Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

De nieuwe Kerkorde

Nadat de Kerkorde gesproken heeft over de plaatselijke gemeente en haar roeping en leiding, komt in artikel 6 dan de landelijke kerk ter sprake.

deel 4 De landelijke kerk en de plaatselijke gemeentes

Het uitgangspunt staat in artikel 6.1: "Opdat niet het ene ambt over het andere, de ene ambtsdrager over de andere, noch de ene gemeente over de andere heerse, maar alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het Hoofd van de Kerk, is de leiding toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen."
De bedoeling is volstrekt duidelijk; In de kerk kan er geen sprake van zijn dat de één heerst over de ander (hiërarchie). Alleen Christus kan het Hoofd van de Kerk genoemd worden. En dat roept het beeld op van de kerk als het lichaam van Christus, waarvan Paulus al zegt dat de verschillende leden en organen verschillende taken en functies hebben. Zo staat ook in de kerkorde te lezen: "In de meerdere vergaderingen zullen alleen zaken worden behandeld die naar de orde van de kerk tot het werk van de meerdere vergaderingen behoren, dan wel die in de mindere vergaderingen niet kunnen worden afgedaan." (art 6.11) Er zijn zaken die de kerk in haar geheel aangaan - oecumenische contacten met andere kerken bijvoorbeeld - en die moeten door de generale synode geregeld worden. Maar feitelijk staat er ook: wat mindere vergaderingen zelf kunnen regelen - en in het spraakgebruik van de Kerkorde is ook de kerkenraad een mindere vergadering - moeten ze ook zelf regelen.
Toch lijkt de verhouding met de landelijke kerk voor velen problematisch te zijn. Dat begint al met een mogelijk misverstand over de naam. We horen straks als Gereformeerde Bethelkerk en Hervormde gemeente Immanuëlkerk allebei bij de Protestantse Kerk in Nederland, maar dat maakt ons nog niet tot de Protestantse Kerk Barneveld. Dat is voor de kerkorde veel te kort door de bocht. Er blijft ruimte binnen de PKN voor vier type gemeentes: van oorsprong Evangelisch-Lutherse gemeentes, van oorsprong Hervormde gemeentes, van oorsprong Gereformeerde Kerken en van oorsprong gefedereerde gemeentes. Alleen deze laatste gemeentes zullen straks Protestantse Kerk in, bijvoorbeeld Hoevalaken, gaan heten. Wanneer wij ons in Barneveld willen tooien met de naam Protestantse Kerk in Barneveld zullen eerst de Bethelkerk en de Immanuëlkerk samen moeten gaan. Dat wil zeggen dat er één gezamenlijke kerkenraad, één gezamenlijk college van kerkrentmeesters en één gezamenlijk college van diakenen moet zijn. Zover zijn we nog lang niet. Voorlopig blijven we dus Hervormde deelgemeente Immanuëlkerk en Gereformeerde Bethelkerk heten. We vallen echter wel onder dezelfde kerkorde en ook onder dezelfde generale synode. Landelijk verandert er vooralsnog dus meer dan plaatselijk. Vandaar dat er misschien ook wel zo veel aandacht gaat naar de landelijke kerk. Terwijl het toch in de nieuwe Kerkorde juist om de plaatselijke gemeentes draait. Wat je daar zelf kunt regelen, daar moet je bij de meerdere vergadering niet mee aan komen.
ds. Evert van Leersum