Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Pastoraat

Medemens

De mens is geschapen om medemens te zijn. Hij is zo gebouwd dat hij de ander kan zien, horen, voelen; dat hij naar de ander kan toegaan en hem de hand reiken. Hij kan de ander spreken. Kortom, hij kan de ander ontmoeten. In de ontmoeting kunnen beiden tot hun recht komen. In de ontmoeting geven mensen om elkaar, zien ze om naar elkaar: ze gaan even met elkaar op weg.

Het verhaal van de ander

Een ontmoeting kan zomaar en overal plaatsvinden: op straat, bij iemand thuis, in de kerk, in de kroeg, op school, op het werk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid van de gemeente zijn. Het wordt pastoraat als mensen vanuit de Liefde van Christus aandacht geven aan elkaar. Ten diepste gaat het daarbij om het verhaal van de ander. In dat verhaal is vaak sprake van een zoektocht naar God en Zijn Koninkrijk waar begrippen als heelheid, eenwording, verzoening en betrokkenheid een rol spelen. Zo’n zoektocht manifesteert zich vooral op momenten van kwetsbaarheid, ziekte en problemen, maar ook bij feestelijke gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, diplomering en jubilea.

Verbinding

In het pastoraat gaat het erom dat de kerk er op die momenten is om met elkaar verbinding te zoeken tussen het verhaal van mensen en het verhaal van God.

Zoektocht

Zo wordt pastoraat een vorm van herderschap een ontdekkingsreis, waarin gezamenlijk gezocht wordt naar het bevrijdend handelen van God.

Vangnet

In een geloofsgemeenschap is pastoraat vanzelfsprekend. Toch is het goed als de kerk een vangnet heeft om te voorkomen dat er leden tussen de wal en het schip raken. De kerk stimuleert de vanzelfsprekendheid, doet een beroep op haar leden en organiseert daarnaast het pastoraat. In de huidige situatie hebben wij coördinator- ouderlingen, die zich laten bijstaan door contactpersonen. Daarnaast hebben de predikanten de belangrijke taak om juist in crisissituaties de rol van herder op zich te nemen.

Antenne

In toenemende mate krijgen ouderlingen en contactpersonen het signaal dat leden pastoraat ( op het aangeboden moment) niet nodig achten. Ze zeggen wel aan te geven wanneer zij behoefte aan pastoraat hebben. Daarmee komen we terecht in het gebied van vraaggestuurd pastoraat. Met name bij senioren zien we dat aanbodgestuurd pastoraat op prijs wordt gesteld. Daarbij zij opgemerkt dat pastoraat buiten ouderling en contactpersoon om, altijd zal blijven bestaan: de vanzelfsprekendheid kunnen en mogen we niet wegmoffelen onder een vangnet, maar moeten we koesteren. Bovendien is het de vraag of een ouderling/ contactpersoon wel moet blijven afwachten als hij weet dat pastoraat mogelijk op zijn plaats is. Het gaat meer om de antenne die vereist is dan de formele indeling van vraag- en aanbodgestuurd pastoraat.

Anders

De vraag is hoe wij op dit moment het pastoraat zouden moeten organiseren. Het traditionele huisbezoek is een idee dat gaandeweg verdwijnt uit de belevingswereld van mensen. Hoe vinden we een passend antwoord op de lossere omgang van de leden met hun kerk? Als de organisatie niet meer blijkt aan te spreken en op een gegeven moment niet meer bemenst kan worden, is de noodzaak daar het op een andere manier te proberen. Die andere manier is het doelgroepenpastoraat.

 

Pastoraatgroep Jeugd

Doel

De pastoraatsgroep Jeugd stelt zich ten doel het pastoraat van de leden van de Gereformeerde Kerk van Putten die passen in het profiel Jeugd, te faciliteren en te stimuleren.₁

De kernwoorden zijn binding en verbinding.

Het specifiek christelijke van binding en verbinding is het creëren van betrokkenheid binnen de groep Jeugd, maar ook met andere (pastoraats) groepen, en zo heeft zij een volwaardige plek heeft binnen de gemeente. Vanuit deze verbindingen is er aandacht voor zingeving en de boodschap van het evangelie.

Profiel

Tot de jeugd behoort de schoolgaande jongere die nog thuis woont. Het geloof wordt gevoed door de opvoeding, de school, de kerk en de groep waartoe hij behoort. In de puberteit ontwikkelen zich een persoonlijker geloof , een eigen mening en de drang eigen keuzes te maken. Deze ontwikkelingen kernmerken de groei naar volwassenheid waarin de zoektocht naar de eigen identiteit ( wie ben ik, wat wil ik)centraal staat.

Activiteiten

terugkerende activiteiten:

Kinderoppas;

Kindernevendienst;

GJO- clubs;

Link!;

Jeugdkerk;

Jeugddiensten;

Diensten rondom Kerst, Pasen, bid- en dankdag;

Praatpaal;

Specifieke aandacht voor belangrijke gebeurtenissen: doop, schoolverlaterdienst, examens;

nieuwe activiteiten:

Organiseren jeugddiensten;

Onderzoeken opzet jeugdraad (denktank, adviseren, voorstellen).

