Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

SamenSpel

SamenGelovenSamenBouwenSamenLeren

Samenspel is het maandelijkse kerkblad van de Gereformeerde Kerk, dat tot doel heeft informatie te geven over hetgeen er in en m.b.t. de kerkelijke gemeente gebeurt (nieuws) en aan gedachten leeft (achtergrondinformatie, beschouwende artikelen, commentaar), om samen-kerk-zijn meer inhoud te geven.

Ons emailadres is: SamenSpel

Kopij inleveren

Kopij dient u uiterlijk op de inleverdatum voor 18.00 uur in te leveren via email of bij één van de redactieadressen.

Kopij graag max 1,5 pagina a5 (+/-550 woorden). de redactie behoudt zich het recht voor om kopij te bewerken.

SamenSpel digitaal

SamenSpel is ook digitaal te ontvangen. Wilt u daar gebruik van maken stuur dan een email naar samenspeldigitaal@kerknetputten.nl. U ontvangt dan geen papieren SamenSpel.

Coördinatie Samenspel bezorging

Ondervindt u problemen met de bezorging van SamenSpel, dan kunt u dit kenbaar maken bij het kerkelijk bureau via het e-mailadres kbgerefkerk@kerknetputten.nl of via telefoonnummer 06-22733085.