Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Taakomschrijving

Taakomschrijving Voorzitter Pastoraal Overleg

Het Pastoraal Overleg (PO) heeft tot taak het pastoraat binnen de Gereformeerde Kerk van Putten te coördineren, te initiëren, te evalueren en zo nodig bij te stellen.

 

De voorzitter van het PO:

 1. Onderhoudt de contacten met de voorzitters van de pastoraatsgroepen met als doel dat het doelgroepenpastoraat ingevuld wordt zoals het is bedoeld in de opzet. Tevens signaleert hij mogelijke verbeteringen, doet voorstellen hiertoe aan Moderamen en/of Kerkenraad en voert deze uit na positieve besluitvorming.
 1. Organiseert en leidt de vergaderingen van het PO (minimaal 4x per jaar)
 1. Stelt samen met de PO-deelnemers een lange termijnvisie voor de periode van 2-4 jaar op en maakt jaarlijks aan het begin van het seizoen een activiteitenplan dat past binnen die visie.
 1. Draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid en vertegenwoordigt de PG-groepen in het Moderamen en informeert de PG-groepen weer over hetgeen daarin is besproken
 1. Is als ambtsdrager lid van de Kerkenraad en doet volgens rooster dienst tijdens de erediensten

 

Taakomschrijving Ouderling Pastoraatsgroep

De ouderling pastoraatsgroepen is verantwoordelijk voor het aansturen van één van de pastoraatsgroepen: Jeugd, Starters, Bouwers, Plussers en Senioren.

 

De PG ouderling heeft de volgende taken/verantwoordelijkheden:

 • Organiseert vergaderingen met de pastoraatsgroep (4-6x per jaar)
 • Maakt een jaarplanning voor de activiteiten (jaarlijks aan begin van seizoen)
 • Maakt een lange termijn visie 2-4 jaar (jaarlijks aan begin van seizoen)
 • Is eerste aanspreekpunt voor de contactpersonen / Seniorenbezoekers binnen de PG (*)
 • Onderhoudt contact met Bijzonder Pastoraat over individuele gevallen (ad hoc)
 • Vertegenwoordigd de pastoraatsgroep in het PO (4 x per jaar)
 • Ambtsdrager tijdens kerkdiensten (zon- en feestdagen, rouw- en trouwdiensten).
 • Maakt deel uit van de Kerkenraad (4 x per jaar)
 • Overleg met andere pastoraatsgroep ouderlingen en werkgroep leren (ad hoc)
 • Eén van de pastoraatsgroep ouderlingen is plaatsvervangend ouderling binnen het Moderamen.

 

 

(*) Vraag-gestuurd pastoraat door contactpersonen bij PG Jeugd, Starters, Bouwers en Plussers.  Bij PG Senioren actief pastoraat door de Seniorenbezoekers.

Taakomschrijving Ouderling Contactgroep

De Contactgroep is geografisch georganiseerd in secties 01 t/m 19 en wordt gezien als ‘oren en ogen’ van het pastoraat. De contactgroep bestaat uit een aantal medewerkers die uitnodigingen rondbrengen naar de adressen in de secties en ontvangen signalen doorgeven aan een Pastoraatsgroep.

 1. De ouderling CG ontvangt verzoeken van de pastoraatsgroepen en draagt er zorg voor dat de medewerkers deze verzoeken uitvoeren. Het betreft dan voornamelijk rondbrengen van uitnodigingen voor bijeenkomsten die gemeentebreed worden georganiseerd, nieuwe informatiegidsen vanuit het Kerkelijk Bureau etc.
 1. De ouderling CG organiseert dat er aan huwelijksjubilea (bij niet-senioren) namens de kerk aandacht wordt geschonken door een bezoekje en een bloemetje. Tevens ontvangt hij signalen over gemeenteleden die (langdurig) ziek zijn, en waar een bezoekje gewenst is.
 1. De ouderling CG overlegt met het Kerkelijk Bureau m.b.t. nieuw ingekomenen en draagt zorg dat deze mensen namens de kerk welkom worden geheten. Tevens regelt hij dat signalen vanuit deze groep, bv over geschiktheid voor taken of bijzonderheden die pastoraat behoeven, niet verloren gaan.
 1. De ouderling CG overlegt met de coördinator Verjaringsfonds m.b.t. het ophalen van de bijdrage rondom verjaardagen van belijdende gemeenteleden.
 1. De ouderling CG regelt dat wekelijks de bloemen uit de kerk bezorgd worden bij een door de predikanten aangewezen doel.
 1. De ouderling CG maakt deel uit van het PO en van de Kerkenraad en zal de vergaderingen daarvan bezoeken.
 1. De ouderling CG doet dienst als ambtsdrager in de erediensten.

 

Taakomschrijving taakgroep en ouderling ‘leren’

Doel van de taakgroep ‘leren’:

Het doel van de taakgroep ‘leren’  is om het leren van de gemeente en van gemeenteleden te structureren. Deze taakgroep zal het leren van de gemeente ondersteunen, teneinde de kennis en het geloofsleven van de gemeente te verdiepen en op inhoudelijke manier bij te dragen aan de voortgaande ontwikkeling en de koers van de gemeente.

 

Samenstelling:

De taakgroep ‘leren’ bestaat tenminste uit een ouderling ‘leren’ een predikant, een vertegenwoordiger van een lerende organisatie binnen de kerk en een deskundig lid  van de gemeente op het gebied van ‘leren’.

 

Taken en verantwoordelijkheden van de taakgroep ‘leren’

 1. De zorg voor alle aspecten van het leren binnen de gemeente, waaronder de zorg voor de kinderen en jongeren en de vorming van de leden van de gemeente.
 2. Zich oriënteren op maatschappelijke-, kerkelijke- en theologische ontwikkelingen en hierop een verantwoorde vertaalslag maken naar de gemeente.
 3. Zorg dragen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten waardoor de leden van de gemeente op verschillende manieren kunnen groeien in geloofs- en levensvragen die zich aandienen.
 4. Afstemmen van activiteiten op elkaar: het zoeken naar en leggen van mogelijke dwarsverbanden binnen de diverse pastoraatsgroepen m.b.t. ‘leren’.
 5. Het scheppen van randvoorwaarden, stimuleren, onderhouden van onderlinge contacten en behulpzaam zijn bij de uitvoering van de activiteiten van lerende organisaties of te vormen lerende organisaties.

 

Taken en verantwoordelijkheden van de ouderling ’leren’

De ouderling van de taakgroep ’leren’:

 1. Organiseert en leidt de vergaderingen van de taakgroep ‘leren’(minimaal 4 x per jaar).
 2. Stelt samen met de leden van de taakgroep een langetermijnvisie voor de periode van 2-4 jaar op en maakt jaarlijks een activiteitenplan dat past binnen die visie.
 3. Draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid, vertegenwoordigt de taakgroep ’leren’ in het moderamen en informeert de taakgroep over hetgeen daarin is besproken.
 4. Is als ambtsdrager lid van de kerkenraad en doet volgens rooster dienst tijdens de erediensten.