Dit jaar zullen de adventvieringen plaatsvinden op 1, 8 en 15 december. Vanuit de Andreaskerk, de katholieke kerk en de gereformeerde kerk zijn mensen bezig invulling te geven aan het thema ‘Vol van hoop’. De gesprekken die hierover worden gehouden, worden ervaren als bijzonder, leerzaam en inspirerend. Vanuit verschillende kerken gedachten en ideeën met elkaar delen en elkaar vinden in een gezamenlijke viering.

De eerste avond zal het gaan over ‘Heer, schenk ons uw licht’. De tweede avond staat ‘Geef de moed niet op’ centraal en we sluiten de vieringen af op 15 december met ‘Dromen over toekomst’.

Van harte nodigen wij u uit deel te nemen aan deze vieringen die ongeveer een half uur duren. Aanvang 19.00 uur in de Katholieke kerk.

De collecte is dit jaar bestemd voor de voedselbank. Het bestuur van de voedselbank is dankbaar en blij met de steun voor hun werk en hieronder vindt u een stukje waarin zij zich voorstelt en vertelt over het werk.

 Namens de voorbereidingsgroepen, Mery Binnerts, Riet Fabriek, Luda Klomp.

De Stichting Voedselbank Harderwijk, waaronder ook Ermelo en Putten vallen,  bestaat inmiddels vier jaren. De initiatiefnemers van deze stichting willen een bijdrage leveren aan het bestrijden van armoede. Deze doelstelling wil zij bereiken door gratis, overtollige voedselvoorraden te verzamelen en dit eten ook weer gratis ter beschikking te stellen aan mensen, die daar voor wat betreft  hun inkomen, in aanmerking komen. De inkomens van de aanvragers worden professioneel getoetst volgens de landelijke normen voor het verkrijgen van een pakket voedsel.

Een team van ca 25 vrijwilligers is dagelijks in verschillende soorten werkzaamheden actief. De werkzaamheden bestaan uit het dagelijks ophalen van brood en andere artikelen bij supermarkten. Wekelijks gebeurt dat bij groothandelaren en tuinders. Vervolgens moeten de goederen worden gesorteerd en opgeslagen in onze koel- of diepvrieskasten of op stellingen. Ook vindt er wekelijks uitwisseling van spullen plaats met voedselbanken in de regio. Elke vrijdag vindt in deze drie gemeenten uitdeling plaats aan ca 85 gezinnen of alleenstaanden. 

De stichting heeft de beschikking over een opslaghal en gebruikt  twee bestelbussen. Alle vrijwilligerswerk gebeurt pro-deo.

De kosten van  opslag, transport, elektriciteit, verzekeringen enz.  worden bestreden uit inkomsten van kerken,  particulieren en overige gevers. Onze inkomsten bestaan uitsluitend uit giften en gaven.    

 Het bestuur.