Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Besluitvormingsproces Kerkenraad en overlegstructuur

In de vergadering van de Kerkenraad van april is een besluit genomen met betrekking tot het besluitvormingsproces in de kerk. De aanleiding was de organisatiewijziging als gevolg van de invoering van het doelgroepenpastoraat met ingang van september a.s. Daarnaast bemerkten we de laatste jaren dat de kerkenraadsvergadering soms wel door 20 – 30 personen bezocht werd waardoor de groep te groot was om goede discussies te voeren en dat de besluitvorming kwalitatief beter kon. Het voorstel is getoetst door de juridische afdeling van de PKN.

 

Vanaf september a.s. bestaat het Moderamen uit:

  • Voorzitters Kerkenraad (2)
  • Scriba (1)
  • Predikant (1)

Taak: Opstellen agenda voor de KR-vergaderingen en uitvoeren van KR-besluiten die niet aan een ander zijn toegewezen. Het Moderamen komt niet structureel bij elkaar; de agenda van de KR-vergadering wordt vooraf via de mail met elkaar gedeeld.

 

De Kleine Kerkenraad bestaat uit:

  • Voorzitters Kerkenraad (2)
  • Scriba (1)
  • Predikanten (2)
  • CvK: voorzitter + plaatsvervanger
  • Diaconie: voorzitter + plaatsvervanger
  • Pastoraatsgroepen: voorzitter PO + plaatsvervanger
  • Ouderling lerende kerk

Totaal 12 personen; frequentie vergaderen minimaal 8x per jaar

Taak: Besluitvorming, heeft mandaat van Kerkenraad

 

De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers; frequentie vergadering tenminste 4x per jaar. Kleine Kerkenraad legt achteraf verantwoording af aan Kerkenraad. Taak Kerkenraad: toetsen uitgevoerde beleid aan vastgestelde missie/visie/beleid. Bij ingrijpende te nemen besluiten zal de Kleine Kerkenraad vooraf de KR raadplegen alvorens het besluit wordt genomen. De KR-leden ontvangen het verslag van de Kleine Kerkenraad-vergaderingen.

 

Vragen en/of opmerkingen hierover kunt u kwijt bij de scriba: gkscriba@kerknetputten.nl