Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

SamenSpel

SamenGelovenSamenBouwenSamenLeren

Samenspel is het maandelijkse kerkblad van de Gereformeerde Kerk, dat tot doel heeft informatie te geven over hetgeen er in en m.b.t. de kerkelijke gemeente gebeurt (nieuws) en aan gedachten leeft (achtergrondinformatie, beschouwende artikelen, commentaar), om samen-kerk-zijn meer inhoud te geven.

Ons emailadres is: SamenSpel

Kopij inleveren

Kopij dient u uiterlijk op de inleverdatum voor 18.00 uur in te leveren via email of bij één van de redactieadressen.

Kopij graag max 1,5 pagina a5 (+/-550 woorden). de redactie behoudt zich het recht voor om kopij te bewerken.

SamenSpel digitaal

SamenSpel is ook digitaal te ontvangen. Wilt u daar gebruik van maken stuur dan een email naar samenspeldigitaal@kerknetputten.nl. U ontvangt dan geen papieren SamenSpel.

Coördinatie Samenspel bezorging

Om klachten rond de bezorging van Samenspel sneller op te lossen en beter inzicht te krijgen in de bezorgfouten, gaan de heren H. Zegers en A. Ruitenbeek, per 3 juli 2010 aan de slag als coördinator bezorging Samenspel.

Door de opvolging van deze problemen vanaf nu onder te brengen bij eigen gemeenteleden, verwachten wij problemen sneller op te lossen en verwachten wij ook een beter inzicht te krijgen in de bezorgfouten.

Vanaf nu kunt u, wanneer u Samenspel onverhoopt niet heeft ontvangen, op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 13.00 bellen met telefoonnummer  06-13438014. De heren H. Zegers en A. Ruitenbeek zullen uw probleem dan snel proberen op te lossen en de bezorgfout uiteraard rapporteren.