De diaconie van onze kerk probeert geïnspireerd door het voorbeeld van Christus, een open oog te hebben en een luisterend oor te zijn voor mensen ‘in de knel’, dichtbij en vaak ook ver weg. Diakenen staan er niet alleen voor. Ze zijn vooral de ‘aanvoerders’ van diaconaal werk van de hele gemeente. Ze roepen op tot een diaconale levensstijl, betrokken bij elkaar en bewogen met de wereld. En zij helpen de gemeente om hier ‘handen en voeten’ aan te geven. Diaconaat is een levend onderdeel van het gemeenteleven, zichtbaar op allerlei momenten en situaties.

De diaconie vult de taken zoals ze die volgens haar opdracht ziet, praktisch in door te participeren in het doelgroepenpastoraat, diaconaat voor mensen met een verstandelijke beperking en vakantieweken voor mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen gaan, ZWO, sociale zaken, seniorendiaconaat, diaconaat voor asielzoekers, vervoer en praktische hulp, etc.

Overigens is de diaconie nog op zoek naar vrijwilligers op wie een enkele keer een beroep mag worden gedaan bij het geven van praktische hulp. Wanneer u hiertoe bereid bent, spreek dan s.v.p. één van de diakenen eens aan.

Hoe komt de diaconie hulpvragen op het spoor?

Dat gebeurt via ouderlingen en predikanten en ook kunnen gemeenteleden zelf contact opnemen met een diaken wanneer hulp of advies nodig of gewenst is. Vanaf deze plaats vraagt de diaconie aan u lezer, wanneer u hulp van de diaconie gewenst of noodzakelijk acht, niet te schromen om met één van de diakenen contact op te nemen. U mag ervan verzekerd zijn dat vertrouwelijkheid vanzelfsprekend is en dat privacy gewaarborgd wordt.

Wie de diakenen zijn, kunt u elders op deze site vinden, en ook voor welke doelgroep hij/zij aanspreekpunt is.

U kunt de diaconie altijd steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL 05 RABO 0354221655 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Putten