Stichting voorkom!  Verslavingspreventie

Voor de boeldagen van 2017 is door de Diaconie gezocht naar een binnenlands diaconaal doel gericht op heden daagse , algemeen voorkomende, problemen in alle lagen van de bevolking.
Het doel moet ook actueel zijn in Putten.

Wij hebben gekozen voor Stichting Voorkom!, een stichting gericht op verslavingspreventie.

Hoe verslavingsvrij ben jij?

Verslaving heeft niet alleen effect op de individuele gebruiker maar ook op gezinsleden, werksituatie en allen die om de gebruiker heen staan of gestaan hebben.
Naast gezondheidsproblemen zijn de sociale, maatschappelijke en financiële effecten niet te onderschatten.

De Stichting Voorkom! richt zich op:

  • het geven van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding onder meer inzake verslavende middelen, zoals alcohol, tabaksproducten, drugs en verslavende gewoonten, zoals gokken;
  • het geven van weerbaarheidstrainingen;
  • het bieden van een luisterend oor en het geven van advies aan kinderen en tieners;
  • voorzien in de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen;
  • het opzetten en ondersteunen van zelfhulpgroepen, waarbinnen mannen en vrouwen hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke verslavingsprobleem op te lossen en elkaar te helpen om een verslavingsvrij leven te blijven leiden;
  • doorverwijzing binnen de zorgketen, indien een contact daar aanleiding voor geeft;
  • het leveren van bijdragen aan overheidsbeleid onder meer door het uitbrengen van adviezen aan politieke partijen en/of overheidsorganen;
  • het meer in algemene zin voorzien in de behoefte van onderwijs, opleiding, training, scholing en vorming op het terrein van gezin, relaties, opvoeding, verslavingspreventie en versterking van weerbaarheid.

Op de plaatselijke scholen is de Stichting Voorkom! met name actief op College Groevenbeek.

De diaconie onderkent de grote nadelige effecten van de verslavingsproblematiek en wil via de aanwijzing van de Stichting Voorkom! als boeldagdoel 2017 mee werken aan het bespreekbaar maken en stimuleren van verslavingspreventie.

De Stichting Voorkom! heeft een algemeen nut zonder winstoogmerk.

De diaconie nodigt u dan ook van harte uit om naar de Boeldagen 2017 te komen en via uw aankopen direct mee te werken aan verslavingspreventie.