De Kleine Kerkenraad heeft op 5 oktober vergaderd. Onder andere passeerden de volgende onderwerpen de revue:

  • Het pastoraal overleg is in de nieuwe doelgroepenstructuur van start gegaan. Er is een inspirerend begin gemaakt. Met elkaar is besproken wat er goed gaat en waar kansen liggen, met name is dat bij de groepen starters, bouwers, de lerende kerk en bijzonder pastoraat. In de volgende vergadering zal hieraan verder worden gewerkt, in samenspraak met de predikanten.
  • Het College van Kerkrentmeesters zal op de gemeente-avond op 7 december een toelichting geven op de begroting voor 2018.
  • De opbrengst van de Boeldag 2018 zal worden bestemd voor het versterken van de fundering van de kerk. Er zijn verzakkingen geconstateerd waardoor er risico is op schade aan de glas-in-lood ramen.
  • Afgelopen zomer heeft de kerk in dankbaarheid een prachtig legaat mogen ontvangen. Overeenkomstig de begrotingsregels van de PKN zal dit aan de algemene reserve worden toegevoegd.
  • Er zijn diverse middelen en media waar de kerk gebruik van maakt in de communicatie naar leden en naar buiten, zoals Samenspel, de website, Proloog en de beamer, persberichten in de lokale media. Andere mogelijkheden zijn een kerkelijke app, social media.
  • Een coördinatie van deze media en de inhoud is er (nog) niet. Er is een Plan van Aanpak geschreven om deze op elkaar af te stemmen en dit zal het komend seizoen verder worden uitgewerkt.
  • Er is gesproken over de bezoekersaantallen van avonddiensten. Het komt voor dat er meer mensen in functie (predikant, ambtsdragers, organist en koster) aanwezig zijn dan belangstellenden.
  • Met de aanvang van de zondagochtenddiensten is er de afgelopen tijd wat geëxperimenteerd. De kerkenraad gaat de bevindingen in een volgende vergadering evalueren.
  • Het jaarboekje van de kerk komt in november beschikbaar, zowel op papier als digitaal.

Het bleek maar weer eens dat er heel veel mensen actief zijn binnen onze kerk en dat er in een positieve sfeer wordt samengewerkt. Iets om dankbaar voor te zijn!

Wilma Tijssen, scriba