Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Bijbel teksten bij diverse levensthema's

Geloof - vertrouwen

Psalm 27, 36, 40, 56, 62, 84, 121; Matteus 8:5-13, 15:21-28, 17:14-21; Marcus 4:35-41; Johannes 3:1-21 en 10; Handelingen 8 en 10; Romeinen 3:21-31 en 4; Galaten 3:11-14; 1 Timoteus 1:3-14; Hebreeen 11, 12:1-13; Jakobus 2:14-26; 1 Johannes 5:1-12.

Hoop

Psalm 39:8, 68, 146; Romeinen 5:1-11, 8:18-25; Kolossenzen 1:3~8, 1:23 en 1:27; Hebreeen 6:18b-20.

Liefde

Psalm 33 en 45; Spreuken 3:3; Spreuken 10:12; Hooglied; Jesaia 63:7-19; Matteus 5:43-48, 22:37-40; Lucas 10:25-37; Johannes 3:16, 15:9-17; Romeinen 8:35-39; 1 Korintiers 13; Efezi�rs 2:4-5, 3:14-19; 1 Johannes 3:11-24, 4:7-21.

Gebed

Psalm 42, 43, 44 55, 65:3; Jona 2; Matteus 6:5-15, 7:7-12; Lukas 11: 1 - 13, 18:9-14; Johannes 17; 1 Korintiers 14:15; Filippenzen 4:6-7; Jakobus 5:13-20.

Vreugde

1 Samu�l 2:1-10; Psalm 4:7-8, 8, 95-98, 145, 147,149, 150; Spreuken 10:28; Prediker 2:26; Lucas 2:28-32; Johannes 17:9-13; Filippenzen 2:1 -11.

Dankbaarheid

Psalm 138, 139, 144-150; Jesaja 12; Lukas 1:46-55, 68-79;Romeinen 6:17; Kolossenzen 3:13-17.

Ziekte - beproeving - lijden

Job 3, 7:1-4 en 7:6-11; Psalm 22, 23, 25, 30, 38, 69-71, 86, 88, 116, 121; Matteus 11:25-30; Marcus 4:35-41; Johannes 5:1-18; Romeinen 8:14-17; 2 Korintiers 1:3-7; Jakobus 5:10-18.

Genezing

1 Koningen 17:17-24; Psalm 23, 30, 96, 103, 107; Jesaja 38:9-20; Marcus 2:1-12; Lucas 6:19; Handelingen 3:1-10.

Bij overlijden van een dierbare

Psalm 31, 39, 65, 88, 90, 103, 139; Johannes 1:1-5; Romeinen 14:7-8; 1 Korintiers 15:1 -1 l; 1 Tessalonicenzen 4:13-18; 0penbaring 21:1-8. p

Twijfel - benauwdheid - bezorgdheid

Job 3, 7:1-4 en 7:6-11; Psalm 6,10,13, 25, 39, 55, 131; Matteus 6:24-34; 26:36-44; Johannes 1:12; 1 Petrus 5:7; 1 Johannes 3:1-2.

Ruzie - vervreemding

Job 19:1-22; Spreuken 10: 12, 13:10, 15:18, 17:1, 18:19; Matte�s 7:1-5; Romeinen 3:25; 1 Korintiers 13:7; Efeziers 4:2; 2 Timoteus 2:23-25.

Eenheid - verdeeldheid

Johannes 17:20-23; 1 Korintiers 12:12-27; 2 Korintiers 13:13; Efeziers 2:1-10, 4:1-6; Kolossenzen 3:14; Titus 3.

Schuld - vergeving - verzoening - genade

Exodus 34:1-9; Psalm 32, 103, 130; Jesaja 35; Jeremia 31:31-34; Micha 7:18-20; Matteus 18:21-35; Marcus 2:1-12; Hebreeen 9:11-28; 1 Johannes 1:5-10, 2:1-2.

Toekomst - eeuwig leven

Psalm 116; Jesaja 25:6-12, 65:17-25; Marcus 10:17-22; Lucas 9:23-27; Johannes 14:1-2, 17:1-5, 17:24; Titus 1: 1 -2, 2:11-13, 3:7; 2 Petrus 1:3-1 l; Openbaring 21:1-4.

Nieuw begin - bekering

Genesis 9:8~16, 12:1-9; Jeremia 1:4-10, 8; Jona 3; Lucas 1:26-33; Johannes 3:1-21; Kolossenzen 3:5-4:6.