“Een kerk is van blijvende waarde”, “een kerk is heel wat waard”, zomaar wat  slogans van de actie Kerkbalans van de afgelopen jaren.

Opnieuw stellen we dit jaar de vraag aan u:  “Wat is de kerk Mij waard?”.   Want met dit motto is begin januari de Aktie Kerkbalans opnieuw van start gegaan. Eén dezer dagen ontvangt u van ons een enveloppe.  Evenals vorig jaar hebben we een aparte brief gemaakt voor de jongere leden van onze gemeente.

We vragen dit jaar, conform de nieuwe begrotingsprocedure, een bijdrage voor  de kerkelijk werk en het diaconale werk. Onder het kerkelijk werk vallen naast de kosten voor de kerk ook het Jeugdwerk, Seniorenwerk, Vorming en Toerusting, Kerk naar Buiten, etc. Onder het diaconale werk vallen de Diaconie en ZWO.

 

 

 

Een paar citaten uit de brief die u ontvangt:

“In ons Mission Statement hebben wij uitgesproken dat wij met elkaar een gemeenschap willen zijn waar mensen zich thuis kunnen voelen. Een gemeenschap waar warmte, geborgenheid en saamhorigheid belangrijke waarden zijn. Een geloofsgemeenschap die zich in navolging van Jezus Christus geïnspireerd weet door een boodschap van geloof, hoop en liefde. Dat is een stevig fundament.

Maar dat geestelijk fundament heeft ook een materiële kant.

Verderop in deze brief vindt u de Begroting 2013 van de kerk. In het kort komt het op het volgende neer:

 

We geven jaarlijks ongeveer € 310.000,- uit. Het grootste deel gaat op aan salarissen en kosten van dominees, kosters, organisten, etc. Dat is ongeveer € 225.000,-. Het kerkgebouw, het orgel, etc. kost aan onderhoud en afschrijving per jaar ca. € 32.000,-.  Administratie, beheer, quota: ca. € 34.000,-.

Dan hebben we onze extra activiteiten voor bijvoorbeeld Jeugdwerk, Seniorenwerk, Vorming en Toerusting, Kerk naar Buiten, etc.  Dat kost per jaar ca. € 19.000,-. Kortom, allemaal kosten die we maken om als kerkelijke gemeenschap goed te kunnen functioneren.

Als u alle kosten deelt door 1450 leden, het aantal van onze kerk, dan komt u uit op gemiddeld € 215,- per lid per jaar, of die nu 1 jaar of 80 jaar oud is. Dat is ongeveer € 18,00 per maand.”

“Kerk zijn met elkaar heeft ook een diaconale kant.

In het diaconale werk staan de begrippen barmhartigheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, wederkerigheid en vrede brengen centraal.  Diaconaat is geloof in uitvoering, zeg maar.

Voor elkaar, door elkaar en met elkaar, dat is de kern van het met elkaar gemeente zijn.

Naast een bijdrage voor onze kerk en het werk in onze kerk, vragen wij u daarom een bijdrage om het mogelijk te maken om  te kunnen omzien naar mensen in onze eigen gemeente die onverwacht in de problemen komen en waar financiële of andere hulp nodig zal zijn. We verwachting dat die hulp het komend jaar meer nodig zal zijn en daarom vragen we u ruimhartig aan dat werk te geven als dat mogelijk is voor u.

Maar Diaconaal werk houdt uiteraard niet op bij onze landsgrenzen. Daar hoort ook bij dat we met elkaar omzien naar de wereld om ons heen.  Met Zending, Werelddiaconaat, en Ontwikkelingssamenwerking willen we ook aandacht schenken aan kwetsbare mensen en minder bedeelden in het buitenland door geld in te zamelen voor basisbehoeften, zoals schoon drinkwater, voedsel en medicijnen. En voor voorlichtingsprogramma’s gericht op o.a. het bereiden van gevarieerder en gezonder voedsel en ondersteuning van bijbelstudie voor theologiestudenten.

Voor dit diaconale werk hebben we voor volgend jaar bij elkaar € 48.500,- begroot aan vrijwillige bijdragen, omdat we ons, samen met u willen inzetten voor een betrokken samenleving en een betere wereld.”

 

De afgelopen jaren hebben we steeds benadrukt dat de kerk “Van blijvende waarde is”. Dat vraagt dus ook om een blijvende financiële steun. Daarom doen we dit jaar weer een beroep op u. Nu met de vraag: “Wat is de kerk mij waard”. Wij realiseren ons dat het financieel moeilijke tijden zijn. Daarom doen we een beroep op degene voor wie de situatie dat toelaat, de bijdrage iets te verhogen. Zo houden we elkaar en onze kerk financieel gezond.

 

Bij de brief vindt u twee antwoordstroken. Strook 1 is voor uw eigen administratie, strook 2 wordt door de Bijdragecommissie tussen 14 en 26 januari 2013 weer bij u opgehaald.

 

Mocht u in deze periode niet aanwezig zijn, dan kunt u de antwoordenveloppe ook in de collectezak doen of per post versturen naar:

 

Mathijs Suidman      Parklaan 9    3881 CS Putten, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Henk Rustenhoven   Beekweg 16  3881 LH Putten, voorzitter Bijdragecommissie

 

U kunt er voor kiezen om uw vaste vrijwillige bijdrage over te maken of te laten incasseren. U kunt de vaste vrijwillige bijdrage overmaken naar:

ING (Postbank)                  947669                                 t.n.v. de Gereformeerde Kerk te Putten

Rabobank                            35.42.55.363       t.n.v. de Gereformeerde Kerk te Putten

 

Wilt u als omschrijving bij uw betaling a.u.b. het administratienummer vermelden dat boven aan de voorkant van deze brief boven uw naam is afgedrukt?

Als u hebt aangegeven dat u het bedrag automatisch wilt laten incasseren hoeft u verder geen opdracht te geven aan de bank. Wij regelen dat dan voor u.

Namens het College van Kerkrentmeesters en Diaconie heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!

Hartelijke groet, Mathijs Suidman, voorzitter College van Kerkrentmeesters