Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

De nieuwe Kerkorde

Nadat we de vorge keer op het landelijk kerkverband ingegaan zijn, keren we in atikel 7 en volgende weer terug naar de plaatselijke kerk. Het gaat in deze artikeln over het leven van gemeente en kerk.

deel 5 De eredienst, doop en avondmaal

Wanneer ik het goed zie brengt de kerkorde met de volgorde van deze artikelen ook een zekere ordening aan. Het begint met de eredienst: "Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift en de prediking van het evangelie.." (art. 7.1) Dat sluit aan bij wat in artikel 1.2 staat: "Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen." De eredienst vormt het hart van het leven van de gemeente, omdat de roeping van de kerk is "het Woord te horen en te verkondigen."
Maar onmiddellijk daarna volgen "de bediening en viering van de doop en het avondmaal"; ook in de kerkorde kan taal niet zonder teken. De doop wordt dan als eerste genoemd. En dat sluit aan bij artikel 3.2 "Tot een gemeente behoren zij van wie de inlijving in de gemeenschap van de kerk is bekrachtigd door de heilige doop." De kerk leeft bij de gratie van het Woord dat gehoord en verkondigd wordt, men krijgt deel aan de kerk door de doop en wie lid is van de gemeenschap der kerk is genodigd het avondmaal te vieren. Dat is de orde die kerorde in de volgorde van de artikelen aanbrengt. Eerst is er het Woord, dan het teken van de doop en vervolgens vieren we mert elkaar de maaltijd van de Heer.
Wie tot deze maaltijd van de Heer genodigd mogen worden, dat laat de kerkorde over aan de plaatselijke gemeente. Zo staat in artikel 9.3: "De kerkenraad bepaalt na beraad in de gemeente op welke wijze de deelnemame aan het heilig avondmaal wordt voorbereid en tevens of de leden alleen na openbare geloofsbelijdenis aan de maaltijd kunnen deelnemen."
Dit artikel betekent nu niet dat het hele gesprek over doopleden en avondmaal opnieuw gevoerd moet worden. Want wie de uitvoeringsbepalingen openslaat, leest daarin dat de kerkenraad slechts bij wijziging van beleid de gemeente dient te horen. De kerkorde honoreert daarmee dat het gesprek al op een goede wijze gevoerd kan zijn. Het enige dat een kerkenraad dan te doen heeft is het bestaande beleid vast te leggen in een plaatselijke regeling. Wanneer er niets verandert, behoeft alleen het huidige beleid vastgelegd te worden. De kerkorde wil echter voorkomen dat met de komst van een nieuwe kerkorde, de regels zomaar opeens veranderd zouden kunnen worden. Dat zou niet ten goede komen aan het leven en werken van de plaatselijke gemeente. En nog steeds gaat het om de plaatselijke gemeente. Daarom zijn de zogeheten plaatselijke regelingen van groot belang. Ze waarborgen dat de ligging van de eigen gemeente gestalte kan blijven krijgen onder de nieuwe kerkorde.
De gemeente die eraan gewend is dat doopleden toegang tot het avondmaal hebben, kan op dezelfde wijze verder gaan. De gemeente die dat niet gewoon was, hoeft dat van de Kerkorde in ieder geval niet te veranderen.
ds. Evert van Leersum