Het is een (te) makkelijk inkoppertje maar zoals bekend het werelddiaconaat in Nederland is begonnen na de watersnoodramp van 1953. De collectie dit jaar (2019) op werelddiaconaatszondag is voor Bangladesh waar water nog een bedreiging is. Behalve dat de foto van 1953 in zwart wit is en over Nederland gaat en die van nu in kleur uit Bangladesh komt,  de plaatjes zijn troosteloos en de dreiging van het water haast voelbaar.

Bij de collectie op 3 februari de volgende toelichting:

Water staat Bengalen aan de lippen Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten.

Geef in de collecte in de Gereformeerde Kerk op 2 februari of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Namens ZWO van harte aanbevolen!

Diederik van Donk