Aandachtspunten

Aansluiting zoeken bij de doelgroep (luisterend oor);

Samenwerking met jeugd van andere kerken;

Het faciliteren van denkbeelden en behoeften van verschillende pastoraatsgroepen binnen één gemeente.

  1. De activiteiten zijn primair gericht op de leden van de Gereformeerde Kerk van Putten, maar ook niet- leden die geïnteresseerd zijn in activiteiten van de pastoraatsgroep Jeugd, zijn van harte welkom deel te nemen.

 

Pastoraatsgroep Starters

Doel

De pastoraatsgroep Starters stelt zich ten doel het pastoraat van de gemeenteleden die zich herkennen in het profiel Starters te faciliteren en te stimuleren. Wij willen hun ruimte geven contact te leggen met anderen, zowel binnen deze groep als daarbuiten.

De kernwoorden zijn: ontmoeting en verdieping.

Profiel

Een starter raakt gaandeweg losser van het ouderlijk huis en gaat in toenemende mate zijn eigen leven vorm geven. Te denken valt aan studenten, alleengaanden, samenwonenden of pasgehuwden. Zij staan aan het begin van een maatschappelijke carrière en starten mogelijk met een gezin.

Activiteiten

Verschillende vormen van ontmoeting, zoals:

Doopcatechese;

Belijdeniscatechese;

Gespreksgroepen.

Aandachtspunten

De vieringen en fysieke activiteiten zodanig laagdrempelig maken, dat zij mede aantrekkelijk zijn voor niet- gemeenteleden;

De doelgroep betrekken bij de activiteiten;

Benutten van talenten;

PR voor en door de doelgroep.

 

Pastoraatsgroep Bouwers

Doel

De pastoraatsgroep Bouwers stelt zich ten doel het pastoraat van gemeenteleden die zich herkennen in het profiel Bouwers te faciliteren en te stimuleren. Wij willen hun ruimte geven samen te leren, te delen, te vieren en te dienen.

Het kernwoord is: ontmoeting.

Profiel

Een bouwer verkeert in de levensfase waarin keuzes zijn gemaakt op het gebied van relaties en werk en waarin de weg in het leven min of meer is gevonden. De eventuele kinderen zitten op het basis- of voortgezet onderwijs. De combinatie van werk en gezin zorgt voor tijdsdruk. (Kerkelijke) tradities zijn niet vanzelfsprekend. Een bouwer maakt zijn eigen keuzes en gebeurtenissen, succes en ontmoetingen inspireren hem.

Activiteiten

creëren van ontmoetingsmomenten rond:

thema’s ( geloofsopvoeding, werk en geloof, andere religies, geloof en muziek, geloof en humor);

verdieping in kennis van de Bijbel;

vieringen;

gespreksgroepen;

participeren in gemeenteopbouw.

Aandachtspunten

zoeken naar aansprekende, eigentijdse vormen;

onderkennen van de maatschappelijke druk op deze groep;

enthousiasmeren mee te doen in de kerk;

zoeken naar verbindingen met andere pastoraatsgroepen;

benaderen en aanspreken op eigentijdse manier (sociale media).

Pastoraatsgroep Plussers

Doel

de pastoraatsgroep Plussers stelt zich ten doel het pastoraat van de gemeenteleden die zich herkennen in het profiel Plussers te faciliteren en te stimuleren. De stimulans zoeken we in allerlei vormen van ontmoeting, waarbinnen de elementen vieren, dienen en leren een plaats kunnen hebben.

Kernwoord: ontmoeting.

Profiel

Een plusser beschikt over het algemeen over een flinke dosis werk- en levenservaring. Hij neemt deel aan het arbeidsproces of heeft daar kort geleden afscheid van genomen. Vrijwilligersorganisaties en kerk hebben vaak een beroep op hem gedaan en doen dat nog, vooral nu werk- en gezinsdruk minder lijken te zijn geworden. Op grond van zijn ervaring wordt hij gezien als iemand die een zinvolle bijdrage kan leveren aan maatschappij en kerk.

Activiteiten

het stimuleren en organiseren van ontmoetingsmomenten in een wisselend aanbod;

het stimuleren van gespreksgroepen waarbij een wisselende samenstelling gewenst is;

het organiseren van ontmoetingen waarbij we nieuwe contacten bevorderen;

mensen betrekken bij bijzondere bijeenkomsten en vieringen. Te denken valt aan vespers en de 4 mei- viering;

de mogelijkheid bieden eigen bijeenkomsten te organiseren in een avonddienst;

de diverse activiteiten nadrukkelijk openstellen voor niet- gemeenteleden.

Aandachtspunten

maak gebruik van kennis en ervaring binnen deze groep;

inventariseer de talenten en bereidheid;

stimuleer het eigen initiatief;

zoek naar nieuwe vormen in ontmoeting en viering.

