Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Pastoraatsgroep Jeugd

De Gereformeerde Kerk wil een kerk zijn waar kinderen en jongeren zich thuis voelen. Er wordt veel gedaan voor en door de jeugd.

Wisten jullie bijvoorbeeld dat:

 • Er meer dan 20 activiteiten voor de jeugd in onze kerk worden georganiseerd;
 • Er ongeveer 60! gemeenteleden, jong en oud, betrokken zijn bij de organisatie van deze activiteiten;
 • Wij ons als gemeente gezegend mogen voelen met al deze enthousiaste vrijwilligers;
 • Er prachtige, inspirerende jeugddiensten worden gehouden in onze kerk;
 • Wij trots zijn op de jongeren die zich hiervoor en voor vele andere activiteiten inzetten;
 • Wij ons weer verheugen op het kinderkerstfeest met de musical die ieder jaar weer voorbereid wordt met jong en oud;
 • Wij terug kunnen kijken op een super gezellig startweekend met de kinderen en jongeren?;
 • Wij blij zijn met alle jongeren die, na zelf deelgenomen te hebben aan de activiteiten, vanuit enthousiasme nu zelf de organisatie op zich nemen.

Doelen

De PG Jeugd richt zich op kinderen en jeugd zo ongeveer tot en met de middelbare school leeftijd en wil hen blijven betrekken bij kerk en geloof. Hiertoe richten zij zich op 3 speerpunten:

 • Jongeren ondersteunen en toerusten in hun geloofsontwikkeling;
 • Onderlinge band creëren en vasthouden;
 • Jongeren een eigen, volwaardige plek geven binnen onze gemeente.

De PG Jeugd bestaat uit de volgende leden

Marco Moltmaker: voorzitter/jeugdouderling, Mennestraat 80, tel. 353637, marcoenjohanna@hotmail.com

Hanne-Marth Everhard: secretaris/jeugdouderling, J. Catsstraat 35, tel. 06-47661379, hannemarth@hotmail.com

Ellen Veldman: jeugddiaken, Nijkerkerstraat 13, tel. 362301, k.veldman@solcon.nl

Marcel de Haan: penningmeester, Torenlaan 14, tel. 357255, m.dhaan12@gmail.com

Ds.Dick Boekema, adviseur Van Goltsteinstraat 22, tel. 353499, d.boekema@telfort.nl

Gerdien van Grootheest: coördinator onderbouw,  Muntersgoed 19, tel. 06-44168243, gerdienvangrootheest@hotmail.com

Bram van der Nagel,

Naast het bestuur zijn er heel veel andere gemeenteleden die trekker zijn van activiteiten die er voor de jeugd worden georganiseerd. Misschien niet direct zichtbaar in het organisatieplaatje, maar wel onmisbaar binnen de organisatie van het jeugdwerk.

 

Activiteiten

Informatie over de onderstaande activiteiten is te verkrijgen bij de verschillende genoemde bestuursleden of via de genoemde mailadressen. Ook worden de activiteiten bekend gemaakt via onze Facebook pagina www.facebook.com/GJT-gereformeerde-kerk-Putten

Jeugdclub voor 8-12 jarigen (basisschool groepen 5 t/m 8):

Anders dan voorgaande jaren is er nu iedere dinsdag avond van 18:45 tot 20:00 voor alle groepen. Hierbij wordt er apart aandacht besteed aan de kinderen van groep 5/6 en van 7/8.

Van oktober t/m maart worden de clubavonden gehouden in de club-ruimte in de kelder van de kerk. Het clubseizoen wordt afgesloten met een kampweekend (eind maart / begin april). Info kan opgevraagd worden via onze mailadres: jeugdwerkgk@kerknetputten.nl .

L!NK en L!NK+

Op zaterdagavond is er L!NK, een ontmoetingsmoment voor 12 - 18-jarigen. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt er een splitsing gemaakt in L!NK (1e en 2e-jaars) en L!NK+ (3e t/m 6e-jaars). De groepen hebben eens in de vier weken een bijeenkomst. Kijk op facebook: www.facebook.com/linkputten. De jeugdsoos is open van 20:00 – 22:00 uur.

Kinderoppasdienst

Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Onder begeleiding van minimaal twee oppassers (één volwassene en één tiener) kunnen de kinderen lekker spelen, boekjes lezen, puzzelen enz. De kinderen krijgen een koekje vanuit de kerk en drinken wat ze van thuis hebben meegekregen . De kinderen worden tijdens de collecte opgehaald. Graag de bekers en tassen van de kinderen van een naam voorzien.

