Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

ANBI informatie

De Gereformeerde Kerk te Putten, vallend onder de Protestantse Kerk in Nederland, is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De naam van de gemeente                     

De statutaire naam van de gemeente is: Gereformeerde Kerk te Putten.

Het RSIN

Het RSIN (fiscaal nummer) van de kerk is: 0027.17.384. Het KvK nummer is: 76438090

Het RSIN (fiscaal nummer) van de diaconie is: 8241.209.78. het Kvk nummer is: 76438120

Contactgegevens

Het bezoek- en postadres is Achterstraat 39, 3882 AE te Putten 

Mission statement

Hier staan en hier gaan we voor

De Gereformeerde Kerk van Putten wil een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven.

 Zij is geraakt door:

 • het mysterie van Gods reddende bemoeienis met deze wereld;
 • Gods blijvende trouw aan het volk Israël;
 • Gods bijzondere en heilzame presentie in Jezus van Nazareth.

Zij maakt deel uit van

 • de wereldwijde kerk van onze Heer Jezus Christus, onze Heer en Verlosser;
 • de Nederlandse reformatorische traditie binnen de PKN.

Zij

 • voedt en oefent de omgang met God,
 • bewaart en viert de herinnering aan Jezus Christus,
 • is een schuilplaats voor wie op adem wil komen.

Zij is bereid om te blijven luisteren naar

 • hen die ons in geloven zijn voorgegaan;
 • de Geest die steeds nieuw en vernieuwend spreekt.

 Zij stimuleert haar leden om, in navolging van Jezus Christus,

 • te groeien in geloof, hoop en liefde;
 • mee te delen in de dienst aan God en mensen.
 • om te zien naar elkaar;
 • elkaar en de wereld te laten zien wat liefde vermag.
 • zich samen in te zetten voor gerechtigheid, vrede en een leefbare aarde, zoals God die bedoelt en belooft;

  (Bovenstaande tekst is vastgesteld in de grote kerkenraadsvergadering van donderdag 20 juni 2002 en aangepast in die van 07 april 2005)

 

De manier waarop de gemeente geld werft:

De Gereformeerde Kerk te Putten werft in hoofdlijnen geld op de volgende wijze:

 • vrijwillige bijdrage
 • collecten tijdens kerkdiensten
 • giften
 • activiteiten van de boeldagcommissie
 • schenkingen, erfstellingen en legaten

 

Het beheer van het vermogen van de gemeente:

Het beheer van het vermogen is belegd bij het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Putten.

De besteding van het vermogen van de gemeente:
Het vermogen wordt uitsluitend en volledig aangewend voor het kerkelijk leven van de Gereformeerde Kerk te Putten.

Bestuurders (functies en namen)

Voorzitter  Kerkenraad

2e voorzitter Kerkenraad

A. Benschop

J. Meter

Scribaat

Mevr. J. Dekker

Voorzitter College van Kerkrentmeester

M.F. Suidman

Administrateur College van Kerkrentmeester

Mevr. H. van Beek

Voorzitter Diaconie

J.J. Oosterhof

Penningmeester Diaconie

A. van der Nagel

Predikant

dr. R. Bos

Predikant

ds. D. Boekema

   

                                        

Het beloningsbeleid

De predikanten ontvangen een traktement overeenkomstig ter zake is bepaald door de daartoe aangewezen en bevoegde organen binnen de PKN. Dit geldt ook voor het salaris dat de koster ontvangt. Verder wordt op grote schaal gewerkt met vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 
 

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar de diverse andere onderdelen van deze website.

Financiële verantwoording

De Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Putten heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering d.d. 4 juni 2020 en op de Gemeenteavond d.d. 11 juni 2020.

