Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Pastoraat           

Medemens

De mens is geschapen om medemens te zijn. Hij is zo gebouwd dat hij de ander kan zien, horen, voelen; dat hij naar de ander kan toegaan en hem de hand reiken. Hij kan de ander spreken. Kortom, hij kan de ander ontmoeten. In de ontmoeting kunnen beiden tot hun recht komen. In de ontmoeting geven mensen om elkaar, zien ze om naar elkaar: ze gaan even met elkaar op weg.

Het verhaal van de ander

Een ontmoeting kan zomaar en overal plaatsvinden: op straat, bij iemand thuis, in de kerk, in de kroeg, op school, op het werk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid van de gemeente zijn. Het wordt pastoraat als mensen vanuit de Liefde van Christus aandacht geven aan elkaar. Ten diepste gaat het daarbij om het verhaal van de ander. In dat verhaal is vaak sprake van een zoektocht naar God en Zijn Koninkrijk waar begrippen als heelheid, eenwording, verzoening en betrokkenheid een rol spelen. Zo’n zoektocht manifesteert zich vooral op momenten van kwetsbaarheid, ziekte en problemen, maar ook bij feestelijke gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, diplomering en jubilea.

Verbinding

In het pastoraat gaat het erom dat de kerk er op die momenten is om met elkaar verbinding te zoeken tussen het verhaal van mensen en het verhaal van God. Verbinding met elkaar maakt ons gemeente.

Samen

In een geloofsgemeenschap is pastoraat vanzelfsprekend. Toch is het goed als de kerk een vangnet heeft om te voorkomen dat er leden tussen de wal en het schip raken. De kerk stimuleert de vanzelfsprekendheid, doet een beroep op haar leden en organiseert daarnaast het pastoraat. Daarvoor is het ambt van ouderling bedoeld die zich kan laten bijstaan door vrijwilligers en contactpersonen. Naast de inbreng vanuit de pastoraatsgroepen zullen we ook bezig zijn met thema’s die het fundament van onze kerk en het pastoraat raken. Hierbij wordt een onderverdeling in geloofsgemeenschap, geloofsinhoud en geloofsbeleving als pijlers voor het pastoraat gebruikt. De predikanten hebben de belangrijke taak om in complexe en of crisissituaties de rol van herder op zich te nemen. Samen willen we als kerkgemeenschap naar elkaar omzien.

Vraaggericht

In toenemende mate kregen  ouderlingen en contactpersonen het signaal dat leden pastoraat (op het aangeboden moment) niet nodig achten. Ze zeggen wel aan te geven wanneer zij behoefte aan pastoraat hebben. Daarmee komen we terecht in het gebied van vraag-gestuurd pastoraat. Met name bij senioren zien we dat aanbod-gestuurd pastoraat op prijs wordt gesteld. Daarbij zij opgemerkt dat pastoraat buiten ouderling en contactpersoon om, altijd blijft bestaan: de vanzelfsprekendheid kunnen en mogen we niet afdoen door een vangnet te organiseren, maar moeten we koesteren. Belangrijker dan de formele indeling in vraag- of aanbod-gestuurd pastoraat is echter de ‘antenne’ die vereist is om op het juiste moment pastoraat te kunnen toepassen. Hierin dragen alle gemeenteleden een rol, hetzij door zelf pastoraat toe te passen, hetzij door het doorgeven van een signaal aan een pastoraatsgroep en/of predikant. Ook moet er binnen de gemeente voor iedereen duidelijkheid zijn hoe en wanneer men een beroep kan doen op pastoraat.

Gemeenteleden kunnen door middel van het invullen van de “Durf te vragen” kaarten aangeven als ze behoefte hebben aan een gesprek. Maar ook is het goed zorgen met elkaar te delen. Om zorgen met elkaar te kunnen delen is het goed om elkaar te kennen en dus ook samen activiteiten te ondernemen.

Nieuwe indeling

In 2016 is er een start gemaakt met het doelgroepen pastoraat, gebaseerd op een bepaalde levensfase waarin mensen zich bevinden. Dat kan voor iedereen verschillend zijn en is niet leeftijdsgebonden. Er is toen gestart met 6 groepen: Jeugd, Starters, Bouwers, Plussers, Senioren en de Contactgroep. Bijzonder pastoraat werd voornamelijk vorm gegeven door de dominees.

Na een enthousiaste start bleek de verdeling in de groepen zonder duidelijke afbakening toch lastig te werken. Voor de Jeugd en Senioren was het duidelijk. De groepen daartussen worstelden met de vraag of zij er waren voor pastoraat of voor activiteiten. Dit heeft in de afgelopen 2 jaren ertoe geleid dat we gezamenlijk hebben gezocht naar een nieuwe indeling.

Drie groepen

Daarom zijn er vanaf seizoen 2019-2020 drie pastoraatsgroepen, gebaseerd op leeftijdscategorieën: Jeugd, Midden en Senioren.

Het aandachtsgebied van de Middengroep is tweeledig.

Het bestaat uit de Contactgroep, die zich bezig houdt met de gemeenschap-bevorderende activiteiten en verzorging van attenties en een Pastoraatsgroep. De groepen werken samen met de predikanten en zijn in verbinding met de diaconie.

Pastoraal Overleg (PO)

Het PO is de vergadering van de gezamenlijke ouderlingen pastoraatsgroepen en contactgroep.

Doelstelling van het PO is om elkaar te ontmoeten en de verbinding te leggen tussen de verschillende pastoraatsgroepen, contactgroep en het bijzondere pastoraat om te voorkomen dat er ‘eilandvorming’ gaat plaatsvinden.

Het PO heeft tot taak het pastoraat binnen de Gereformeerde Kerk van Putten te coördineren, te initiëren, te evalueren en zo nodig bij te stellen. Het PO komt minimaal 4x per jaar bij elkaar. Aan het PO nemen deel alle pastoraatsgroep-ouderlingen. Tevens nemen beide predikanten deel aan het overleg. De ouderling Lerende Kerk kan facultatief aanwezig zijn, naar behoefte van hemzelf dan wel van de vergadering.

Binnen het PO worden pastorale zaken besproken die niet aan een bepaalde pastoraatsgroep toe te wijzen zijn maar breder spelen. Ook mededelingen vanuit het bijzondere pastoraat en contactgroep krijgen in dit overleg een plaats. De voorzitter van de pastoraatsgroep is samen met een van de andere ouderling afgevaardigde in de kleine kerkenraad.

Voorzitter van het Pastoraal Overleg is Willemien Schep, Havikstraat 80, tel. 470928, e-mail: w.schep@upcmail.nl. Notulist N.Keller  n.keller@solcon.nl