Begin december 2012 hebben wij u opgeroepen een enquête in te vullen handelend over de communicatie binnen onze kerkelijke gemeente.
Om een betrouwbare uitslag te krijgen, was volgens ‘de geleerden’ van de Christelijke Hoge School in Ede –de studenten die het onderzoek uitgevoerd hebben- noodzakelijk dat minimaal 66 gemeenteleden de enquête in zouden vullen. Uw medewerking was geweldig; er zijn 141 enquêtes ingevuld. Een heel mooie score. Dank voor uw medewerking.

Vorige week hebben de studenten de uitkomsten, hun conclusies en aanbevelingen aan Arie Schreuder als voorzitter van de kerkenraad en ondergetekende gepresenteerd.

Vanavond heeft de communicatiewerkgroep ook kennis genomen van de uitkomsten. Naast de gesloten vragen waren ook een aanzienlijk aantal open vragen opgenomen. De uitwerking van die laatste categorie vragen is niet door de studenten gedaan, dit viel buiten hun opdracht. Wij gaan die relevante informatie nu zelf in beeld brengen.

De bedoeling is dat de werkgroep eind februari verslag uitbrengt aan het moderamen om vervolgens op 7 maart in de kerkenraad een plan van aanpak te presenteren.

Na deze presentaties brengen wij u uiteraard graag nader en inhoudelijk op de hoogte.

Namens de communicatiewerkgroep

Pieter Streefkerk