We hebben onlangs de concept-jaarrekening over 2013 van de kerk aan de Kerkenraad aangeboden. Dankbaar kunnen we u meedelen, dat de exploitatierekening eindigt met een positief resultaat. Dit is grotendeels te danken aan het feit, dat u met uw financiële bijdragen aan de kerk het begrote bedrag hebt overschreden. Daarnaast hebben we enkele incidentele meevallers kunnen boeken, waarmee de stijging in de lasten gecompenseerd kon worden. We zullen u graag over de details informeren op de Gemeenteavond van 24 april a.s.

Het positieve resultaat van 2013 komt bijzonder “gelegen”, want we nemen op dit moment een terugloop waar in de toezeggingen voor de vrijwillige kerkelijke bijdrage in 2014. Wanneer hiervan exacte cijfers bekend zijn, zullen we u ook daarover nader informeren.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Bert-Jan Velten, administrateur