Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

De nieuwe kerkorde

De vorige keer hebben we gezien dat het hart van de plaatselijke gemeente gevormd wordt door de eredienst. De gemeente leeft bij het open Woord en wordt bemoedigd door de viering van de sacramenten. Nu wordt in het volgende artikel (art. 10) duidelijk hoe het leven van de gemeente gestalte krijgt.

deel 6 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel 10 zet breed in. In de missionaire opdracht is de gemeente "in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn." (art. 10.1) Diaconaat betekent voor de gemeente "delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt ( art. 10.2) En tenslotte houdt de pastorale taak voor de gemeente in "de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven" (art. 10.3 cursivering evl)
Steeds spreekt de kerkorde hierbij over de opdracht voor de gemeente, en daarmee bedoelt de kerkorde de plaatselijke geloofsgemeenschap. Deze vormt geen afgesloten geheel, maar staat telkens open naar de wereld, waarin zij leeft. De gemeente dient een open oor, oog en hart te hebben voor de omgeving. Dat gebeurt in getuigenis (missionaire gemeente), in dienst (diaconaat) én in het omzien naar elkaar (pastoraat).
De cirkel van het leven van de gemeente wordt wijd getrokken. En de vraag is of deze opdracht niet te groot is voor een plaatselijke gemeente op zich ? Ook dat besef vinden we echter in de Kerkorde terug, waar in artikel 10.4 staat : "De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse."
De Kerkorde blijft gelukkig bij haar uitgangspunt: het gaat om de gemeente ter plaatse . Daar zal het gestalte moeten krijgen Waar mensen wonen en werken, daar vindt het leven van de gemeente plaats. Maar daar zijn we de enige niet. De Kerkorde heeft er oog voor dat er meerdere kerkelijke gemeenschapen naast elkaar bestaan. En juist waar het gaat om het getuigenis, de dienst en het omzien naar elkaar, zullen geloofsgemeenschappen geen concurrenten van elkaar kunnen zijn. We getuigen immers niet van ons eigen evangelie, maar van de goede boodschap van de ene Heer.
ds. Evert van Leersum