Van oudsher vormt de Goede Week of Stille Week het centrum van de christelijke liturgie en geloofsbeleving. Alles draaide en draait nog steeds om de kerkelijke hoogtijdagen in deze week. Paulus herhaalt meerdere keren dat het evangelie in twee woorden is samen te vatten: kruis en opstanding. Moge ons geloofsvertrouwen gevoed worden dat Gods liefde duurt tot in eeuwigheid (Psalm 118).

In alle diensten van de Goede Week is een gestencilde liturgie aanwezig. De bijeenkomsten van maandag tot en met vrijdag beginnen ’s avonds om half acht. De dienst op Goede Vrijdagmorgen begint om 10.00 uur ’s morgens, de Paasnacht vangt aan om 10.00 uur ‘s avonds. De zanggroep zal deze avonden haar medewerking verlenen.

 

– Op maandag, dinsdag en woensdag houden we korte avondgebeden met zang, Schriftlezing, stilte en gebed. We volgen al lezend in de Psalmen en het evangelie naar Mattheus de Heer op de voet naar Golgotha.

– Witte Donderdag

Op de avond van Witte Donderdag gedenken we de instelling van het Avond­maal. Jezus deelt brood en beker als teken van het delen van zijn leven en zijn liefde. Op deze avond vieren we het Avondmaal lopend.

– Goede Vrijdag

Evenals voorgaande jaren beleggen we op Goede Vrijdag ook een viering die gericht is op gezinnen, met name op kinderen in de leeftijd van de basisschool. Deze dienst wordt ’s morgens gehouden en begint om tien uur. Aan deze dienst zal ons kinderkoor ‘Kidsvoice’ medewerking verlenen.

In de avonddienst van Goede Vrijdag lezen en zingen we het lijdensevangelie zoals Mattheüs ons dat overlevert. We gedenken het lijden en sterven van Jezus Christus onze Heer. Op deze dag wordt ons met woord, beeld en lied indringend voor ogen geschilderd dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft.

– Stille Zaterdag

Wanneer we in de Paasnacht de kerk binnenkomen, is het stil en donker, net zo stil als in het graf van Jezus. Tijdens de dienst delen we echter ook het licht, ons aangereikt door de Opgestane Christus. Want in deze bijzondere nacht vieren we dat God het licht roept uit het duister, Hij roept het leven uit het graf. Vanuit dat evangelie kun je niet anders dan brood en beker met elkaar delen. Deze avond doen we dat in de kring. Onze zanggroep zal ook aan deze dienst haar medewerking verlenen.

– Paasmorgen

Pasen is een feest van zingen. De dag van de opstanding zelf is weliswaar aarzelend begonnen. Daarvan getuigen de vier evangeliën elk op hun eigen manier. Maar toen het bericht aangaande de opstanding de wereld inging, kon er maar in één toonzetting over de opstanding worden gesproken en gezongen: Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. Voor dat lied in deze toonzetting is in deze dienst dan ook ruimte gemaakt.

 

In deze diensten zijn onze muzikanten en de voorgangers in wisselende rollen aanwezig zijn. Wij bidden om gezegende dagen in het licht van het evangelie van kruis en opstanding.

D. Boekema / R. Bos