Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Liturgische teksten

Priesterlijke zegen (Numeri 6:24-26)

Moge de HEER u zegenen en u beschermen
Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Samenvatting van de Wet (Matteus 22:37-40)

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

Zegen (2 Korintiers 13:13)

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Zegengroet (Openbaring 1:4-5)

Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.