Voor dit Gebruiksplan zijn een aantal keuzes gemaakt.

Gerelateerd aan het gebouw

Routing

In de periode van maart tot juli 2020 is de kerkzaal uitsluitend via de hoofdingang bereikbaar. In de periode na 1 juli 2020 kunnen medewerkenden ook gebruikmaken van de zijingang. Deze zijingang is ook geschikt voor personen met hulpmiddelen.

Overige bezoekers maken bij het binnengaan van de kerk gebruik van de hoofdingang en worden door gastvrouwen/gastheren (coördinatoren) links en rechts de kerk ingeleid. De kerk wordt vanaf de voorste rijen gevuld. Bij het verlaten van de kerk wordt gebruik gemaakt van dezelfde route, beginnend bij de laatste rijen.

De zijdeuren zijn gesloten.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Desinfecterend middelen staan bij de ingang beschikbaar.
 • Er is geen mogelijkheid om van de garderobe gebruik te maken.
 • De beschikbare plaatsen in de kerk zijn zichtbaar doordat de rijen die niet worden gebruikt zijn afgesloten met behulp van een afsluithulpmiddel.
 • De plaatsen worden toegewezen door een coördinator.
 • Er is een looproute waardoor mensen links de banken ingaan en aansluiten tot aan het eind van de bank, rekening houdend met de 1,5 meter.

Verlaten van de kerk

 • Bij het verlaten van de kerk verlaat men de banken via de dezelfde route als men is gekomen, beginnend bij de laatste rijen.
 • Coördinatoren in de kerk zien er op toe dat dit ordelijk en zonder oponthoud gebeurt.

Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Aangeven zal worden dat kerkgangers direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het plein of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. Op het plein en in de kerk wordt er op toegezien dat men de 1,5 meter aanhoudt.

Garderobe

Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt. Jassen en paraplu’s gaan mee de kerk in.

Parkeren

Parkeerruimte voor auto’s is beschikbaar achter en voor het kerkgebouw.

In de hal bij de ontmoetingsruimte bij de zijingang is er ruimte voor eventuele rollators en/of rolstoelen.

Toiletgebruik

Toiletten zijn aanwezig in de hal van de ontmoetingsruimte van het kerkgebouw aan de achterkant, bereikbaar via de zijingang. Toiletgebruik wordt bij uitzondering toegestaan. Niet meer dan 1 persoon tegelijk. Er is een afsluiting aangebracht bij de toegang tot de hal van het toilet.

In de toiletruimte zijn hygiënemiddelen aanwezig. Ieder wordt geacht na gebruik van het toilet deze middelen te gebruiken.

Reinigen en ventileren

De kosters zien toe op een verantwoorde manier van schoonmaken en ventileren van het gebouw en de kerkruimtes conform de richtlijnen van het RIVM.

Gerelateerd aan de samenkomst

Gebruik van de sacramenten

Hiervoor wordt zoveel mogelijk gehandeld volgens de adviezen van de PKN.

Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

Avondmaal

Vooralsnog wordt er geen avondmaal bediend.

Voor de periode na de corona-tijd zijn bekertjes aangeschaft.

Indien wordt besloten tot het overgaan van de dienst van het avondmaal zullen daarvoor de richtlijnen van de PKN worden gevolgd.

Doop

Vooralsnog wordt er geen doop bediend.

Zang en muziek

In de tijd van maart tot juli zijn er online-diensten uitgezonden via de streamingsdienst van de kerk en via YouTube.

Daarbij werd gebruik gemaakt van een zanggroep van 5 personen die verspreid in de kerk aanwezig was, waarvan twee op het podium. De leden van de zanggroep bewaren een afstand tot elkaar van minimaal 1,5 meter en tot de musici een de predikant bewaarde van ca. 3 meter.

Voor de muziek is een toetsenist aanwezig voor het orgel op de galerij en de vleugel op het podium.

Voor de diensten vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende afspraken met de musici:

 • Er zal vanaf 1 juli geen sprake zijn van samenzang en er wordt ook niet geneuried. Dat zal bij elke dienst vooraf worden aangegeven. Predikant, kosters, gastvrouwen en gastheren in de kerk zal worden gevraagd mensen daarop eventueel te attenderen.
 • Er zijn in de dienst een beperkt aantal voorzangers, voor zover de veiligheid op het podium dat toelaat. (maximaal 3). Zij staan op 1,5 meter van elkaar en van de musici en op een afstand van ca. vijf meter van de kerkgangers.
 • Er is een variatie in liederen, muziek en tekst. De voorganger heeft daarvan de regie en vult dat in samenspraak met de dienstdoende musicus in. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van video’s.

Bij elke volgende nieuwe stap van verruiming van de regels zal er vooraf worden overlegd met de musici.

Collecteren

Voor de collecten werden in de voor-coronatijd collectezakken gebruikt.

