Doelgroepen

Aan elke pastoraatsgroep is een diaken gekoppeld samen met een ouderling en contactpersonen. Met de pastoraatsgroep zijn zij alert op situaties waarin een diaken iets kan betekenen. Zo nodig onderhouden de diakenen contacten met de burgerlijke gemeente, maatschappelijk werk, woningstichting, etc.

Jeugddiaconaat

De jeugddiaken is actief betrokken bij jeugdactiviteiten binnen en buiten de kerk. Hij/zij maakt deel uit van de pastoraatgroep Jeugd en het Gereformeerd Jeugd Team. Ook organiseert hij/zij de Actie Schoenendoos, waarbij hij/zij kinderen èn volwassenen enthousiast maakt voor het vullen van een schoenendoos voor kansarme kinderen en het verzamelen van deze dozen. De jeugddiaken coördineert het geld van de kindernevendiensten en is betrokken bij eventuele andere activiteiten m.b.t. de jeugd. Hij/zij verzorgt publicaties over jeugdactiviteiten in Samenspel en betrekt waar nodig andere gemeenteleden bij de activiteiten.

Diaconaat voor mensen met een verstandelijke beperking

De diaken, die belast is met deze taak is actief in de Interkerkelijke Commissie verstandelijk gehandicapten, vraagt waar nodig en gewenst aandacht voor deze groep en organiseert mede diensten voor deze mensen.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De diakenen voor ZWO leveren een bijdrage aan plaatselijke en landelijke acties (fondswerving) en informeren de gemeente hierover via brochures en/of beamer, met name voorafgaand aan en/of op de zondagen voor zending/ werelddiaconaat.

Diaconaat sociale zaken

De diaken voor sociale zaken draagt zorg voor discrete en passende noodhulp voor mensen, die in de knel zijn geraakt en buiten de reguliere middelen van de burgerlijke gemeente vallen. Hij/zij werkt in nauw contact met de doelgroepteams (ouderlingen en contactpersonen) en onderhoudt contact met officiële en hulpverlenende instanties.

Seniorendiaconaat

Deze diaken betrekt de ouderen, thuiswonend dan wel in een tehuis, bij het gemeente-zijn. De diaken voor het seniorendiaconaat assisteert bij avondmaaldiensten in De Schauw. Hij/zij organiseert een kaartenactie in de vakantieperiode. Hij/zij onderhoudt contacten met de regionale zorginstelling Noordwest Veluwe, afd. Putten.

Diaconaat voor vluchtelingen (of nieuwkomers)

De diaken voor vluchtelingen of nieuwkomers is het aanspreekpunt voor de vluchtelingen/nieuwkomers. Hij/zij maakt deel uit van de vluchtelingenwerkgroep Putten/Ermelo. Hij of zij betrekt zo nodig de diaconieën van andere kerken bij deze taak. Deze diaken onderhoudt contacten met hulpverlenende instanties en de burgerlijke gemeente.

Mobiliteit en praktische hulp

Bij verblijf in ziekenhuis of tehuis zijn verwanten niet altijd in staat zelf voor vervoer te zorgen. Is de zorg van structurele aard dan zoekt de diaken voor deze taak een passende oplossing. Dit geldt ook vervoer naar kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Ook is deze diaken het aanspreekpunt voor mensen die incidenteel praktische hulp nodig hebben, bij werkzaamheden zoals verhuizen, schilderen etc. Deze diaken onderhoudt contacten met de doelgroepteams en betrekt gemeenteleden bij deze taak.

Collecteren en assisteren in kerkdiensten

Diakenen collecteren in diensten waarbij de collecte voor diaconale projecten en doelen is bestemd. Ook bij gelegenheidsdiensten in de kerk is een diaken aanwezig. De diakenen verzorgen het ronddelen van brood en beker bij avondmaalsdiensten.

Diaconaal Platform Putten

In het seizoen 2008-2009 is het Diaconaal Platform Putten (DPP) tot stand gekomen. Het is een samenwerkingsverband van alle plaatselijke kerken.

De doelstelling van het DPP is om samen kerkmuur- overstijgende problemen het hoofd te bieden.

Op dit moment is het Diaconaal Platform Putten vooral werkzaam voor de voedselbank. Samen met Harderwijk en Ermelo is een voedselbank opgericht, die wekelijks adressen van een voedselpakket voorziet. Vluchtelingen, de zgn. statushouders, die in Putten woonachtig zijn, worden aan een fiets of naaimachine geholpen.

Doelstelling toekomst DPP

De doelstelling van het Diaconaal Platform Putten is om met de aangesloten kerkelijke gemeentes tot één stem en aanspreekpunt te komen naar de gemeentelijke overheid van Putten, met name gericht op de WMO velden. Verdere info: http://www.diaconaalplatformputten.nl

MANTELZORG

Onder Mantelzorg wordt verstaan het langdurig zorgen voor een zieke partner of ander medemens, b.v. een chronisch zieke of gehandicapte. Zorg, die op iemands (de mantelzorger) weg is gekomen en die de mantelzorger zo goed mogelijk wil geven, maar waar hij/zij ook niet altijd tegen opgewassen is.

“Natuurlijk wil ik voor mijn zieke vrouw blijven zorgen, het liefst zo lang mogelijk, maar het wordt me soms teveel.” “Nu mijn ouders thuiszorg krijgen, is ons als kinderen veel praktisch werk uit handen genomen en komen we toe aan emotionele steun voor mijn vader en zieke moeder.” Dit zijn zo wat gedeelten uit gevoerde gesprekken.

Om mantelzorgers verder te begeleiden is er nu de christelijke mantel-zorglijn geopend. Professionals van NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) bieden vijf dagen in de week een luisterend oor en geven praktisch advies aan (overbelaste) mantelzorgers, maar ook aan predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkers. De mantelzorg lijn is open van 9.00 tot 17.00 uur en telefonisch te bereiken onder nummer 0318-547887 of via email: mantelzorg@npvzorg.nl Website: www.npvzorg.nl