Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Leren in de kerk

Opdracht 

De kerk is een gemeenschap van mensen die Jezus (willen) volgen.

Toen Jezus op aarde was, koos Hij 12 mannen uit. Zij werden 'discipelen' genoemd. Dat betekent: leerlingen. Gelovigen worden ook wel 'discipelen van Jezus' genoemd. Dat typeert hen als mensen die willen leren: leren geloven, leren Hem te volgen, leren meer op Hem te vertrouwen, leren hoe je samen gemeente kunt zijn.

Ook leren anderen uit te nodigen en aan te sporen ook volgeling/leerling van Jezus te willen worden. Hij heeft dat als grote opdracht aan heel de kerk meegegeven.

 

Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld".

Mattheüs hfdst.28, vers 18 t/m 20.

 

Aanleiding

Invoering van het doelgroepenpastoraat leidde tot het inzicht dat het onderdeel ‘leren’ binnen de Gereformeerde Kerk van Putten een andere structuur behoefde.

De onderdelen van ‘leren in de kerk’ zullen een eigen plek moeten krijgen binnen de structuur. Om dat te realiseren wordt een ouderling ‘ leren in de kerk’ benoemd. Deze vormt, in samenwerking met een predikant en andere betrokkenen, een taakgroep ‘leren’.

Doel

Het doel van de taakgroep ‘leren’ is om het leren van de gemeente en van gemeenteleden te structureren. Deze taakgroep zal het leren van de gemeente ondersteunen, teneinde de kennis en het geloofsleven van de gemeente te verdiepen en op inhoudelijke manier bij te dragen aan de voortgaande ontwikkeling en de koers van de gemeente.

Taakstelling:

De taakgroep ‘leren’ heeft tot taak:

 1. De zorg voor alle aspecten van het leren binnen de gemeente, waaronder de zorg voor de kinderen en jongeren en de vorming van de leden van de gemeente.
 2. Zich oriënteren op maatschappelijke-, kerkelijke- en theologische ontwikkelingen en hierop een verantwoorde vertaalslag maken naar de gemeente.
 3. Het opstellen van en ter vaststelling door de Kerkenraad indienen van een jaarlijks werkplan en jaarlijkse evaluatie.

 

De taakgroep ‘leren’ heeft in het bijzonder tot taak:

 1. Zorg dragen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten waardoor de leden van de gemeente op verschillende manieren kunnen groeien in geloofs- en levensvragen die zich aandienen.
 2. Afstemmen van activiteiten op elkaar: het zoeken naar en leggen van mogelijke dwarsverbanden binnen de diverse pastoraatsgroepen m.b.t. ‘leren’.
 3. Het scheppen van randvoorwaarden, stimuleren, onderhouden van onderlinge contacten en behulpzaam zijn bij de uitvoering van de activiteiten van lerende organisaties of te vormen lerende organisaties.

Beeld:

Willen we bovenstaande algemene en bijzondere doelstellingen bereiken, dan moeten we eerst een beeld te krijgen van de diverse organisaties die op dit moment met een vorm van ‘leren’ te maken hebben.

Van enkele lerende organisaties die hieronder zijn genoemd, zijn profiel, doelstelling en activiteiten duidelijk te omschrijven. Van andere groepen is dat nu niet mogelijk omdat er nauwelijks sprake is van een organisatie of vanwege het ‘ad hoc’ karakter van een dergelijke groep.

Lerende organisaties binnen de Gereformeerde Kerk van Putten:

 1. Catechese/POINT-groepen
 2. Belijdeniscatechese
 3. Commissie Vorming en Toerusting
 4. Credo

Catechese voor jongeren /POINT-groepen

Profiel: Voor jongeren wordt catechese georganiseerd. Bij catechese denken we in de eerste plaats aan kennis opdoen. Daarnaast is er de doelstelling om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die jongeren na aan het hart liggen.

Het gesprek kan over geloof gaan, welke rol dat wel of niet speelt in het leven van jongeren. Dit staat niet los te zien van het verdere leven en wat daar allemaal in gebeurt.

