In dit hoofdstuk beschrijven we de functies en het gebruik van het kerkgebouw.

Het kerkgebouw is gevestigd aan de Achterstraat 39, 3882 AE Putten.
Het gebouw heeft een kerkzaal, een ontmoetingsruimte en diverse zalen.
De kerkzaal bevat ca. 500 zitplaatsen. In uitzonderingssituaties worden er stoelen bijgezet op het podium en in de ontmoetingsruimte van de kerk.

De kerkzaal is te bereiken via de hoofdingang, een zijingang (tevens toegang tot de ontmoetingsruimte) en twee zijdeuren.

Er zijn geen andere kerkelijke gemeenten die gebruik maken van het kerkgebouw.
Incidenteel wordt de kerkzaal gebruikt voor begrafenissen en trouwerijen.
In voorkomende gevallen wordt een verhuur/gebruikersovereenkomst gesloten.

Vanaf maart 2020 is er een wekelijks corona-overlegteam, ingesteld door de kerkenraad, dat toeziet op het juiste gebruik van de ruimtes in de kerk, conform de richtlijnen van het RIVM en de PKN.

Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

Wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondag, in de zomer om 09:30 uur en in de winter om 10:00 uur.

’s Avonds is er ca. twee keer per maand een dienst om 19:00 uur.

Incidenteel wordt de kerk verhuurd aan een externe partij, zoals InterChurch, die in de kerkzaal ’s avonds een speciale jeugddienst organiseert.

Aanvangstijden voor verschillende diensten

In de oude situatie werden de kerkdiensten gehouden om 09:30 uur in de zomer en 10:00 uur in de winter. Avonddiensten om 19:00 uur.

Vanaf maart 2020 vinden er online-kerkdiensten plaats die worden opgenomen in de kerk om 11:00 uur en worden uitgezonden via de streamingsdienst van de kerk en via YouTube. Avonddiensten zijn vooralsnog achterwege gelaten.

Vooralsnog worden de kerkdiensten ook na 1 juli om 11:00 uur gehouden. De intentie is om, zodra dat mogelijk is, terug te gaan naar 10:00 uur.

Gebruik kerkzalen

Plaatsing in de kerkzaal

De kerkzaal bestaat uit een aantal vakken:

Beneden: linker- en een rechtervak en een achtergedeelte. Ieder vak heeft een aantal vaste rijen met banken.
Boven: op de orgelgalerij zijn twee vakken, links en rechts van het orgel met elk een aantal rijen met banken.
De banken zijn niet verplaatsbaar.
Het totaal aantal zitplaatsen bedraagt ca. 500.

Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

Organisatie van de manier de anderhalve meter afstand is georganiseerd.
Stappen:

  1. De capaciteit per 1 juni 2020 is volgens de richtlijn van het RIVM maximaal 30 personen en per 1 juli 2020 maximaal 100 personen. Besloten is om van de mogelijkheid per 1 juni 2020 van maximaal 30 personen geen gebruik te maken. Vanaf 1 juli 2020 zullen er voor de wekelijkse kerkdiensten een beperkt aantal mensen worden toegelaten in het kerkgebouw.
  2. De capaciteit van de kerkzaal bij het hanteren van de 1,5 richtlijn bedraagt:
    Beneden: tussen 50 en 80 personen.
    Boven: tussen 5 en 10 personen.
  3. Besloten is om uit te gaan van een maximale benutting van 90%, d.w.z., ca 70 personen in de ochtenddienst. Hiermee blijft er ruimte voor onverwachte gasten.
    Besloten is om vanaf de eerste dienst op 5 juli te beginnen met maximaal 50 personen.
  4. Voor de toelating van personen wordt een registratiesysteem gebruikt.

Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juni Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerij kerkdiensten en gemeentevergaderingen 500 zitplaatsen 30 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 80 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers
Hiervan wordt ca. 90% benut, d.w.z. 70 plaatsen. Vanaf de eerste dienst op 5 juli maximaal 50 personen.

consistorie
(zaal 1)
kerkenraad voor de dienst vergaderzaal voor o.a. kerkenraad Tijdens de online-vieringen wordt deze gebruikt vòòr de dienst voor het consistoriegebed, met maximaal 10 personen. Voorganger, OvD, Musicus, Zangroep van 5 personen, koster, voorzitter.    Ouderling(2) + diaken(2) + voorganger.  
grote zaal
(zaal 2)
Wordt vòòr de dienst incidenteel gebruikt voor voorbereiding met bijvoorbeeld een zanggroep.   kindernevendienst voor 15 kinderen en 2 leiders Wordt vòòr de dienst incidenteel gebruikt voor voorbereiding met bijvoorbeeld een zanggroep.   Wordt vòòr de dienst incidenteel gebruikt voor voorbereiding met bijvoorbeeld een zanggroep.  
overige zalen 1 overige zalen 2 overige zalen 3 overige zalen 4 overige zalen 5 Jeugdkerk Kindernevendienst Oppasruimte Jeugdclubs Kopiëren, Collecteruimte Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten
       

Bijpassende artikelen in deze categorie