk – Gereformeerde kerk. Dat overleg begint in april, het resultaat wordt voorgelegd aan de kerkenraden, waar een besluit wordt genomen.

Het overleg leverde nog meer op en dat zorgt voor een structurele wijziging, die overigens ook meer structuur oplevert. Wat houdt het nieuwe preekrooster in?

–          Elke maand zijn de eerste twee avonddiensten in de Andreaskerk;

–          elke maand is de eerste avonddienst een jeugddienst;

–          de tweede avonddienst heeft het karakter van een leerdienst;

–          elke maand zijn de derde, vierde en eventuele vijfde avonddienst in de Gereformeerde kerk;

–          elke maand is de derde avonddienst een zangdienst;

–          een vijfde avonddienst heeft het karakter van een stiltedienst (bijv. Taizé).

In het predikantenoverleg verdelen onze predikheren de preekbeurten, uiteraard gekoppeld aan hun vakanties, studieverlof, cursussen (volgen of geven) en buitengewoon verlof. Daarna kunnen onze preekregelaars, Gert en Monique Lozeman, op zoek naar gastpredikanten. Toen ds. Boekema om begrijpelijke redenen zijn buitengewoon verlof introk, was nieuw overleg noodzakelijk.

Voor u is het hopelijk duidelijk dat u vanaf 4 januari 2015 elke eerste en tweede zondag van de maand ’s avonds naar de Andreaskerk dient af te reizen, samen op weg.

Uw scriba, Jaap Plomp