Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven,
neergedaald in de hel.
Op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen.