Welkom

Aansteken van een kaars

Zingen: Lied 598 (in het Nederlands) ‘Als alles duister is…’

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

Genade en vrede van God de Vader,
van Jezus Christus, de Heer.
in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.

Zingen: Psalm 118: 1 en 5 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’

Gebed

Zingen: Lied 303: 1, 2 en 3 ‘Zonne en maan, water en wind’

Lied voor de kinderen: ‘Een parel in Gods hand’ (Bas en Anne Tijssen) (filmpje)

Overgang naar de Henkieshow

Schriftlezing: Lukas 24: 36-43, 50-51 door …………… (filmpje)

Zingen: Lied 642: 1, 5 en 8 ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft…’

Verkondiging:

Zingen: Lied 275: 1, 3, 4 en 5 ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig..’

Gebed

Collectemoment

Zingen van het slotlied: Lied 969: 1, 2 en 4 ‘In Christus is noch west noch oost’

Zegen

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God de Vader
en de gemeenschap met de Heilige Geest
is met u en jullie allen. Amen.