Een  vierkante decimeter

Maak een schilderij met stift op canvas. Het moet iets met de kerk te maken hebben. Na enige aarzeling, een wellicht wachten op inspiratie, stortte de groep zich op een vierkante decimeter. Er was weinig tijd te verliezen: na twintig minuten betreedt en volgende groep de zaal en er moet toch resultaat zijn geboekt. Zo verschenen de tekens geloof, hoop en liefde, een fleurig orgel in perspectief, een boom (want die wordt in de kerk ook wel eens opgezet), een kring, een collectezak, een uitnodiging mee te doen en vele andere symbolische tekens op het doek. Kunst op klein formaat, maar gezamenlijk een bont geheel.

Doen

Het GJT presenteerde zich op de gemeenteavond en de leiding had goed ingeschat dat na een uur luisteren op meer aspecten dan alleen het oor een beroep gedaan moest worden. We zongen verzoeknummers, maakten kennis met Link, de organisatie van het GJT, Praatpaal Putten, de nevendienst en Point, een vorm van catechese. Het jeugdwerk in een uur, op klein formaat, maar want een bont en enthousiast geheel. Proficiat!

Vertrouwen

Voor de kennismaking met het jeugdwerk presenteerden het college van kerkrentmeester en de penningmeester van de diaconie de jaarrekeningen. Financieel gaat het ons goed en dat is een compliment naar de gemeente toe, want die zegt toe en betaalt, en naar het college toe, want die voert een verantwoord beheer. Het vertrouwen van de gemeente is groot en dat zag je weerspiegeld in de opkomst: een kleine veertig man/vrouw/mens.

Controle

De kascontrolecommissie deed bij monde van Cor Geskus verslag. Zij heeft geen onregelmatigheden geconstateerd, zelfs niet bij de steekproeven die zij nam. Wel stelde zij voor meer uniformiteit in opmaak aan te brengen. De voorzitter kon vervolgens aan de penningmeesters decharge verlenen.

50% van de kascontrolecommissie moest vervangen worden en dat  geschiedde. Piet Zevenhuijzen neemt de taak van Cor over.

Ruiker

Het financiële gedeelte van de avond sloot de voorzitter af met een bos bloemen. Die was bestemd voor Pieter Slofstra die heel wat jaren de administratie voor zijn rekening heeft genomen, soms onder tijdsdruk, maar altijd accuraat. Dan schenkt het nog meer voldoening als de jaarrekening een positief beeld schetst. Met een boeket in de hand en het applaus nadreunend in de oren kon hij gerust thuiskomen.

Communicatie

141 enquêtes waren ingevuld ingeleverd en dat was boven verwachting. De werkgroep presenteerde de resultaten en deed aanbevelingen. Over het algemeen zijn de invullers tevreden over de informatie die tot hen komt, maar op een aantal gebieden kan het beter.

Vertrouwd en actueel

Als we meer actuele informatie willen geven, bieden de moderne media (facebook, e-mail, website) meer mogelijkheden, maar we moeten er rekening mee houden dat een flink deel van de gemeente hecht aan papieren informatie. Wil je dan toch actueel zijn, dan is een wekelijkse nieuwsbrief een alternatief voor Samenspel dat één keer in de veertien dagen verschijnt. Als we overstappen naar nieuwsbrieven, kan een flink deel van de beamerberichten  en afkondigingen vervallen. Kerkleden die meeluisteren, zullen de nieuwsbrief dan bezorgd moeten krijgen.

Willen we nog zuiniger aandoen, dan zou het mogelijk moeten zijn Samenspel (dat dan één keer per maand verschijnt) per e-mail te ontvangen.

Coördinator

Er zijn meer aanbevelingen en de kerkenraad heeft besloten ermee aan de slag te gaan. Eerst moet er een functionaris worden gevonden, een coördinator- communicatie, die samen met de scriba de communicatie zal gaan stroomlijnen en verbeteren. We blijven hierover met u communiceren.

Uw scriba, Jaap Plomp