Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

De kerkenraad

Onze gemeente kent een kerkenraad die in verschillende samenstellingen vergadert en besluiten neemt.

De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers in de gemeente. Een deel van de kerkenraad (voorheen ook wel kleine kerkenraad genoemd) vergadert iedere maand. Overigens zijn hier alle ambtsdragers welkom, maar een bepaalde groep ambtsdragers wordt minimaal verwacht op deze maandelijkse vergaderingen. Degene die hier verwacht worden zijn: leden van het moderamen (de voorzitters, scriba, predikanten, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie), voorzitters van de diverse commissies te weten: het jeugdteam, seniorencontact, kerk naar buiten, ZWO en ouderling lid vorming en toerusting. In plaats van de voorzitter kan ook een afgevaardigde van een commissie plaats nemen in de kerkenraad. Dit dient overlegt te worden met de kerkenraad. Daarnaast is er een toerustingcoördinator, 2 afgevaardigden van het pastoraal overleg, een extra diaken, een extra ouderling-kerkrentmeester en een extra jeugd-ouderling. Bovendien is er een notulist.
De verantwoordelijkheid voor het beleid van de Gereformeerde Kerk van Putten berust in eerste instantie bij deze groep. Het beleid van onze kerk wordt vooral hier ontwikkeld en besproken.

Wel krijgen de leden van het pastoraal overleg en de diaconie bij hun stukken voor de respectievelijke vergaderingen de notulen van elkaar en die van de (kleine) kerkenraad. Zij kunnen dus op hun vergaderingen daar op- en aanmerkingen bij maken en deze vervolgens meegeven aan hun afgevaardigden naar de (kleine) kerkenraad. Ook is het natuurlijk mogelijk dat, los van de verslagen, bepaalde zaken door het pastoraal overleg en diaconie worden besproken en op de kleine kerkenraad aan de orde worden gesteld.


In de kerkorde is benoemd welke onderwerpen behandeld moeten worden door de volledige (grote) kerkenraad. Zie ordinantie 4, artikel 10, lid 7a. Dat betreffen onderwerpen die vast op de agenda staan, zoals begroting en jaarrekening, maar ook meer incidentele onderwerpen zoals een beroepingsproces. Het spreekt voor zich dat wanneer een dergelijk onderwerp aan de orde is, alle ambtsdragers tijdig worden uitgenodigd.

In het vergaderrooster dat de scriba samenstelt, zal ook een aanduiding komen op de avond dat de hele kerkenraad is uitgenodigd ivm behandeling van begroting en jaarrekening.

Tevens is in de kerkorde bepaald dat de "kerkenraad met werkgroepen" minimaal 4 keer per jaar als grote kerkenraad bijeen moet komen. Naast de twee vaste vergaderingen m.b.t. begroting en jaarrekening, zijn er nog twee momenten dat de grote kerkenraad bijeen is. Dat zijn het bezinningsweekend en de afsluiting na afloop van de laatste vergadering van het pastoraal overleg en de diaconie.