Na maart is de collecte gedigitaliseerd via de Givt-App. Vooralsnog blijft dit na 1 juli gehandhaafd. Onderzocht wordt of het mogelijk is aan de uitgang een collecteschaal te plaatsen.

Koffiedrinken en ontmoeting

Gelet op de voorschriften van het RIVM is er geen mogelijkheid tot het drinken van koffie, etc. na de dienst.

Kinderoppas en kinderwerk

Is er vanaf de 1e fase na 1 juni 2020 geen oppas/kinderwerk

Is er vanaf de 2e fase na 1 juli 2020 geen oppas/kinderwerk.

Tijdens de digitale diensten wordt met behulp van video’s aandacht besteed aan de kinderen. Dit beleid wordt na 1 juli gecontinueerd.

Uitnodigingsbeleid

Het uitnodigen van gemeenteleden voor de diensten na 1 juli gaat via een registratie via de mail. Er is een speciaal mailaccount aangemaakt: ikkomgraagnaardekerk@gmail.com

In eerste instantie wordt daarbij voorrang gegeven aan mensen die moeite hebben om de diensten digitaal te volgen. Zij kunnen zich op maandag en dinsdag voor de zondag aanmelden. Op woensdag wordt geïnventariseerd hoeveel mensen zich hebben aangemeld. Vanaf donderdag voor de dienstzijn ook anderen in de gelegenheid zich te melden.

Bij overtekening van het vooraf afgesproken aantal personen geldt dat een toelating op basis van eerste aanmelding.

Gemeenteleden worden uitgenodigd via Proloog en via de KerkApp. Aanmelding gaat uitsluitend per mail. Wekelijks wordt de lijst met aanmeldingen doorgenomen in het agendaoverleg-coronateam.

Ook relaties van gemeenteleden dienen vooraf te worden aangemeld.

Voor onverwachte gasten wordt een beperkt aantal stoelen gereserveerd omdat er bij de registratie en toewijzing wordt uitgegaan van een bezetting van 90%.

Centraal coördinatiepunt van de registratie en toewijzing is in handen van het College van kerkrentmeesters.

Na registratie en toelating krijgen de gemeenteleden een retourmail met een bevestiging van toelating. Daarin wordt aangegeven hoe laat men wordt verwacht en worden een aantal regels uitgelegd voor het betreden van het kerkgebouw.

Het welkomstteam zal daarbij ook de bekende RIVM-vragen stellen: bent u of uw huisgenoten verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.

Ouderen en kwetsbare mensen

Speciale aandacht zal worden besteed aan mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl.

Taakomschrijvingen

Coördinatoren

Gastvrouwen en gastheren zijn herkenbaar met een welkomstbadge op de kleding. Zij staan bij de hoofdingang van het kerkgebouw en in de kerk bij de toegang tot de verschillende rijen.

Kerkenraad, diaconie en voorganger

 • Namens de kerkenraad is er een ambtsdrager aanwezig.
 • Consistoriegebed vindt plaats in de kerkenraadskamer.
 • Er wordt geen handdruk gegeven, maar hoofdknik.

Techniek

Voor, tijdens en na de diensten wordt gebruik gemaakt van vormen van techniek:

 • Medewerkenden, kosters, predikanten, ambtsdragers, gastvrouwen-gastheren, coördinatoren, houden zich aan de 1,5 afstand.
 • Voor het gebruik van hulpmiddelen als microfoons staan desinfecterende middelen beschikbaar. Met een doekje worden deze schoongemaakt bij wisseling van gebruik.
 • Voor de streaming van de diensten is op de galerij een aparte ruimte beschikbaar. Medewerkenden zijn van elkaar gescheiden door een kunststof scherm.
 • Aan het eind van de samenkomst wordt de technische apparatuur ontsmet, zoals mengpaneel, microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, Bijbel op preekstoel, laptops.

Muzikanten

Muzikanten en/of de muziekgroep zitten op een afstand van ruim 1,5 meter van elkaar en 5 meter van de gemeente. Het orgel bevindt zich op de galerij. Op het podium staat een vleugel. Als er meer muzikanten op het podium staat wordt onderling de afstand van 1,5 meter in acht genomen.

Tijdschema

Schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.

wanneer wat wie
zaterdag  
avond ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster
zondag  
zondag 9:00 deuren van het gebouw open Ventileren koster
  toiletten en deurklinken reinigen koster
10:30u gastheren/vrouwen aanwezig doornemen werkwijze en instructies gastheren/vrouwen
10:30u techniek aanwezig  
10:30u muziekteam aanwezig  
11:00u aanvang dienst  
12:00 afsluiting dienst  
  ventileren koster
  reinigen: – stoelen en tafels – toiletten en deurklinken reinigen koster
  reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam
  zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster

Bijpassende artikelen in deze categorie