Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

De diaconie

De diaconie draagt zorg voor het welbevinden van de gemeenteleden, met name die leden die sociale, psychische en/of fysieke hulp behoeven. Om deze functie uit te oefenen participeert zij in het wijkteam.
Zij stimuleert de gemeenteleden vanuit de 'Messiaanse' gedachte tot diaconale zorg.

Het is de taak en bevoegdheid van de grote kerkenraad:

 • De gemeente te stimuleren hun diaconale verantwoordelijkheid waar te maken.
 • Het werven van fondsen binnen en/of buiten de gemeente; de verkregen middelen op een goede manier te beheren en voor de diaconale taak beschikbaar te stellen. De toekenning van gelden en middelen gebeurt nadat hetzij één van de gemeenteleden, hetzij het wijkwerk een beroep op de diaconie heeft gedaan.
 • In lid 2 bedoelde toekenningen mogen per jaar in zijn totaliteit de door de kleine kerkenraad goedgekeurde begroting niet overschrijden. In uitzonderlijke situaties kan, na toestemming van de kleine kerkenraad, hiervan worden afgeweken; Daartoe de diaconie een gemotiveerd verzoek tot de kleine kerkenraad.
 • Een afgevaardigde als waarnemer of (bestuurs)lid in gemeentelijke of regionale maatschappelijke organisaties het diaconale belang van de gemeente te laten vertegenwoordigen. Deze afvaardiging behoeft de goedkeuring van de kleine kerkenraad.
 • Het organiseren en houden van inzamelingen tijdens kerkdiensten voorzover deze inzamelingen volgens het collecterooster plaatsvindt, dan wel nadat voor de inzameling toestemming is verkregen van de kleine kerkenraad.
 • Het opmaken van een tweejaarlijks werkplan. Dit plan wordt ter goedkeuring aan de kleine kerkenraad voorgelegd.
 • De diaconie is op de kleine kerkenraad vertegenwoordigd door de voorzitter en een diaken.
 • De voorzitter neemt deel aan de afvaardiging voor de classisvergadering (4x per jaar).
 • De gehele diaconie is aanwezig op een vergadering van de grote kerkenraad.
 • Twee maal per jaar is er een vergadering met de diaconie van de Andreas Kerk. De voorzitters bereiden deze vergadering voor.
 • De vice-voorzitter van de ZWO is een diaken. Zij/hij vertegenwoordigt de ZWO op de diaconievergaderingen.
 • De voorzitter van de ZWO is ambtsdrager, bij voorkeur diaken. Zij/hij vertegenwoordigt de ZWO op de kleine kerkenraad.