Informatie vanuit commissie Levensverbintenissen:

Inleiding:

In de afgelopen jaren is door een voorbereidingscommissie nagedacht hoe wij binnen onze gemeente op een zorgvuldige wijze om  dienen te gaan met een eventuele vraag naar het inzegenen van het huwelijk van partners van hetzelfde geslacht. De voorbereidingscommissie heeft hierover gerapporteerd aan de kerkenraad.  Hierna is het besluit genomen om een commissie in het leven te roepen die het proces van bewustwording in de gemeente, leidend tot een gemeenteberaad, voorbereidt en uitvoert.

Samenstelling:

De nieuw opgerichte commissie Levensverbintenissen diende aan een aantal randvoorwaarden te voldoen: een afspiegeling zijn van de gemeente, een neutraal imago hebben en deels deel uit maken van de kerkenraad. Vanwege de continuïteit bestaat de commissie deels uit leden van de voorbereidingscommissie.

Opdracht:

De kerkenraad heeft de commissie de volgende opdracht meegegeven:

“Bereid de gemeente voor op een respectvolle en liefdevolle besluitvorming over de mogelijkheid een huwelijk van partners van hetzelfde geslacht kerkelijk in te zegenen”

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om de voorbereiding van een besluit dat de kerkenraad dient te nemen. Voordat de kerkenraad hiertoe kan en wil overgaan wil zij een gemeenteberaad organiseren over dit onderwerp. Een gemeenteberaad houdt  in dat er binnen de gemeente een open gesprek gevoerd wordt over dit onderwerp,  zonder dat er van tevoren vaststaat welke beslissing er zal worden genomen. Het gaat er om door middel van een gemeenteberaad voldoende gevoel te krijgen hoe over dit onderwerp binnen onze gemeente wordt gedacht.

Aanpak / Uitvoering:

De commissie is gevraagd een plan van aanpak te maken met daarin bijzondere aandacht voor communicatie. Dit artikel is dan ook de eerste in een reeks om de gemeente te informeren. De commissie heeft zich in het onderwerp verdiept en ziet als een leidraad voor haar handelen:

Het met elkaar in gesprek komen om op respectvolle en genuanceerde wijze verschillende invalshoeken van de materie te bespreken zonder dat dit direct tot een oordeel leidt. Het gaat vooral om het verkrijgen van voldoende achtergrondinformatie, kennis van verschillende (Bijbel) interpretaties, wegnemen van (voor)oordelen. Het gaat dus niet over het inventariseren van het aantal  voor- of tegenstanders ,  maar over de vraag hoe te komen tot een klimaat waarin in wijsheid en liefde een verantwoorde beslissing kan worden genomen”.

Vervolg:

In een volgend artikel zullen wij jullie/u verder informeren over plan van aanpak en tijdspad.. Uiteraard zijn onderstaande leden van commissie en gemeente altijd bereid om nader informatie te verschaffen. Wij rekenen op een goed en liefdevol beraad.

Betsy van den Hazel, Anja van der Zee, Aline van Kempen, Luda Klomp, Henk van den Ham,  Adri  Benschop en Jac. Meter