In het verslag van de Kerkenraad hebt u kunnen lezen dat we besloten hebben om doelgroepenpastoraat te gaan introduceren in onze gemeente. Ik zal u proberen uit te leggen waarom we dat willen invoeren en wat dat dan betekent. Op de gemeenteavond van 26 november zullen we het ook nog over dit onderwerp hebben. Hoewel nog lang niet op alle vragen antwoord gegeven kan worden, kunnen we al wel grote lijnen aangeven. Er wordt een begeleidingscommissie samengesteld die alle vragen en mogelijke problemen gaat oplossen.

 

Waarom doelgroepenpastoraat?

Het is momenteel ontzettend moeilijk om vacatures in de Kerkenraad ingevuld te krijgen. Veel mensen hebben veel redenen om ‘nee’ te zeggen als hen gevraagd wordt een ambt op zich te nemen. Tegelijkertijd geven veel mensen wel aan dat de kerk een beroep op hen kan doen voor een project, om iets te organiseren of incidentele activiteiten. Dat geeft te denken, hoe kunnen we dan een situatie creëren waarin we deze mensen wel bij de organisatie van de kerk kunnen betrekken.

Een ander argument is dat contactpersonen en ouderlingen die een bezoek willen afleggen bij veel mensen merken en horen dat ze hun tijd beter aan mensen kunnen besteden die het nodig hebben. Goed bedoeld, maar dat is niet de kern van ons gemeente-zijn. Het is ook wel frustrerend voor bezoekers om dit steeds weer te horen. Het is mede het gevolg van de verdergaande secularisatie in onze maatschappij: kerk en maatschappij komen steeds verder uit elkaar te staan en lijken wel gescheiden trajecten te zijn geworden.

Als Kerkenraad vinden wij het belangrijk verbinding te leggen tussen de leden van onze gemeente. In maart 2015 hebben we een aantal gespreksavonden georganiseerd op doelgroepniveau. Daar zijn veel positieve reacties uit voortgekomen. Fijn, om met mensen die zich in dezelfde levensfase bevinden ervaringen uit te wisselen, problemen te bespreken maar vooral het geloof levend te houden.

Een 3e argument is dat het voor wijkteams die steeds kleiner worden, moeilijk is om binnen een sectie waarin zich alle levensfasen bevinden zich ook over de breedte van de totale sectie bezig te zijn. Ouderen vinden het in het algemeen fijn als ze bezoek krijgen en ook het bijzondere pastoraat (geboortes, ziekte, overlijden, scheidingen, huwelijksjubilea etc) vraagt aandacht. De meeste wijkteams richten zich dan ook op deze activiteiten waardoor de overige gemeenteleden niet veel merken van wijkwerk.

Uit het bovenstaande blijkt dat het nodig is om ons te richten op een andere werkwijze waarbij meer mensen betrokkenheid kunnen tonen (die minder zwaar is dan ambtsdrager) en deelnemen en waarbij nieuwe energie vrijkomt om het gemeente-zijn meer inhoud te geven.

 

Wat moet ik me er bij voorstellen?

We organiseren de kerk in 3 clusters:

  • De lerende organisatie
  • De zorgende organisatie
  • Het pastoraat

 

Ad.1 De lerende organisatie: daar valt onder Vorming & Toerusting, Credo, Catechese, Point, Gespreksgroepen en Bijbelstudie-bijeenkomsten. Er komt een ouderling die binnen de Kerkenraad verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van deze onderdelen.

Ad.2 De zorgende organisatie: dat zijn de diakenen waaronder ook de ZWO begrepen is

Ad.3 Het pastoraat. Het pastoraat wordt niet meer georganiseerd in secties die bestaan uit aan elkaar grenzende wijken maar wordt georganiseerd in doelgroepen. We onderscheiden de volgende doelgroepen:

 

Jeugd: zo ongeveer tot en met de middelbare school

Starters: studerenden, mensen die kort gestart zijn met een baan, jonge gezinnen

Bouwers: mensen die bouwen aan een maatschappelijke carrière, gezinnen met schoolgaande kinderen

Plussers: mensen die ‘gesetteld’ zijn in de maatschappij, studerende of uitwonende kinderen, jonge opa’s en oma’s

Senioren

 

Naast deze doelgroepen is er nog Bijzonder Pastoraat waar de beide predikanten een grote rol in spelen. Hiervoor blijft Gereformeerd Putten nog verdeeld in een wijk Oost en wijk West.

Tenslotte komt er nog een contactgroep die bestaat uit contactpersonen die vooral belast zijn met het rondbrengen van uitnodigingen, bloemetjes bij huwelijksjubilea etc.

 

De eerdergenoemde doelgroepen worden voorzien van een pastoraatsgroep. Deze pastoraatsgroep bestaat uit een ouderling en een aantal vrijwilligers die tot taak hebben verbinding te organiseren tussen de gemeenteleden uit de doelgroep. Dat kan door gespreksavonden, door wandelingen, maaltijden, maar ook in kleiner verband in buurten e.e.a. te organiseren. Vooral vanuit het uitgangspunt: Hou vast wat goed werkt, wees creatief in het opzetten van nieuwe ideeën die het gemeente-zijn bevorderd. De taken van de beide predikanten worden verdeeld: iedere pastoraatsgroep krijgt gedurende een periode met één predikant te maken. Het is mogelijk dat na verloop van tijd de predikanten wisselen van pastoraatsgroep, het maakt het echter voor de beide predikanten hierdoor mogelijk dat zij minder breed maar wel dieper met hun werk in de gemeente bezig kunnen zijn.

 

Wanneer gaat dit spelen?

Op het moment van schrijven is de besluitvorming in de Kerkenraad geweest en zijn we bezig een begeleidingscommissie in te stellen. We willen het lopende seizoen gebruiken om gefaseerd over te gaan naar de nieuwe organisatie zodat we vanaf september 2016 in zijn geheel op de nieuwe manier ingericht zijn. Op de gemeenteavond van 26 november hopen we u hier uitgebreid over te informeren. Vervolgens zullen we u via Samenspel maandelijks op de hoogte houden van de voortgang.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Peter Sennema of via het mailadres gkscriba@kerknetputten.nl