Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Pastoraatsgroep jeugd tot 25 jaar

De PG Jeugd richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 – 25 jaar en wil hen blijven betrekken bij kerk en geloof. Hiertoe richten zij zich op 3 speerpunten:

  • De jeugd ondersteunen en toerusten in hun geloofsontwikkeling
  • Onderlinge band creëren en vasthouden
  • De jeugd een eigen, volwaardige plek geven binnen onze gemeente

 

De PG Jeugd bestaat uit de volgende leden:

Bianca Galjee  Jeugdouderling
Wilma Posthouwer Jeugdouderling
Marcel de Haan  
Gerdien van Grootheest  
Bram van de Nagel  
Ds. Dick Boekema Adviseur
Ds. Rein Bos Adviseur

Nieuw jeugdbeleid

Een beleidsgroep houdt zich sinds begin 2019 bezig met de toekomst van onze jongeren in de Gereformeerde Kerk te Putten. Daartoe zijn zij gestart met de implementatie van een essentietraject. Het doel vanuit de gemeente is om jongeren en jongvolwassenen de kans geven ervaringen op te doen met een levensstijl in het voetspoor van Jezus Christus.

Hiertoe wordt ingezet op projectmatig werken, waarmee wordt bedoeld dat activiteiten niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een samenhangend geheel. In alle activiteiten zal dit contact dus voorop staan; tussen jongeren onderling maar ook tussen de verschillende generaties. De persoonlijke contacten kunnen jongeren helpen bij hun zoektocht naar God.

De projecten vinden onder meer in aanloop naar Kerst en in aanloop naar Pasen plaats.

Activiteiten

Informatie over de onderstaande activiteiten is te verkrijgen bij de verschillende genoemde bestuursleden of via de genoemde mailadressen. Ook worden de activiteiten bekend gemaakt via onze Facebook pagina www.facebook.com/GJT-gereformeerde-kerk-Putten

Eredienst

Tijdens de eredienst wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan de jeugd.

Kinderoppasdienst

Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Onder begeleiding van minimaal twee oppassers (één volwassene en één tiener) kunnen de kinderen lekker spelen, boekjes lezen, puzzelen enz. De kinderen krijgen een koekje en drinken wat ze van thuis hebben meegekregen. Graag de bekers en tassen van de kinderen van een naam voorzien. De kinderen worden tijdens de collecte opgehaald.

Kindernevendienst

Elke zondagmorgen is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool (groep 1 tot en met 8). De kinderen blijven beneden tot aan de collecte.

G.J.O. – clubs

Jeugdclub voor 8-12 jarigen (basisschool groepen 5 t/m 8)

Anders dan voorgaande jaren is er nu iedere maandagavond van 18:45 tot 20:00 club voor alle groepen.

Van oktober t/m maart worden de clubavonden gehouden in de GJO-ruimte in de kelder van de kerk. Het clubseizoen wordt afgesloten met een kampweekend (eind maart / begin april).

Info kan opgevraagd worden via onze mailadres: jeugdwerkgk@kerknetputten.nl

L!NK

Op zaterdagavond is er L!NK, een ontmoetingsmoment voor 12 - 18-jarigen. De groepen hebben eens in de vier weken een bijeenkomst. De jeugdsoos is open van 20:00 – 22:00 uur.

Info kan opgevraagd worden via onze mailadres: jeugdwerkgk@kerknetputten.nl

Jeugdkerk

In drie blokken van vier bijeenkomsten wordt er jeugdkerk gegeven voor jongeren vanaf 12 jaar. De jeugdkerkdienst wordt parallel aan de ochtenddienst gehouden in de jeugdsoosruimte van de kerk.

Sommige blokken worden afgesloten met een Jeugdkerkdienst in de reguliere ochtenddienst.

Jeugddiensten

Een aantal keren per jaar wordt er een jeugddienst georganiseerd voor en door jongeren vanaf 12 jaar.

Mocht je mee willen doen, meld je aan via ons e-mail adres. Nadere info is te verkrijgen via ons e-mailadres: jeugdwerkgk@kerknetputten.nl.

Schoolverlatersdienst

Aan het einde van het schooljaar staat een eredienst in het teken van de schoolverlaters, de jeugd die groep 8 afrondt en daarmee de basisschoolperiode afsluit. Hen wordt in een dienst de zegen meegegeven, mede ter voorbereiding op de vervolgstap naar het middelbaar onderwijs.