De POINT-groepen zijn de catechesegroepen voor 12-14 jaar (Meetpoint); 15-16 jaar (Chatpoint) en 17-18 jaar (To the Point).

De catechese voor Meetpoint wordt gegeven aan twee jongste groepen( brugklassers en een groep 13-14 jarigen)door een predikant.

Daarnaast zijn er oudere groepen (Chatpoint en To the Point) die huiscatechese krijgen van de kerkelijke jeugdleiding.

De exacte indeling van de groepen is mede afhankelijk van grootte en opkomst.

Activiteiten: Regelmatig komen de POINT-groepen bij elkaar. Elke groep heeft twee vaste leiders per seizoen. Voor de jongere groepen wordt er gewerkt met een programma dat door de leiding wordt bepaald, de oudere groepen gaan gezamenlijk op zoek naar onderwerpen die aansluiten bij hun wensen.

Belijdeniscatechese

Profiel: Geloven is veelstemmig. De eeuwen door hebben mensen hun eigen stem aan het geloof gegeven. Grote namen uit de kerkgeschiedenis en de eenvoudige mannen en vrouwen die bleven bidden en zoeken naar gerechtigheid, gingen hierin voor.

In deze kring willen de belijdeniscatechisanten onderzoeken wat de eeuwen door gezegd is, en wat dat hen nu nog te zeggen heeft.  Hoe zij onze eigen stem in het geloof kunnen ontdekken en mogelijk hoe ze zelf (aan het einde van het seizoen) tot belijden van hun geloof kunnen komen.

Activiteiten: Belijdeniscatechisanten komen in de periode januari tot en met Pinksteren bijeen o.l.v. één van de predikanten. De planning van deze bijeenkomsten vindt plaats in overleg met de belijdeniscatechisanten. Belijdeniscatechese leidt voor de (meeste) deelnemers tot openbare geloofsbelijdenis (belijdenisdienst). Deze dienst is in de regel op Pinksterzondag.

Vorming en toerusting:

Profiel: De Commissie Vorming en Toerusting is een samenwerkingsverband van de Andreaskerk, de Gereformeerde Kerk en de Rooms Katholieke Parochie in Putten. Het doel is het bevorderen van de ontwikkeling, toerusting en vorming van gemeenteleden. De commissie organiseert activiteiten met een informatief karakter rond theologische, kerkelijke, culturele en maatschappelijke onderwerpen. De kerken zijn evenredig in de commissie vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt een programmaboekje uitgegeven met het aanbod voor het komende seizoen.

Activiteiten: De commissie vergadert ca. 8 x per jaar en organiseert ca. 25-30 bijeenkomsten per seizoen. Sprekers zijn afkomstig uit en buiten de plaatselijke kerken. De bijeenkomsten vinden plaats in één der deelnemende kerken.

Credo

Profiel: Credo is een gespreksgroep waarvan de leiding bestaat uit leden uit de Gereformeerde Kerk. De oorsprong ligt in de Alpha cursus, die enkele jaren geleden werd georganiseerd.

Credo wil ‘volop ruimte bieden aan iedereen die over zijn/haar geloof wil praten, het geloof wil verdiepen en een goed (geloofs)gesprek niet uit de weg gaat.’

Deelnemers komen uit diverse kerken uit Putten of behoren niet tot een bepaald kerkgenootschap.

Activiteiten: Credo organiseert 10-15 gespreksavonden per seizoen. Sprekers zijn afkomstig uit en van buiten de plaatselijke kerken.

Mogelijke nieuwe vormen van leren binnen de kerk:

 • Doopcatechese: Deze kennen we niet in onze gemeente. De predikant heeft wel altijd een of twee gesprekken met de doopouders voorafgaande aan de doop van hun kind.
 • Huwelijkscatechese: Deze kennen we niet in onze gemeente . De predikant heeft als voorbereiding op de huwelijksdienst twee gesprekken met het aanstaande echtpaar.
 • Overig: Gespreksgroepen, Bijbelstudiegroepen.