Pastoraatsgroep Senioren

Doel

De pastoraatsgroep Senioren stelt zich ten doel het pastoraat van de leden van de Gereformeerde Kerk te Putten die passen in het profiel Senioren te faciliteren en te stimuleren1. Het pastoraat heeft hierin een brede betekenis en kan ook elementen van leren, vieren en dienen bevatten.

Het kernwoord is: ontmoeting. Het specifieke van de ontmoetingen is dat er aandacht is voor zingeving en de boodschap van het evangelie, naast het plezier elkaar te zien en te spreken.

Profiel

een senior heeft afscheid genomen van het werkzame leven. Binnen de groep bestaan grote verschillen: senioren die volop in het leven staan en actief deel hebben aan de maatschappij naast senioren die door leeftijd, geestelijke en lichamelijke gesteldheid hun horizon steeds kleiner zien worden. Senioren hebben vaak nog een grote binding met de kerk.

Activiteiten

Stimuleren en organiseren van ontmoetingsplekken;

kostbare plekken van doordeweeks kerk-zijn:

  • seniorenmaaltijd;
  • seniorenmiddagen, georganiseerd door het activiteitenteam van GK en AK;
  • ochtenden in eigen woonomgeving ( verpleeghuis of verzorgingshuis) onder leiding van een predikant of ouderling;
  • viering van het Heilig Avondmaal doordeweeks voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen;

Het verzorgen van diensten in De Schauw in samenwerking met de Andreaskerk voor de viering van het Heilig Avondmaal;

Participeren in kerkdiensten in Elim als daar een voorganger van de Gereformeerde Kerk voorgaat;

Middagen op het gebied van film, poëzie, cultuur …;

Het afleggen van bezoeken door seniorenbezoekers. Zo wordt voelbaar gemaakt dat er aandacht is voor hen en kan worden onderzocht wat de kerk voor hen en zij voor de kerk kunnen betekenen;

Het stimuleren en organiseren van kerkdiensten en vieringen die aansprekend zijn voor deze pastoraatsgroep en waarbij haar inbreng wordt gevraagd.

Aandachtspunten

Zoeken naar mogelijkheden de diverse pastoraatsgroepen met elkaar in contact te brengen;

naar buiten toe mensen niet indelen in pastoraatsgroepen; het is een hulpmiddel om passende pastorale activiteiten te ontwikkelen.

  1. De activiteiten zijn primair gericht op leden van de gereformeerde kerk te Putten, maar ook niet-leden die geïnteresseerd zijn in activiteiten van deze pastoraatsgroep, zijn van harte welkom deel te nemen.

Pastoraatsgroep bijzonder pastoraat

Doel

Naast mensen gaan staan bij ingrijpende gebeurtenissen in hun leven, door hen een luisterend oor te bieden, te troosten, stil te zijn, te helpen, te bidden en te bemoedigen vanuit de liefde van God.

Kernwoorden zijn: ontmoeting en omzien naar.

Profiel

In principe valt iedereen onder bijzonder pastoraat die hier om vraagt. De hulpvraag kan ontstaan naar aanleiding van problemen die iemand ervaart. Bijvoorbeeld met betrekking tot relaties, identiteit, gezinsproblemen, echtscheiding, ernstige ziekte, overlijden en rouwverwerking, maar ook pastoraat rond geboorte en huwelijk.

Activiteiten

Regelmatig (tijdelijk) persoonlijk contact

Organisatie

De PG Bijzonder Pastoraat is geografisch georganiseerd in wijk Oost en wijk West. Voor iedere wijk is een predikant verantwoordelijk. Aan iedere wijk is ook een ouderling verbonden die zich – in samenwerking met de predikant – inzet voor het pastoraat in de betreffende wijk.

Aandachtspunten

Bezoeken nieuw-ingekomenen

Verpleeghuis-patiënten

Contactgroep

Doel

Om praktische redenen blijft de sectieindeling bestaan. Vooral voor de contactgroep speelt dit een belangrijke rol, want de contactgroepleden zijn de oren en ogen van het pastoraat en zij kunnen signaleren waar pastoraat of hulp gewenst is. Een eventueel signaal kan gegeven worden aan een pastoraatsgroep, die vervolgens kijkt hoe de hulp geboden kan worden.

Ook de contactgroep heeft via een ouderling een afvaardiging in het pastoraal overleg.

Activiteiten

  • De contactmedewerkers kunnen pastorale en andere vragen van gemeenteleden doorgeven aan de wijkmedewerker of de ouderling. Zij geven de informatie door aan de betreffende predikant, ouderling, diaken of pastoraatsgroep.
  • De contactmedewerkers worden ingezet t.b.v. het Verjaringsfonds om rond de verjaardag een bijdrage op te halen.
  • Bezorgen van een attentie (bloemen, kaart etc.) bij jubilea, ziekte, etc. Dit geldt niet voor gemeenteleden die in de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder vallen. Deze krijgen een attentie vanuit de PG Senioren.
  • Bezorgen van overige zaken, zoals de informatiegids 1x per 2 jaar.