Project Kerst en Goede Vrijdagdienst

Op de zondagavond voor kerst vindt het kinderkerstfeest plaats. In deze dienst maken en beleven de kinderen van 4 tot 12 jaar hun eigen kerstfeest.

Daarnaast wordt er op Goede Vrijdag een kinderdienst georganiseerd waar kinderen de mogelijkheid krijgen om hun eigen Paasfeest te maken en te beleven.

Nadere info is te verkrijgen via ons e-mailadres: jeugdwerkgk@kerknetputten.nl.

Adventsproject /project 40 dagentijd

Vanuit de kindernevendienst worden er jaarlijks twee grote projecten georganiseerd. In de periode voor Kerst en voor Pasen wordt er ook in de eredienst aandacht besteed aan deze kindernevendienstprojecten.

Belijdeniscatechese

Voor jongeren of jongvolwassenen die hun geloof willen belijden worden catechese-avonden georganiseerd. In een aantal bijeenkomsten wordt met de predikant(en) gesproken over het geloof, geloofsverdieping en geloofservaring.

Jeugdpastoraat en -diaconaat

Kinder- en tienerpastoraat

Voor het bieden van pastoraat aan kinderen van 0-18 jaar is in samenwerking met de Andreaskerk Praatpaal Putten opgezet. Een plek waar kinderen terecht kunnen om hun verhaal te doen en waar ze een luisterend oor wordt geboden. Een plek waar kinderen met lotgenoten kunnen praten over bijv. hun gevoel bij de scheiding van hun ouders, of bij een dierbare die is overleden. Wat te denken als het kind gepest wordt en niet meer weet hoe hij/zij daar mee om moet gaan.

Kleine groepjes kinderen die te maken hebben met bijv. echtscheiding komen 5 keer bij elkaar om met elkaar te praten, knutselen etc. Tweemaal per jaar starten nieuwe groepjes. Er is leiding vanuit beide kerken actief.

Voor vragen of opmerkingen, kunt u terecht bij: www.praatpaalputten.nl, e-mail: info@praatpaalputten.nl

POINT /  Catechesegroepen

Voor jongeren wordt er catechese georganiseerd. Deze POINT-groepen zijn de cathechesegroepen voor 13-14 jaar (Meetpoint), 15-16 jaar (Chatpoint) en 17-18 jaar (To the Point). Elke twee weken wordt er op een avond POINT gegeven. Elke groep heeft twee vaste leiders per seizoen. Voor de jongere groepen wordt er gewerkt met een programma, de oudere groepen gaan gezamenlijk op zoek naar actuele onderwerpen.

Jeugddiaconaat

Het jeugddiaconaat organiseert projecten die erop gericht zijn om in de diaconale taak die wij als gemeente hebben ook specifieke aandacht te schenken aan jongeren van 0 tot 18 jaar. Zo is er o.a. jaarlijks de ‘actie schoenendoos’.

Andere activiteiten

Startweekend

In september worden met het startweekend  alle activiteiten voor de Jeugd weer opgestart. Voor de jeugd zijn er, van jong tot oud, diverse activiteiten waar aan deelgenomen kan worden. Dit is het moment waarop iedereen elkaar na de zomervakantie weer ontmoet. Het draait om gezelligheid, lol en stilstaan bij ons geloof. 

Schaatsen/Zwemmen

Jaarlijks wordt er in februari een schaats- of zwemuitje georganiseerd.

Grote Oversteek

De Grote Oversteek is een spectaculair 24-uurs programma met veel afwisseling en weinig slaap. Het seizoen voor de jeugd wordt afgesloten met een avontuurlijke survival in 2 provincies. Dit is een grote activiteit, georganiseerd vanuit meerdere kerken.

Paaschallenge

De Paaschallenge is een spannende en boeiende nacht vol opdrachten, raadsels, spellen en overdenkingen, waar de jeugd middels coördinaten langs de verschillende plekken van het Paasverhaal komt. Deze challenge verbindt en verbroedert.

Interchurch

De gereformeerde kerk stelt geregeld haar deuren open voor de diensten van Interchurch, een interkerkelijke stichting. Interchurch wil jeugd van 15 jaar tot 30 jaar aanspreken, om samen met elkaar te geloven. Op de website www.interchurch.nl is terug te vinden wanneer deze diensten in de gereformeerde kerk plaatsvinden.