 

Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie    
       
Gereformeerde Kerk Putten  Begroting  Rekening  Rekening 
  2019 2019 2018
Opbrensten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken € 23.500 € 36.854 € 23.666
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen € 700 € 325 € 342
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen € -   € 483 € -  
Opbrengsten levend geld € 255.000 € 269.555 € 271.726
 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  € -   € -   € 5.257
Totaal baten € 79.200 € 307.217 € 300.991
       
Uitgaven en Kosten      
 Kosten kerkelijke gebouwen (excl. afschrijvingen)  € 21.500 € 19.500 € 23.237
 Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  € 2.000 € 9.269 € 1.921
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. € 7.500 € 6.253 € 6.578
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 165.500 € 174.185 € 170.955
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 12.530 € 8.391 € 8.525
 Verplichtingen/bijdrage aan andere organen  € 15.500 € 15.764 € 15.392
 Salasissen en vergoedingen  € 52.500 € 57.197 € 51.479
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 14.500 € 13.358 € 14.885
Totaal lasten € 291.530 € 303.917 € 292.972
       
Operationeel resultaat € 12.330- € 3.300 € 8.019

 

Verkort jaarverslag College van Kerkrentmeesters

Onderhoud Kerkgebouw:

Ook afgelopen jaar heeft het CvK veel energie gestoken in het maken van een onderhoudsplan voor het kerkgebouw. Uit een eerder gemaakte analyse blijkt dat er scheuren zijn ontstaan door problemen met de fundering. Dit zal in de toekomst moeten worden hersteld, waarbij het college heeft besloten dit uit te stellen i.v.m. de forse bouwplannen in de directe omgeving van het gebouw.  Verder is er o.a. aandacht geweest voor de vervanging van de CV-installatie, eventuele voorzetramen in de kerk en onderhoud aan het zoldergedeelte (incl. torentje) van de kerk.  

 

Actie kerkbalans:

Er is afgelopen jaar weer veel energie gestoken in de Actie Kerkbalans. De voorlopige resultaten lijken zeer bemoedigend.

 

Meerjarenbegroting:

Er is mede aan de hand van prognoses en onderhoudsplannen een financiële meerjarenbegroting opgesteld. 

 

Afwijkingen tussen begroting en jaarrekening:

 

Baten 

 • De opbrengsten uit levend geld zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Toen de begroting werd opgesteld liet de opbrengst levend geld een duidelijk dalende trend zien.    

 Lasten 

 • De bijdrage voor het pastoraat vallen hoger uit dan verwacht.
 • De kosten van kerkdiensten, commissies en kerkelijke activiteiten zijn fors lager dan begroot. De commissies hebben beduidend minder uitgegeven dan was aangevraagd. 
 • De kosten van onderhoud aan de pastorieën en het kerkgebouw zijn relatief laag geweest. 

 

Conclusie: Het college is verheugd de jaarcijfers over 2019 positief af te kunnen sluiten.  

Er zijn geen niet-uit-de-balans blijkende verplichtingen. 

Er hebben zich geen zaken met grote financiële impact voorgedaan na balansdatum. 

Diaconie Gereformeerde Kerk Putten      
  Begroting  Rekening Rekening 
  2019 2019 2018
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit bezittingen € -   € 56 € 58
Bijdragen gemeenteleden - diaconie € 19.125 € 17.519 € 20.941
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 1.000 € 263 € 1.102
Incidentele baten/onttrekking reserves € -   € 5.947 € -  
Sub totaal baten € 20.125 € 23.785 € 22.101
Bijdragen zending werelddiaconaat ontwikkelingssamenw. € 30.500 € 36.690 € 44.516
Totaal baten € 50.625 € 60.475 € 66.617
       
Uitgaven en Kosten      
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant/kerkelijk w.) € -   € -   € -  
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk      
       * Diaconaal werk - plaatselijk € 9.825 € 4.782 € 5.710
       * Diaconaal werk - landelijk € 7.000 € 13.513 € 9.717
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk € 2.700 € 2.274 € 2.214
Lasten overige diaconale eigendommen en inventaris € -   € -   € -  
Salarissen (koster, organist e.d.) € -   € -   € -  
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 600 € 368 € 513
 Lasten overige eigendommen en inventarissen € -   € -480 € -  
Rekeningsaldo - diaconie € -   € 3.328 € 3.947
Sub totaal lasten € 20.125 € 23.785 € 22.101
Uitgaven zending werelddiaconaat ontwikkelingssamenw. € 30.500 € 30.580 € 40.849
 Rekeningsaldo - ZWO € -   € 6.110 € 3.667
Totaal lasten € 50.625 € 60.475 € 66.617
       
Resultaat (baten - lasten) € -   € -   € -  

Toelichting:

De rekeningsaldi van de diaconie en zwo worden in het volgende dienstjaar volledig ingezet voor binnenlands- en buitenlands diaconaal werk.