Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

De nieuwe kerkorde

De reeks over de nieuwe kerkorde kan afgesloten worden. Er zijn nog een drietal artikelen over om kort te bespreken. Artikel 14 handelt over bezwaren en geschillen, artikel 15 gaat over de opleiding tot predikant en artikel 16 gaat over het leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief.

deel 9 Op weg naar eenheid


Dat laatste artikel geeft een breder perspectief aan, dan alleen de vereniging van de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch Lutherse Kerk. We lezen in artikel 16.1 "Als gestalte van de ene heilige, apostolische katholieke of algemene christelijke Kerk, is de kerk geroepen om de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking met andere kerken van Jezus Christus te zoeken en te bevorderen."
Na 12 december 2003 staan we nog maar aan het begin. Hoewel we alle moeite moeten doen om binnen de PKN elkaar te verstaan en respectvol met elkaar om te gaan, eindigt het zoeken naar de eenheid der kerk niet bij de deuren van de Protestantse Kerk in Nederland. De Kerkorde stelt zelfs dat "de kerk haar arbeid van getuigenis en dienst verricht in respectvolle omgang met andere godsdiensten"(art. 16.4)
De Kerkorde is hier ver voor ons uit; en als we niet uitkijken wordt het een ver-van-mijn-bed show. Hoewel het in deze tijd van toenemende spanningen tussen de godsdiensten wel een goede zaak is om al in de Kerkorde uit te spreken dat er een respectvolle omgang met andere godsdiensten dient te zijn.
Wat ik mooi vind, is dat de Kerkorde begint ( in art. 1) met het trekken van een verticale lijn. We zijn de eersten niet die geloven - er is het belijden van het voorgeslacht, waar we met dankbaarheid aan terugdenken en op eigen wijze mee verder gaan - en we zullen de laatsten niet zijn in geloof : er is de verwachting van het komende Rijk van God. Nu, bijna aan het eind van de Kerkorde (art. 16) wordt een horizontale lijn getrokken. We zijn niet de enige kerk in de wereld - laat staan de enig ware kerk. Er zijn vele zusters en broeders in velerlei geloofsgemeenschappen die zich geroepen weten door de Heer. En we staan als christelijke kerken samen (!?) temidden van verschillende godsdiensten. Met al die verscheidenheid - die soms ook regelrecht onbegrip is (en in die zin kunnen we ook dicht bij huis blijven: hoeveel verstaan wij van elkaar als verschillende kerken in Barneveld?) - komt het erop aan om vreedzaam samen te leven (en dat lukt plaatselijk dan wel weer goed, maar is wereldwijd een uitdaging) Dat vreedzaam samenleven is geen zaak van de Kerkorde. Dat is en blijft een zaak van geloof, hoop en bovenal liefde.
ds. Evert van Leersum