Kindernevendienst

Elke zondagmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8. Groep 1-2 blijft tot aan de collecte beneden. De oudere kinderen komen voor het gebed terug in de kerk.

Jeugdkerk

In drie blokken van vier bijeenkomsten wordt er jeugdkerk gegeven voor de jongeren die naar de middelbare school gaan. De jeugdkerkdienst wordt parallel aan de ochtenddienst gehouden in de jeugdsoosruimte van de kerk.

Jeugddiensten

Vijf keer per jaar wordt er een jeugddienst georganiseerd voor en door jongeren vanaf 12 jaar. Mocht je mee willen doen, meld je aan via ons email adres. Nadere info is te verkrijgen via ons e-mailadres: jeugdwerkgk@kerknetputten.nl.

Project Kerst en Goede Vrijdagdienst

In het najaar is er een musicalproject voor Kerst. Het eindresultaat van dit project is te zien in een avonddienst waarin de kinderen van 4-12 jaar hun eigen kerstfeest maken en beleven.

Daarnaast wordt er op Goede Vrijdag een kinderdienst georganiseerd waar kinderen de mogelijkheid krijgen om hun eigen Paasfeest te maken en te beleven. Nadere info is te verkrijgen via ons e-mailadres: jeugdwerkgk@kerknetputten.nl.

Jeugdpastoraat en -diaconaat

Kinder- en tienerpastoraat

Voor het bieden van pastoraat aan kinderen van 0-18 jaar is in samenwerking met de Andreaskerk en de Hervormde Gemeente de Praatpaal Putten opgezet. Een plek waar kinderen terecht kunnen om hun verhaal te doen en waar ze een luisterend oor wordt geboden. Een plek waar kinderen met lotgenoten kunnen praten over bijv. hun gevoel bij de scheiding van hun ouders, of bij een dierbare die is overleden. Wat te denken als het kind gepest wordt en niet meer weet hoe hij/zij daar mee om moet gaan.

Kleine groepjes kinderen die te maken hebben met bijv. echtscheiding komen 5 keer bij elkaar om met elkaar te praten, knutselen etc. Tweemaal per jaar starten nieuwe groepjes. Daarnaast is er, desgewenst, de mogelijkheid voor individuele begeleiding. Er is leiding alle drie de gemeenten actief. Voor vragen of opmerkingen, kunt u terecht bij: www.praatpaalputten.nl , e-mail: info@praatpaalputten.nl

POINT / Catechesegroepen

Voor jongeren wordt er catechese georganiseerd. Deze POINT-groepen zijn de cathechesegroepen voor 13-14 jaar (Meetpoint), 15-16 jaar (Chatpoint) en 17-18 jaar (To the Point). Elke twee weken wordt er op een avond POINT gegeven. Elke groep heeft twee vaste leiders per seizoen. Voor de jongere groepen wordt er gewerkt met een programma, de oudere groepen gaan gezamenlijk op zoek naar actuele onderwerpen.

En dan onze zorg...

Naast dit verhaal hebben wij ook zorg: wij zien dat het steeds moeilijker wordt om de binding te houden met de oudere jeugd. Dit is niet alleen een zorg van ons, maar ook een zorg van en voor de ouders en voor ons als totale kerk. Daarom is het goed dat we vanuit de pastoraatgroepen Jeugd, Starters en de Bouwers elkaar opzoeken om te kijken hoe we als kerk de binding met onze jeugd kunnen houden en versterken. Het afgelopen en komend seizoen gebruiken we daarom om dit te onderzoeken en te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze jeugd onze gemeente als een thuis kan blijven ervaren.

We hebben elkaar nodig!

Om voor de kinderen en jongeren passende activiteiten aan te blijven bieden, hebben we de input van onze gemeenteleden, jong en oud, nodig. Mocht je ideeën hebben of gedachten die je met ons wilt delen of wil je graag helpen, schroom dan niet om contact met één van ons op te nemen! We hebben elkaar nodig!

Wij hopen op een inspirerend en gezellig seizoen! Tot snel!

Hartelijke groet,

Gerdien van Grootheest, Bram van der Nagel, Marcel de Haan, Dick Boekema, Ellen Veldman, Hanne-Marth Everhard en Marco Moltmaker